Fellesnemnd Sal

Vedtok prosess for Vikens regionale planstrategi

Den regionale planleggingen er fylkeskommunens viktigste verktøy for å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen. Fellesnemnda vedtok 15. juni prosess for en regional planstrategi for Viken fylkeskommune. Kommunene og andre vil i løpet av prosessen inviteres til å komme med innspill til planstrategien.

Regional planstrategi skal beskrive hvilke planer som må legges for en god samfunnsutvikling. Arbeidet med planstrategien igangsettes i 2018 og sluttføres med vedtak i fylkestinget i Viken fylkeskommune innen utgangen av 2020.

Det skal i løpet av prosessen med å utarbeide planstrategien etableres gode arenaer for medvirkning i prosessen med kommunene, andre myndigheter og samfunnsaktører.

-Det er viktig at vi nå avklarer og samordner de ulike regionale planene i de tre fylkene, se på forskjeller og hvordan man kan utjevne disse i framtiden, sa Andreas Lervik (Ap) under behandlingen av saken i fellesnemda.

Solveig Schytz (V) poengterte at det er bra at det tidlig vil komme på plass en regional planstrategi når Viken fylkeskommune er etablert.

Regional planstrategi skal sendes på høring og offentlig ettersyn før fylkestingets endelig vedtak. FNs bærekraftmål legges som ramme og premiss for regional planstrategiprosess.

Fellesnemda er styringsgruppe for planstrategiarbeidet. En politisk arbeidsgruppe skal følge den videre prosessen.

Tekst: Jan Ivar Bøe, opprettet: 15.06.2018 13:20, editert: 15.06.2018 14:52