Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever som ikke kan følge vanlig opplæring og har behov for spesialundervisning. Opplæringen er spesielt tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, og foregår i små grupper med økt bemanning. 

Glade ungdommer i sommerkveld - Klikk for stort bilde Simon Maage/Unsplash

 

Vi har fire ulike tilbud innenfor spesialundervisning. 

1. Helse og oppvekstfag tar utgangspunkt i ordinær fagplan med temaene yrkesliv, helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling.

2. KDA (kunst, design og arkitektur) tar utgangspunkt i ordinær fagplan med temaene om ulike materialer og teknikker og kunst og arkitektur.

3. Idrett og friluftsliv tar utgangspunkt i ordinær fagplan med temaene om friluftsliv, helse og fysisk aktivitet.

For gruppene 1, 2 og 3, blir det gitt spesialundervisning i mindre grupper, av 2-6 elever. Alle elevene har Individuell opplæringsplan (IOP) som tar utgangspunkt ifra sakkyndig vurdering og fagfornyelsen.

I tillegg til programfagene blir det gitt opplæring i fellesfagene (norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving). Fokuset vil rette seg mot det praktiske i alle fag.

Overordnet mål for opplæringen er økt livskvalitet i bosituasjon, arbeids-, dagtilbud og fritid. Eleven skal i størst mulig grad kunne påvirke sin hverdag og ta egne valg.

Etter fullført opplæringen får elevene et kompetansebevis som viser hva de har lært.  For mange elever vil dette kvalifisere for framtidig arbeid i vernet bedrift, tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift eller dagsenter.

4. Studiespesialisering er et tilbud til elever som ikke har kapasitet til å følge et ordinært løp. Elevene får individuelt tilpasset opplegg. De fleste elevene oppnår generell studiekompetanse etter fire års studier.

 

jenter på husker i skolegården - Klikk for stort bilde Bewakoof/Unsplash

 

 

Elevene

Avdeling for tilrettelagt opplæring er for elever som har behov for individuell opplæring. Elevene søkes inn med fortrinnsrett/individuell behandling med søknadsfrist 1.februar.

Skoledagen

Elevenes timeplan varierer etter hvilket utdanningsløp de tar. Alle elevene starter kl. 08.00. 

Skoleskyss

Alle elever på videregående skole får skolekort fra RUTER, som dekker gratis offentlig transport til og fra skolen.

Ved behov for individuell transport trengs det legeerklæring.

Ansatte

Avdelingsleder, spesialpedagoger, kontaktlærere, faglærere og assistenter. Vi er engasjerte, rause og relasjonsskapende med blikk for hver enkelt elev.

Arbeidsmåter

Avdelingen jobber etter et eklektisk verdisyn.  

Personalet jobber i team rundt eleven. Opplæringen er målrettet og tilpasset den enkelte elev.

Yrkesrettet opplæring foregår internt på skolen og eksternt i ulike bedrifter. Faglærer har ansvaret for oppfølgingen.

Utgangspunktet for vurderingen er målene i elevens IOP. Vurdering gis både skriftlig og muntlig. Sluttvurdering består av en pedagogisk rapport og et kompetansebevis.

Kontakt med foreldre gjøres via mail og telefon. Foreldremøte arrangeres på høsten og det avholdes foreldresamtaler etter behov. Skolen samarbeider med eksterne instanser som PPT, BUP, bolig og avlastning. Vi deltar i ansvarsgruppe.