Skolens pedagogiske plattform

Formål og visjon

Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode.

Skolens visjon skal være til inspirasjon for skolens ansatte og elever. Visjonen sier noe om at vi ønsker å være en lærende organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi er en stor og sammensatt skole hvor alle har en unik mulighet til å lære av hverandre og til å skape et miljø med trivsel og utvikling.

Viken fylkeskommunes verdiord er: Raus, nytenkende og samskapende.

 • · Ås videregående skole skal utdanne unge mennesker som kan fungere godt i både arbeidsliv og videre studier. Elevene trenger god fagkompetanse og god sosial kompetanse for å møte framtidens utfordringer. De skal utvikle kritisk tenkning og se helheten i det de lærer for aktivt å finne løsninger på framtidas utfordringer.
 • · Vi skal ha en delingskultur der våre lærere jobber sammen i profesjonelle læringsteam for stadig å utvikle sin kompetanse.
 • · Vi skal ha et læringsmiljø der alle elever føler seg inkludert og møtes med forventninger om mestring. Verdiene og holdningene våre skal være tuftet på læreplanverket og læreplanverkets overordnede del.
 • · I de neste tre årene innføres LK2020 på alle årstrinn. I samarbeid med Viken fylkeskommune vil vi jobbe for å oppfylle intensjonen i det nye læreplanverket
Strategisk plan 2020-23
Mål Tiltak 2020/2021 2021-2023
Kompetanseutvikling/ utvikle samarbeidskulturen Profesjonelle læringsteam, MOOC De fleste team er PLF-team Alle team er PLF-team
Implementere nye læreplaner, Fagfornyelsen MOOC, arbeid med tverrfaglige temaer Vg1 Alle fag har nye læreplaner
Implementere ny digital plattform, utvikle digital kompetanse Fellesmøter/plandager Finne en hensiktsmessig struktur på Teams som fremmer læring, samarbeid og god informasjonsflyt Teams har en hensiktsmessig struktur. Lærere og elever utforsker og tar i bruk nye digitale hjelpemidler.

Ny overordnet del av læreplanen:

Overordnet del av læreplanen gjelder for alle elever ved skolen og skal med sine verdier og læringssyn være grunnlaget for det arbeidet som gjøres i klasserommet.

Tverrfaglige temaer:

Livsmestring og folkehelse:

 • Alle fag skal jobbe med det tverrfaglige temaet Livsmestring og folkehelse. Alle klasser skal ved oppstart delta i skolestartprogrammet VIP for å gi elevene en trygg oppstart og for å lære dem å bli gode partnere i læringsarbeidet.
 • Andre aktiviteter gjennom skoleåret vil være temauke om psykisk helse og temauke om seksuell helse.
 • Ressurser i arbeidet med Livsmestring og folkehelse er avdeling for Helse- og oppvekstfag, miljøarbeidere og skolehelsetjenesten.

Demokrati og medborgerskap:

 • Alle fag skal jobbe med det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap.
 • Skolen arrangerer skolevalg i år hvor det er valg. IB elever deltar på Model United Nations.
 • Ressurs i arbeidet med Demokrati og medborgerskap er avdeling for språk og samfunnsfag.

Bærekraftig utvikling

 • Alle fag skal jobbe med det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling. Skolen deltar i prosjektet UEAT med Vg1 klassene i samarbeid med NMBU.
 • Ressurser i arbeidet med bærekraftig utvikling er realfagsavdelingen.
Til toppen