Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Realfag Vg2

Under dette programområdet hører fagene

 • Biologi
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Matematikk
 • Teknologi og forskningslære X
 • Informasjonsteknologi. 

På dette programområdet har elevene 30 timer pr uke på Vg2. De 30 timene i uken er fordelt på 15 timer "fellesfag", 10 timer "felles programfag" og 5 timer "valgfrie programfag". Når det gjelder valgfrie programfag har elevene mulighet til å velge fag fra et av de andre programområdene.

Biologi

Dette faget tar sikte på å forklare alle sider av den levende naturen, alt fra det som skjer på mikronivå i cellenes indre, til hvordan menneskekroppen fungerer og samspillet i økosystemene på jordkloden vår.

Biologi er viktig for følgende fagområder:

Bioteknolog, Medisinske fag, Farmasi, Akvakultur, Landbruksfag, Naturforvaltning og Miljøvern.

Biologi 1 tilbys både på Vg2 og Vg3, og Biologi 2 kan tas uavhengig av Biologi 1. Begge fagene undervises over 5 timer i uken.

Hovedområdene i Biologi 1:

Cellebiologi, Fysiologi, Funksjon og tilpasning, Biologisk mangfold, Naturvitenskapelige metoder. Turer ut i naturen.

Hovedområdene i Biologi 2:

Energiomsetning, Genetikk, Bioteknologi, Økologi, Evolusjon, Naturvitenskapelige metoder. En to- eller tredagerstur til sjøen eller fjellet for å drive feltarbeid.

Fysikk

Fysikk kreves for opptak til en del studier, blant annet:

Medisinske studier, Tekniske studier, Meteorologi, Arkitektstudier.

Fysikk 1 (Vg2) er en forutsetning for å ta Fysikk 2 (Vg3). Fysikk 1 undervises over 5 timer i uken.

Hovedområdet i Fysikk 1 (Vg2) handler om de eldste og mest brukte fysikklovene, og hvordan de kommer til uttrykk innen mekanikk, elektrisitetslære og termofysikk. Et sentralt prinsipp er bevaring av energi i ulike prosesser. Videre dreier det seg om grunnleggende begreper som er nødvendige for å arbeide med bølgefenomener. Fysikk 1 inneholder også en del astrofysikk.

Fysikk 2: Se Realfag Vg3 

Kjemi

Alt i naturen består av stoffer – også alt som lever. Kjemi utforsker og beskriver hvordan stoffer er bygd opp, og forklarer stoffers egenskaper og reaksjoner.

Kjemi kreves for opptak til medisinske studier.

Kjemi er viktig for følgende fagområder:

Bioteknologi, Medisinske fag, Farmasi, Miljøfag, Lage nye materialer, Utvikle nye energikilder, Nanoteknologi, Landbruksfag, Akvakultur

Kjemi 1 (Vg2) er en forutsetning for å ta Kjemi 2 (Vg3). Kjemi 1 undervises over 5 timer i uken.

Hovedområdene i Kjemi 1 er språk og modeller i kjemi, metoder og forsøk, vannkjemi, syrer og baser, organisk kjemi 1.

Kjemi 2: Se Realfag Vg3 

Matematikk

Matematikk er et fag som spiller en sentral rolle i vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer. Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger.

Matematikk kreves for opptak til en del studier, blant annet:

Medisinske studier, Tekniske studier, Meteorologi- og Arkitektstudier.

Matematikk er viktig for følgende fagområder:

Medisin, odontologi, farmasi, informatikk, statistikk, fysikk, kjemi, Nano- og mikroelektronikk, robotikk, modellering, simulering, meteorologi.

Matematikk for realfag: R1 (Vg2)

Matematikk R1 (Vg2) forutsetter at eleven har tatt Matematikk 1T på Vg1. Matematikk R2 (Vg3) bygger på Matematikk R1 (Vg2). Matematikk R1 undervises over 5 timer i uken.

Elever som velger matematikk R1 og R2 får et utmerket utgangspunkt for å studere realfag, særlig fag innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Matematikk R1 og R2 kreves for opptak til en del studier, blant annet informatikk, nano- og mikroelektronikk, robotikk og simulering. 

Matematikk for samfunnsfag: S1 (Vg2)

Matematikk 1T (Vg1) er det beste grunnlaget for Matematikk S1 (Vg2) siden pensumet overlapper, men det er også fullt mulig å ha 1P (Vg1) som utgangspunkt. Matematikk S1 (Vg2) er en forutsetning for å ta Matematikk S2 på Vg3. Matematikk S1 undervises over 5 timer i uken.

Matematikk S1 og S2 gir et verdifullt grunnlag for å studere en rekke fag som ikke krever realfaglig fordypning i matematikk.

Hovedområde Matematikk S1:

Algebra, funksjoner, lineær optimering, sannsynlighet.

Matematikk S2: Se Realfag Vg3 

Teknologi og forskningslære X

Teknologi og forskningslære X er et valgfag for elever som tar minst ett av programfagene fysikk, kjemi og biologi.

Hovedområder

 • Den unge ingeniøren
 • Den unge forskeren
 • Teknologi, naturfag og samfunn

Teknologi og forskningslære undervises over 3 timer i uken.

Informasjonsteknologi

Programfaget informasjonsteknologi skal gi trening i kreativ tenkning og problemløsning og i å formulere presise beskrivelser og finne generelle mønstre. Programfaget skal bidra til å gi innsikt i hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og animasjoner kan struktureres og behandles automatisk som data, og hvilke krav det setter til datamaskiner og annet digitalt utstyr. Opplæringen legger vekt på å konstruere IT-løsninger og informasjonsteknologi er derfor på mange måter et praktisk fag.

Informasjonsteknologi 1

Faget undervises over 5 timer pr uke.

Hovedområder

 • Digital samtid
 • Nettsteder og multimedier
 • Databaser

Informasjonsteknologi 2

Faget undervises over 5 timer pr uke.

Hovedområder

 • Planlegging og dokumentasjon
 • Programmering
 • Multimediautvikling

Alle læreplaner finnes på udir.no

KONTAKT OSS

Til toppen