Høststemning Langs En Av Våre Fylkesveier

Ber om overføring av veiadministrasjonen

I sitt høringssvar ber fellesnemnda i Viken fylkeskommune om at fylkesveiadministrasjonen overføres til regionalt nivå, slik Stortinget har lagt opp til.

Saken ble behandlet i fellesnemndas møte fredag 15. juni 2018.

Spørsmålet om overføring av veiadministrasjonen er en het potet i regionreformen. I dag er ordningen «sams veiadministrasjon», hvor Statens vegvesen på vegne av fylkeskommunene administrerer fylkesveiene sammen med det statlige vegnettet. Statens vegvesen konkluderer i rapporten «Fra sams og samling» med at en overføring er krevende, men mulig – men at det ikke anbefales fra vegdirektørens side. Etaten vil heller forbedre samarbeidet mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene.

I sitt høringssvar ber Viken fylkeskommune på sin side Stortinget om å gjennomføre sitt vedtak.

– Administrasjonen av fylkesveiene må overføres til fylkeskommunene, og ordningen med felles veiadministrasjon opphøre. Det er ingen andre land som har denne løsningen, og fylkeskommunen som veieier bør også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven, sier leder av fellesnemnda Anette Solli (H).

Ønsker ansatte velkommen

Fellesnemnda er positiv til overføring av ansatte fra Statens vegvesen.

– For å lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av kompetansen til de ansatte i Statens vegvesen. Fylkeskommunen er en god arbeidsgiver, og vi ønsker de ansatte velkommen, sier Solli.

Videre understrekes betydningen av at det gis tilstrekkelige økonomiske rammer for å ivareta oppgaven. Her bør man i fellesskap komme fram til riktig kostnadsdeling mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen.

– Statens Vegvesen har gjennomført en grundig utredning av oppgavene som skal overføres. Dette gir et godt grunnlag for fylkeskommunenes videre arbeid med å se på mulighetene en ny organisering gir, sier leder av fellesnemnda, Anette Solli.

Vedtaket:

Gjennomfør Stortingets vedtak: Stortingets vedtak fra juni 2017 (Innst. 385 S 2016- 2017) må gjennomføres slik at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveien, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå. En samling av virkemidler vil styrke fylkeskommunenes rolle i samfunnsutviklingen.

  • Overføring av ansatte: Fylkeskommunene er gode og ryddige arbeidsgivere, og er positive til at ansatte fra Statens vegvesen overføres til fylkeskommunen. Men fylkeskommunene må også sikres mulighet for tilgang på nødvendig kompetanse for å kunne forvalte det samlede ansvaret på en god måte. Det foreslås at det etableres en samhandlingsmodell/nemndsløsning som gis fullmakt til å håndtere overføring av ansatte.
  • Økonomiske rammer: Fylkeskommunene må tilføres tilstrekkelig med ressurser til å håndtere fylkesveiansvaret. Fylkeskommunene og Statens vegvesen bør i fellesskap komme frem til en fordeling av kostnadene til veiadministrasjonene.
  • Driftskontraktene: Ansvaret for drifts- og vedlikeholdskontraktene må overføres fylkeskommunene fra 1.1.2020. Det må imidlertid etableres hensiktsmessige overgangsordninger og legges til rette for samarbeidsløsninger for fremtidige driftskontrakter der det måtte være formålstjenlig.
  • Det forutsettes at det videre arbeidet med overføring av oppgaver gjennomføres i et likeverdig samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene.

Ved votering ble resultatet som følger:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Les saksfremlegget her.

 

Tekst: Roy Andersen, opprettet: 15.06.2018 12:11, editert: 15.06.2018 12:12