Anette Solli

Anette Solli er leder for fellesnemnda i Viken fylkeskommune. Foto: Tom Egil Jensen.

– En gledelig nyhet for Viken 

Kommunalkomiteen innstiller på at Stortinget skal behandle regjeringens forslag om nye oppgaver til fylkeskommunene samlet. Dermed slipper man kamp om forslagene hver for seg. 

– Dette er gledelig og viktig nyhet for Viken fylkeskommune og det videre arbeidet med å planlegge Viken på en god måte. Vi har fått tilslutning til vårt budskap i komitéhøringen og det er vi godt fornøyd med, sier Anette Solli, fylkesordfører i Akershus og leder av fellesnemnda i Viken fylkeskommune.  

Også hovedprosjektleder Harald Horne er strålende fornøyd: 

Harald Horne, hovedprosjektleder for Viken fylkeskommune

Harald Horne, hovedprosjektleder for Viken fylkeskommune

– Dette viser jo at demokratiet fungerer. Stortinget er initiativtaker til regionreformen, og ved å be om en samlet behandling av mulige oppgaveoverføringer, understreker Stortinget at de vil gjennomføre reformen fullt og helt. Det er ikke nok å bli stor. Stortinget ønsker å utstyre fylkeskommunene med muskler også – og det får de mulighet til ved å få en helhetlig presentasjon av mulig oppgaveportefølje, sier Horne. 

Stortingets kommunalkomité innstiller altså på at ekspertutvalgets forslag om å gi nye oppgaver til fylkeskommunene skal behandles samlet – og ikke stykkevis og delt. Det er helt i tråd med hva Viken fylkeskommune har jobbet for, sammen med andre fylkeskommuner og KS. 

Høringen om nye oppgaver ble avsluttet i  mai. Kommunalminister Monica Mæland (H) la opp til en videre behandling der hvert departement skulle komme med sine egne forslag til oppgaver som bør overføres til de nye fylkeskommunen. 

Fylkene og KS reagerte sterkt på denne stykkevis-og-delt-behandlingen, skriver Kommunal Rapport (krever abonnement). Fylkene fryktet at forslagene til ekspertutvalget ville bli pulverisert – og nedkjempet av sterke statlige institusjoner som ikke ønsker endring. 

Det var Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti som sørget for flertall i kommunalkomiteen. I innstillingen ber de regjeringen om en sak til Stortinget innen 15. oktober, med en samlet vurdering av oppgaver som skal overføres til fylkeskommunene, fortsetter Kommunal Rapport. 

Liker helhetstenkingen

Harald Horne liker at medlemmene i kommunalkomiteen har våget å se helhetlig på forslagene: 

– Ekspertutvalget har lagt vekt på sammenhengen i oppgaveporteføljen i sin rapport – nå bør Stortinget se den samme muligheten, sier hovedprosjektleder Harald Horne. 

Saken var nylig til høring på Stortinget. Da representerte Lars Salvesen (fylkesvaraordfører i Akershus) og Andreas Lervik (leder av kultur og næringskomiteen i Østfold) Viken fylkeskommunene.  

– Vår innstendige anmodning til stortingspolitikerne på dagens høring var at de vedtar et krav om at ekspertutvalgets forslag til overføring av nye oppgaver til fylkeskommunene kommer til en samlet og helhetlig stortingsbehandling i år, sa de to – og la til: 

– Dersom dette drar ut i tid og vi ender opp med en oppsplittet og stykkevis behandling i de enkelte fagdepartement, blir det for de nye fylkeskommunene som å pusle et puslespill der mange av brikkene mangler.  

Det var i februar at at det regjeringsoppnevnte «ekspertutvalget» la frem sine forslag på hvilke nye oppgaver som bør overføres til fylkeskommune når fylkesstrukturen blir endret fra 1.1.2020, og fylkene i Norge går ned til 11 – noe som fører til at mange vokser kraftig. Viken fylkeskommune blir størst, med 1,2 milllioner innbyggere og 10.000 ansatte. 

Forslår mange oppgaver

Ekspertutvalget (bildet til venstre) mener blant annet at fylkeskommunene bør overta oppgaver innen følgende områder: 

Næring, kompetanse, integrering 

  • Flere oppgaver knyttet til næringsutvikling, forsking og innovasjon fra blant annet Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Siva (Selskapet for industrivekst). 
  • Integrering av flyktninger, blant annet ved å overta flere oppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 
  • Får ansvaret for tilskudd til voksenopplæring fra Kompetanse Norge. 

Samferdsel 

  • Den regionale samfunnsutviklingen, blant annet gjennom å gjøre regionale planer mer forpliktende for staten. 
  • Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter internt på Østlandet. Viken blir, på grunn av sin befolkningsstørrelse, en av tre fylkeskommuner som får dette oppdraget. 

Kultur og kulturminnevern 

  • Overta samtlige kulturinstitusjoner med regionalt nedslagsfelt innenfor musikk, scenekunst og opera som i dag ligger til kulturdepartementet. 
  • Overta flertallet av muséene 

Klima, miljø og naturressurser 

  • Forvaltningsoppgaver knyttet til klima-, miljø- og landbruk fra Fylkesmannen. 
  • Relevante tilskuddsordninger som i dag forvaltes av Miljødirektoratet 
  • Overta ansvaret for barnevernsinstitusjoner og fosterhjem, samt familievernet, som i dag ligger i Bufetat. 

 

Tekst: Roy Andersen, opprettet: 06.06.2018 20:46, editert: 06.06.2018 21:33