Lysaker Torg 6 12 2

Her er en de aktuelle eiendommene arbeidsgruppen har vurdert: Lysaker Torg 6-12

Drar på befaring til mulige Viken-hovedkontorer

Flere eiendommer i Sandvika og på Lysaker er aktuelle: Nå drar de folkevalgte på befaring til potensielle eiendommer til hovedkontoret til Viken fylkeskommune.

– De folkevalgte ønsker seg en sentral plassering nær Oslo. Derfor har en administrativ arbeidsgruppe sett på og jobbet godt med fem alternativer konsentrert på disse to stedene, sa hovedprosjektleder Harald Horne.

Dette er de aktuelle eiendommene på Lysaker (klikk for større bilde).

Saken om mulige lokaliteter ble drøftet i fellesnemnda for Viken fylkeskommune på Litteraturhuset Fredrikstad 3. og 4. mai.

Fellesnemnda vedtok da å dra på befaring til de fem eiendommene i Bærum under et ekstraordinært møte 16. mai.

Der vil de folkevalgte og tillitsvalgte også treffe representanter for Bærum, som kan bli vertskommune.

– Vi skal ikke inn i eiendommene under befaringen, men konsentrere oss om plasseringen og forhåpentligvis få redusert antallet ned til to eller tre, sa leder av fellesnemnda, Anette Solli.

Rapport: Her kan du se plasseringene og lese mer om alternativene.

Her er PowerPoint-presentasjonen som ble vist for fellesnemnda 3. mai 2018

Fellesnemnda vedtok januar 2018 at «Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo». Den administrative gruppen med representanter fra Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommuner har siden jobbet for å finne konkrete lokaler til det som blir Norges største fylkeskommune, målt i innbyggere.

Lysaker Torg 6-12

– Vi skulle gjerne ha hatt full oversikt over hvilke oppgaver fylkeskommunene i fremtiden skal ha – og dermed hvor mange ansatte vi vil bli. Men våre alternativer er forholdsvis fleksible. Vi har tatt høyde for inntil 1000 arbeidsplasser med en blanding av cellekontor og åpent kontorlandskap, slik vi har det i dag, sa Tom Kristian Hansen da han presenterte alternativene i fellesnemnda.

Han har ledet arbeidsgruppen som har sett på eiendommer og løsninger.

Fellesnemnda konkluderte også at de etter befaringen 16. mai, skal foreta en vurdering av de ulike alternativene. De folkevalgte ba også om en generell oversikt over hva som er prisnivået på eiendommer i de aktuelle områdene.

I januar 2020 blir Viken fylkeskommune til av det som i dag er Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. De tre har i dag til sammen rundt 10.000 ansatte, men de fleste er tilknyttet de videregående skolene som fylkeskommunen har ansvar for, og skal derfor ikke inn i administrasjonssenteret.

I alt 750 ansatte i skal ha sin arbeidsplass på det nye hovedkontoret. I tillegg skal 250 jobbe i Nedre Glomma-området i Østfold.

Dette er de to aktuelle eiendommene i Sandvika (klikk for større bilde).

Den administrative arbeidsgruppen har blinket ut tre mulige lokaliteter på Lysaker og to i Sandvika. Noen av alternativene er eksisterende bygg, andre skal videreutvikles eller bygges fra grunnen av. De fem alternativene kan være innflyttingsklare fra høsten 2020 til 2022.

Alle ligger i gangavstand fra togstasjonen. Noen av byggene blir godt synlig og vil i seg selv kunne være med å profilere Viken fylkeskommune.

Saken om hovedkontor ble også behandlet 3. mai i Partssammensatt Utvalg (PSU). I dette organet drøfter de folkevalgte politiske saker med tillitsvalgte og ansatte. I møtet uttrykte flere av de tillitsvalgte skepsis til åpent kontorlandskap, som kan bli en del av løsningen for flere ansatte.

– Vi har dokumentaren på NRK Brennpunkt friskt i minne. Hvordan vil dette virke inn på de ansattes og jobben de gjør? Forskning viser at det ikke er noen klare fordeler med åpent landskap, det være seg for produktivitet og trivsel. Som ansatte er det viktig å kunne lukke døra for å kunne konsentrere seg om det arbeidet sitt. I denne saken er det viktig å høre og involvere de ansatte, sa Bente Gårdeng, som representerer LO i PSU.

Fellesnemnda vektla i sitt januar-vedtak at arbeidsplassene må være fleksible med tanke på alle som må pendle, men også at administrasjonsbygget bør være plasseffektivt, tilgjengelig, miljøvennlig og nøkternt. Det er også et ønske om å eie lokalene selv, fremfor å leie.

I januar vedtok fellesnemnda at Viken fylkeskommune også skal ha et mindre administrasjonssenter lokalisert i Nedre Glomma-regionen. Her skal en fjerdedel av de ansatte ha sitt virke. Arbeidsgruppen har ikke har hatt tid til å vurdere lokaler her. Inntil annet er bestemt, vil dermed fylkeshuset i Sarpsborg huse de som skal ha sitt arbeidssted i Nedre Glomma.

Otto Sverdrups plass, Sandvika

 

Her er vedtaket i fellesnemnda 4. mai 2018:

 1. Fellesnemnda tar saken foreløpig til orientering
 2. Fellesnemnda avholder et ekstraordinært møte med befaring den 16.mai 2018 og vurderer de alternativene som skal være gjenstand for videre forhandlinger.
 3. Fellesnemnda forutsetter at det åpne markedet er gjort kjent med anskaffelsen, og understreker viktigheten av at lov om offentlige anskaffelser overholdes i prosessen med å skaffe nye lokaler til Viken Fylkeskommune.
 4. Fellesnemnda ber om et notat som belyser priser på næringsbygg i de aktuelle områder.
 5. Størrelsen på kontorene må ha betydelig fleksibilitet og innretningen på dem bør ta hensyn til:
  • Størrelse kan komme til å være mindre enn antydet i saksutredningen da det er avhengig av hvordan fylkeskommunen velger å benytte regionale kontorer.
  • Størrelsen på kontorene vil være avhengig av hvilke nye oppgaver fylkeskommunen får ansvaret for.
  • Innretningen på kontorene bør være slik at det er tilstrekkelig med muligheter for møter med digitale overføringer/møter, både med bilde og tale.
  • Utformingen av kontorene bør ta hensyn til de blandede erfaringer man har med åpne landskap, og derfor sikre at det er fleksible løsninger som tar hensyn til dette.
 6. Resultat av forhandlingene legges frem for fellesnemnda.