Valgkomitéen

Valgkomitéen forbereder og foreslår valg av medlemmer til ulike utvalg og arbeidsgrupper i arbeidet med etableringen av Viken.

Valgkomitéen for fellesnemnda i Viken (heretter valgkomitéen) skal innstille på valg av medlemmer (og eventuelt varamedlemmer) for de arbeidsgrupper, utvalg, styrer, med mer, som fellesnemnda skal oppnevne politikere til. Valgkomitéen skal også gi en anbefaling om hvem som bør velges til leder og nestleder der dette skal velges.

Valgkomitéen skal i sine innstillinger sikre likeverdigheten mellom fylkene. I tillegg skal valgkomitéen søke å hensynta eventuelle behov for utjevning, eksempelvis geografisk spredning og kjønnsbalanse.

Innstillinger fra valgkomitéen behandles i fellesnemnda, som står fritt til å fatte sine vedtak.

Se også PS 08/18 fra fellesnemndas møte 04-05.01.2018.

Møter og saker

Se møteplan, saksdokumenter og protokoller i egen løsning.

Sammensetning og medlemmer

Valgkomitéen består av tre medlemmer fra hvert av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud – totalt ni medlemmer. Valgkomitéen ledes av Olav Skinnes (Sp Buskerud).

Se oversikt over medlemmer og varamedlemmer

 

Tekst: Aleksandr Venevtsev, opprettet: 27.02.2018 00:01, editert: 27.02.2018 00:01

Kontakt

Olav Skinnes (Sp)

Olav Skinnes (Sp)
Buskerud
Leder av Valgkomitéen
E-post: olav.skinnes@bfk.no
Tlf:  99510563

 

Valgkomitéens medlemmer