Om Viken fylkeskommune

Hva er egentlig Viken? Her finner du det du trenger å vite om den helt nye fylkeskommunen

Hvem skal utgjøre Viken fylkeskommune? 

Viken fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.  

Hva er bakgrunnen for at Akershus, Buskerud og Østfold skal bli til Viken fylkeskommune? 

Stortinget behandlet i 2017 en regionreform. Det er vedtatt at fra 2020 skal det 11 fylker inkludert Oslo. Målet er å få en fylkesinndeling som skal være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene. 

Det betyr at noen fylkeskommuner skal slås sammen til en større fylkeskommune.
En av disse blir Viken fylkeskommunene.  

Viken blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,15 millioner innbyggere.  

Hva er egentlig en fylkeskommune? 

Hvert av Norges fylker, utenom Oslo (som ivaretar oppgaver både som en ordinær kommune og som en fylkeskommune), utgjør en fylkeskommune.  

En fylkeskommune er det regionalt folkevalgte styringsnivået i Norge, og er nivået mellom kommune og stat.   

Hvilke oppgaver har en fylkeskommune?  

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene. Oppgavene er for eksempel videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. 

Hva skal de nye fylkeskommunene gjøre? 

I den nye fylkesstrukturen skal fylkeskommunene skal få flere oppgaver, i tillegg til de fylkeskommunene har i dag.  

Regjeringen har bedt et ekspertutvalg – medlemmer med kjennskap, kunnskap om, og erfaring fra, offentlig forvaltning – om å foreslå nye oppgaver for fylkeskommunene.  Utvalget har blant annet foreslått at fylkeskommunene bør få flere oppgaver innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning, samt få flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging. 

Rapporten med forslagene ble lagt fram 1. februar 2018 og er nå ute på høring. Høringsfrist 9. mai. 

I løpet av 2018 skal regjeringen, blant annet basert på ekspertutvalgets rapport, legge fram en stortingsmelding med forslag til nye oppgaver.  

Hele rapporten til ekspertutvalget kan du lese her 

Hvordan bygges Viken fylkeskommune? 

Det er valgt en fellesnemnd bestående av 34 fylkespolitikere, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus, leder prosessen med å bygge den nye fylkeskommunen.  

Fellesnemnda møtes omtrent gang i måneden fram til 1. januar 2020.  

Møtekalenderen for fellesnemda finner du her 

Hva skal fellesnemnda bestemme? 

Kort sagt skal fellesnemnda bestemme alt som har å gjøre med innhold og organisering av den nye fylkeskommunen. Det handler blant annet om fra hvordan tjenestetilbud skal organiseres, hvilke logoer som skal benyttes, til hvilke lokaler de ansatte skal jobbe i.  

Det er blant annet allerede vedtatt at hovedadministrasjonen skal ligge i Akershus, vest for Oslo. 

Viken i tall 

  • I Akershus, Østfold og Buskerud er det i dag til sammen 61 kommuner, av disse har 17 kommuner under 5000 innbyggere. 
  • I Viken vil det fra 2020 være 49 kommuner. 
  • Samlet er det 74 videregående skoler i Akershus, Østfold og Buskerud, hvorav 58 er drevet i fylkeskommunal regi. Samlet hadde fylkene 42 386 elever i videregående opplæring i skoleåret 2016-2017. Av disse gikk 40 241 elever på videregående skoler i fylkeskommunal regi. 
  • Til sammen vil Viken bestå av 1,2 millioner innbyggere. 

Møteplan – og vedtak 

En oversikt over møteplan og vedtak finner du her 

 

Vil du vite mer om regionreformen?

Regeringen side om kommune- og regionreformen