Anbefaler departementet at klage om omvalg tas til følge  

Feilen i Halmstad stemmekrets i Moss kommune kan ha hatt betydning for fordelingen av mandatene til fylkestinget, mener fylkesvalgstyret. Fylkesvalgstyret i Østfold anbefaler at Kommunal- og distriktsdepartementet tar Industri- og Næringspartiets klage til følge.

Mann og dame sitter på podiet, to menn og to dager sitter med ryggen til i en sal. Salen filmes av en dame med kamera - Klikk for stort bildeFylkesvalgstyret var enstemmige i sitt vedtak. Jan Ivar Bøe, Viken fylkeskommune

Dette vedtok fylkesvalgstyret i Østfold i sitt møte 27. september. Vedtaket var enstemmig.  

Kommunal- og distriktsdepartementet er endelig klageinstans. Departementet vil gjøre en selvstendig vurdering av forhold knyttet til klagen.

Tillit avgjørende for valgets legitimitet

-  Tillit til valggjennomføringen er avgjørende for valgets legitimitet. Vårt oppdrag har vært å vurdere om feilen som ble gjort i Halmstad stemmekrets antas å ha hatt konsekvenser for mandatfordelingen til fylkestinget i Østfold. Vi har ikke tatt stilling til konsekvenser av et mulig omvalg. Det har ikke ligget til vårt oppdrag eller mandat.  Med bakgrunn i informasjon i saken og kun 7 stemmers margin til neste mandat, har vi sluttet oss til innstillingen om at feilen i valggjennomføringen antas å ha hatt betydning for valgresultatet, sier Rune Fredriksen (Ap), leder av fylkesvalgstyret i Østfold.  

 -  Nå er det opp til Kommunal- og distriktsdepartementet å vurdere klagen. I brevet som går til departementet i dag (PDF, 208 kB) ber vi om rask saksbehandling.  

- Jeg vil understreke at den måten Viken fylkeskommune gjennomgående har ivaretatt fylkeskommunens oppgaver i valggjennomføringen på, er svært tillitvekkende. Etter at feilen ble oppdaget, har det handlet om å ivareta grunnleggende demokratiske prinsipper, avslutter Fredriksen.    

Vil be departementet om prioritert behandling av klage

Viken fylkeskommune står i en krevende oppdelingsprosess og blir tre nye fylkeskommuner fra nyttår. Det er derfor særlig viktig å få svar på departementets behandling av klagen så raskt som mulig.   

 -I oversendelsesbrevet ber vi departementet om å prioritere rask saksbehandling av denne klagen. Skulle utfallet av departementets klagebehandling bli omvalg, ber fylkeskommunen om en veiledning til hvordan vi skal forholde oss til omvalg og konstituering av nytt fylkesting i Østfold, sier Trude Remme, valgansvarlig i Viken fylkeskommune. 
  
Det er kommunene som har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av valg, - dette gjelder også et eventuelt omvalg. Inntil vi vet utfallet av klagebehandlingen, og har mottatt veiledning fra departementet, kan vi heller ikke si noe om hvordan et eventuelt omvalg vil gjennomføres i praksis, og kostnader knyttet til dette, fortsetter Remme.

Om klagen

Fylkesvalgstyret i Østfold mottok 15. september en klage fra Industri- og Næringspartiet på manglende stemmesedler på valgdagen i Ryggehallen i Moss kommune. I klagen ber de om omvalg i Halmstad stemmekrets for fylkestingsvalget i Østfold. Når klagen nå er behandlet i fylkesvalgstyret i Østfold sendes den til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig vurdering og vedtak.    
  
Her kan du lese hele saken med innstilling til fylkesvalgstyret.  
  
- Nå kan vi bare vente på utfallet av departementets vurdering. Ingen er tjent med at vi spekulerer i utfall eller mulige konsekvenser før vi vet dette, fortsetter Fredriksen. 

Dette er fylkesvalgstyrets vedtak

Fylkesvalgstyrets vedtak i møtet 27. september lyder slik:

“Industri- og Næringspartiet mangler syv stemmer for å få ytterligere et mandat i Østfold fylkesting. Etter fylkesvalgstyrets vurdering, kan feilen ved gjennomføringen av valget antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene.   

Fylkesvalgstyret anbefaler at klagen tas til følge.   

I henhold til valgloven § 13-2(4) oversendes klagen med fylkesvalgstyrets vurdering til Kommunal- og distriktsdepartementet som er klageinstans. Departementet skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette."

Les mer om klagesaken og fylkeskommunens rolle og ansvar

Pressehenvendelser

Ved pressehenvendelser, kontakt pressevakt i Viken fylkeskommune:   
E-post: presse@viken.no    
Telefon: 40 40 53 30