40 713 søkere får nå tilbud om skoleplass

Resultatet av første inntaket til videregående skoler i Viken fylkeskommune er nå klart. Det var totalt 46 878 søkere. Av disse hadde 42 755 søkere ungdomsrett i Viken fylkeskommune. Etter 1. inntak er det totalt 2550 søkere med ungdomsrett uten tilbud fordelt på hele fylkeskommunen. Av disse er det 1468 søkere til Vg1.
Mange elever ute i skolegård - Klikk for stort bildeNå er inntaket til videregående opplæring i Viken klart Viken fylkeskommune  

På samme tid i fjor var 15 prosent av plassene på Vg1 reservert til de som stod helt uten tilbud etter to inntaksrunder i henhold til tidligere politisk vedtatt inntaksordning for Viken fylkeskommune. I 2021 er 5 prosent av plassene reservert i tilfelle feil i inntaket. Disse blir plassene blir tatt med i senere ordinære inntak.

Nærskole

I henhold til den nye inntaksordningen for Viken fylkeskommune får søkerne på Vg1 ekstra poeng når de søker sin nærskole. Det gis ikke nærskolepoeng til tilbud som kun finnes på noen få skoler, som f.eks treårig yrkesfaglige løp med studiespesialisering og 4-årige YSK-løp som fører til både yrkes- og studiekompetanse.  

Nærskolen gir søkerne en prioritering, ikke en rett til nærmeste skole. Det er avhengig av søkermønsteret. Ved inntak til Vg2 og vg3 blir søkerne prioritert innenfor et større område.

Tekstmelding

Søkere som har oppgitt mobilnummeret sitt på søknaden, vil få en tekstmelding om at inntaket er klart.

De må da logge seg inn med Min ID på www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar. Det er ikke nødvendig å legge inn svar hvis det er registrert forhåndssvar. De søkerne som ikke har oppgitt mobilnummeret, vil få et svarkort i posten. Også disse søkerne kan svare på  www.vigo.no  dersom de ønsker det, eller de kan sende svarkortet per post til inntakskontoret.

Søkere med ungdomsrett til ordinære tilbud, fylkeskommunale skoler i Viken, 2020

Søkere med ungdomsrett til ordinære tilbud, fylkeskommunale skoler i Viken, 2020
Nivå Plasser Primær-søkere Tatt inn Ledige plasser Viken-søkere uten tilbud Tatt inn på 1. ønske Andel tatt inn på 1. ønske
Vg1 16305 17257 14201 2102 3106 11379 80,1
Vg2 15206 14651 14174 1027 663 13320 94,0
Vg3 11095 10469 10327 766 341 10115 97,9
Sum 42606 42377 38702 3895 4110 34814 90,0

Søkere med ungdomsrett til ordinære tilbud, fylkeskommunale skoler i Viken, 2021

Søkere med ungdomsrett til ordinære tilbud, fylkeskommunale skoler i Viken, 2021
Nivå Plasser Primær-søkere Tatt inn Ledige plasser Viken-søkere uten tilbud Tatt inn på 1. ønske Andel tatt inn på 1. ønske
Vg1 16463 17187 15923 540 1468 12922 81,2
Vg2 15293 14951 14385 906 674 13621 94,7
Vg3 11072 10617 10405 665 408 10188 97,9
Sum 42828 42755 40713 2111 2550 36731 90,2

 

Husk svarfristen 19. juli!

– Det er viktig at alle søkerne svarer innen fristen 19. juli. Det gjelder både de som har fått et tilbud og de søkerne som kun mottar tilbud om plass på venteliste. De som ikke svarer innen fristen, mister skoleplassen og eventuell ventelisteplass. Søkere som har registrert forhåndssvar på sin søknad før 1. juli, behøver ikke å svare på tilbudet nå, med mindre de skal endre tidligere svar.

- Det er viktig at også de som takker nei til skoleplass, svarer innen fristen, slik at plassen kan frigjøres for andre. Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli og svarfristen for andre inntaket er 1. august.

Inntakskalender

  • 10. juli første inntak.  Husk svarfrist 19. juli. Får du ikke skoleplass i førsteinntaket er du med i neste inntak. 
  • 25. juli - andre inntaksrunde. Husk svarfrist 1. august. 
  • 2. august til 1. september - suppleringsinntak. I disse inntakene er det kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass som er med. Inntil 15 prosent av plassene på Vg1 er reservert til suppleringsinntak.
  • Alle søkere med ungdomsrett i Viken fylkeskommune vil få et opplæringstilbud innen 1. september. 

Dette skjer etter 1. inntak

Søkerne rangeres etter poengsum, og det kjøres to maskinelle inntaksrunder. 2. inntak kjøres 25. juli. Det er alltid søkere som svarer NEI til tilbudt plass etter 1. inntak, og det frigjør plasser til søkere på venteliste i 2. inntak. Opplæringsloven gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1-nivå for søkere med rett til videregående opplæring. Søkere med ungdomsrett til Vg2 og Vg3 har rett til inntak på et programområde som bygger på det søker har tatt på Vg1 eller Vg2.

Ved inntak til utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur har søkere til videregående trinn (Vg2 og Vg3) forrang ved inntak til plassene på den skolen der de var elev siste skoleår. Ikke alle får plass etter 1. inntak, men vi regner med å ha plassert alle etter 2. inntak.

Etter 2. inntak er det et oppfyllingsinntak hvor kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass er med.

Elev-PC

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Elevene må selv sørge for å skaffe seg en PC/Mac til skolestart. De kan bruke egen maskin hvis de har en god datamaskin fra før, eller de kan kjøpe ny. Fylkeskommunen tilbyr en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac til elever.

Les mer om elev-PC  

  

Husk å søke om skoleskyss

Elever som trenger skoleskyss til og fra skolen, må selv søke om det hvis de bor i tidligere Østfold eller Buskerud. De som bor i tidligere Akershus, trenger ikke å søke. Søknad bør sendes inn så snart man har fått tilbud om skoleplass.

Les mer om skoleskyss og hvordan du søker

 

Kontaktperson for presse: Seksjonsleder Hilde Dahlberg, tlf. 22 05 54 86/406 45 531

Kontakt for søkere og foresatte: Søkere og foresatte som har spørsmål om inntaket kan kontakte Viken fylkeskommunes inntakskontor på e-post inntak@viken.no eller på telefon 22 05 50 22. Telefontiden er fra kl. 09.00- 10.30 og 11.15-14.00 hver dag. Vi forsøker å svare på e-post samme dag. Vi har for tiden hjemmekontor, så det er ikke mulig å nå oss ved personlig oppmøte.  

Til toppen