Ine Merete Kvitnes Og Bente G 2

VIKTIG RAPPORT: Ine Merete Kvitnes (YS) og Bente Gårdeng (LO) sitter i PSU. De er fornøyd med rapporten som nå foreligger.

Roser tiltak som skal sikre godt arbeidsmiljø

Rundt 10.000 arbeidstakere berøres når tre fylkeskommuner skal bli én. En så stor omstillingsprosess medfører også risikoer. En fersk rapport peker på flere tiltak som skal sikre fortsatt godt arbeidsmiljø for de ansatte.

3. mai behandlet fellesnemnda og partssammensatt utvalg (PSU) en sak om felles risikovurdering frem til dannelsen av nye Viken fylkeskommune.

Representanter for arbeidstakerne er fornøyde.

– Det har vært veldig viktig å få på plass rapporten som omhandler risikovurdering av arbeidsmiljørelaterte aspekter inn mot Viken fylkeskommune. Det å ivareta de ansatte i denne svært krevende omstillingsprosessen er noe av det viktigste vi kan gjøre, sier Ine Merete Kvitnes fra Delta – som representerer hovedsammenslutningen YS, og er medlem i PSU.

Hun fortsetter:

– Det er nå mye ekstraarbeid for mange i forbindelse med etableringen av Viken. Flere arbeidstakere er tatt ut av sitt daglige arbeid for å jobbe med Viken. Det blir derfor også krevende for de som er igjen og skal sørge for daglig drift i de tre fylkeskommunene. En våken og tilstedeværende ledelse er viktig i denne prosessen for å ivareta de ansatte på best mulig måte. Nå blir det viktig at verneombud og ledelse jobber godt sammen for å følge opp tiltakene som lanseres i rapporten.

Målgruppen for analysen er de medarbeidere i de tre nåværende fylkeskommunene som vil bli mest påvirket av omstillingsprosessen i nærmeste fremtid.

– Vi vet fra omstillingsprosesser at måten de gjennomføres på avgjør om prosessen oppleves som positiv og utviklende eller negativ og belastende, sier Harald Horne, hovedprosjektleder for Viken fylkeskommune.

Horne påpeker at alle ansatte i de tre fylkeskommunene blir berørt av omorganiseringen.

– Derfor er vi svært opptatt av å lytte til ansatte og deres opplevelse av arbeidsmiljøet, fortsetter han.

Arbeidsgruppe med forslag til mulige tiltak

Etter møtet i PSU i vinter ble det oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av ansatte og de tre hovedvernombudene fra Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Arbeidsgruppen har nå levert en sluttrapport som dokumenterer den gjennomførte analysen med forslag til mulige tiltak.

Her kan du lese rapporten i sin helhet (pdf)

– Rapporten dokumenterer 14 risikofaktorer som er identifisert og prioritert, sier Harald Horne. Horne sier disse er prioritert fordi de uten tiltak kan ha negativ effekt på arbeidsmiljøet, tjenesteproduksjon og resultatet av omstillingen.

– Bruk resultatet av analysen

– Nå er det viktig for oss at resultatet av analysen benyttes for å jobbe med tiltak, sier han. Horne sier enkelte av de nevnte tiltakene allerede er iverksatt og at det må vurderes hvilke av de øvrige tiltakene som skal iverksettes.

Det må også vurderes om enkelte av tiltakene skal iverksettes på overordnet nivå, for eksempel felles arbeidsmiljøkartlegging og felles kompetanseheving i endringsledelse.

Den enkelte fylkeskommune skal nå å vurdere hvorvidt det er behov for å gjøre en ny risikoanalyse om samme tema i tillegg, eller om den overordnede analysen kan benyttes som utgangspunkt for involvering og medvirkning på tiltakssiden fra de ansatte i målgruppen.

Tekst: Pål Blåflat Vikesland, opprettet: 04.05.2018 12:50, editert: 08.05.2018 12:54