Tar avstand fra mobbing og rasisme.

Vi er kjent med at det er delt en sak på Facebook, som omhandlet mobbing og rasisme, der skolen er nevnt. Eleven gikk på skolen i 2016. Det er fint å se at det tas avstand fra mobbing og rasisme. Det gjør selvsagt Ås videregående skole også. 

- Det er trist at noen har hatt en slik opplevelse på Ås videregående skole. Vårt mål er at Ås videregående skole skal være et trygt og godt sted for elevene. Vi jobber aktivt for å ivareta et skolemiljø som fremmer helse, læring, trivsel, respekt og toleranse, understreker rektor Anne Karin Øksnevad. - Dette er også en plikt alle ansatte ved skolen har, jamfør opplæringsloven kap. 9a – 7 og noe som er nedfelt i ordensreglementet for de videregående skolene i Viken fylkeskommune. 

Ordensreglementet sier noe om rettigheter og plikter, regler om orden og atferd og regler om hvordan skolen vil reagere dersom reglene brytes.  § 8, som omtaler oppførsel slår blant annet fast at ingen skal bruke vold eller grovt språk, krenke, mobbe eller true andre. 

Årets resultater fra elevundersøkelsen viser at elevene melder om lite mobbing på skolen. Resultatene er lavere enn snittet i fylket.

Rektor er klar på at opplevd strukturell rasisme, diskriminering og mobbing skal tas på alvor og må kartlegges og møtes med tiltak. – Det har skolen en etablert praksis for. Hvordan elevene opplever at de har det på skolen er avgjørende og dette kartlegges gjennom individuelle elevsamtaler og elevundersøkelsen. Videre er skolen opptatt av å skape et inkluderende elevmiljø og vi benytter oss av verktøyet VIP-makkerskap for å legge til rette for dette . Når det gjelder enkeltsaker bruker vi Viken Fylkeskommunes retningslinjer for arbeid med 9A-saker om klager på skolemiljø, rasisme eller mobbing der vi undersøker sakene og lager tiltaksplaner basert på samtaler med de involverte,  avslutter Øksnevad.

Til toppen