Partssammensatt utvalg (PSU)

Partssammensatt utvalg (PSU) er opprettet av fellesnemnda, og skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Viken fylkeskommune og de ansatte.

Det er en forutsetning at ansatte og tillitsvalgte involveres i byggingen av den nye organisasjonen gjennom gode ordninger og prosesser for medvirkning. PSU skal være en arena for gjensidig informasjon, diskusjon og konsultasjon mellom fellesnemnda og de ansattes organisasjoner på veien mot etableringen av Viken fylkeskommune. Gjennom samarbeidet i utvalget skal ansatte sikres medvirkning i saker som gjelder forholdet mellom den nye fylkeskommunen og de ansatte.

Møter og saker

Dato Sted
05.01.2018, kl 09.00 Kongsberg, Buskerud
02.02.2018, kl 09.00 Fornebu, Oslo
05.03.2018, kl 09.00 Fylkeshuset, Østfold
04.04.2018, kl 09.00 Galleri Oslo, Oslo
03.05.2018, kl 10.00 Litteraturhuset, Fredrikstad
16.05.2018, kl 10.00 Bærum rådhus – befaring med avreise fra Oslo S
13.06.2018, kl 09.00 Fylkestingssalen, Akershus fylkeskommune
04.09.2018, kl. 09.00 Schweigaards gate 4, Galleri Oslo
08.10.2018 Buskerud
05.11.2018 Akershus
03.12.2018 Buskerud
07.02.2019 Østfold
21.03.2019 Buskerud
02.05.2019 Akershus
13.06.2019 Østfold

Lenkene til sakspapirene går til en egen innsynsløsning. Her vil du finne sakslisten for hvert enkelt møte, samt innkalling med saksfremlegg og vedlegg i et samlet dokument. For å hente frem enkeltvedlegg som egne dokumenter, trykk på det lille ark-ikonet ved siden av hver enkelt sak.

Sammensetning og medlemmer

PSU består av til sammen 13 medlemmer, 7 fra fellesnemndas medlemmer og 6 medlemmer fra arbeidstakersiden. Utvalget ledes av Anette  M. Solli (H Akershus)

Se fullstendig kontaktliste over medlemmer og varamedlemmer.

Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget har anledning til å delta med en fast observatør med møte- og talerett.

Formål/mandat og myndighetsområde

I hht Reglementet for partssammensatt utvalg er PSU innstillingsmyndighet til fellesnemnda (eller arbeidsutvalget der disse er delegert myndighet) i følgende saker:

  • Omstillingsdokument
  • Overordnede retningslinjer for personalpolitikken
  • Personalreglementer (arbeidsreglement, tilsettingsreglement, permisjonsreglement mv.) – Overordnede strategier og planer innenfor HMS og IA-området
  • Forslag til budsjett og økonomiplan innenfor sitt arbeidsområde PSU behandler også andre saker som Hovedavtalen forutsetter behandlet her, og andre relevante saker som partene ønsker å informere om eller drøfte.

Reglementet trådte i kraft 9. desember 2017. Reglementet kan endres av fellesnemnda.

Kontakt

Anette M. Solli (Høyre)

Anette M. Solli (H)
Akershus
Leder av partssammensatt utvalg
E-post: anette.solli@afk.no
Tlf: 90188965

 

Medlemmer i PSU