Åpnet 2,8 km gang- og sykkelvei og fortau langs fv. 169 Hølandsveien i Aurskog-Høland

Nå er forholdene lagt til rette for trygg ferdsel for skolebarn, gående og syklende langs Hølandveien mellom Løken og Elverhøy.

Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes åpnet ny gang- og sykkelvei sammen med elever fra 5. klasse ved Løken skole, ordfører Gudbrand Kvaal, byggeleder Stine Ingvill Thonhaugen i Viken fylkeskommune og prosjektleder Christopher Haverstad fra entreprenør Åge Haverstad AS. Elin Lied/ Viken fylkeskommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

-          Gratulerer med et etterlengtet prosjekt. Med den nye gang- og sykkelveien kan vi endelig gi skolebarna og andre myke trafikanter et trygt tilbud, sa Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Onsdag 21. september markerte Viken fylkeskommune at prosjektet er ferdig, sammen med ordfører, representanter fra Aurskog-Høland kommune, 5. klasse ved Løken skole, naboer, velforeningen på Momoen og entreprenør Åge Haverstad AS.

Etter snorklipp ved den nye gangbrua nede ved Longselvas bredd, ble prosjektet feiret med kake, kaffe og befaring.

Tiltak for bedre trafikksikkerhet

Det er målet at flere skal gå og sykle. Fram til i dag har det kun vært et par kilometer med gang- og sykkelvei enkelte steder. Nå er det en sammenhengende gang- og sykkelvei helt fra Momoen til Løken på totalt 5 kilometer.

Ordfører Gudbrand Kvaal takket Viken fylkeskommune for det fine anlegget:

-       Det er viktig for oss å skille ulike trafikantgrupper. Nå kan barna som bor på Momoen komme seg til skole og fritidsaktiviteter uten å bli kjørt av foreldrene. Det opprettholder også god aktivitet, sa Gudbrand Kvaal, ordfører i Aurskog-Høland kommune i sin tale under dagens veiåpning.

I tillegg til å bygge ny gang- og sykkelvei har prosjektet bestått av følgende:

 • Bygd en 30 meter buebru av stål over Longselva
 • Oppgradert 5 bussholdeplasser
 • Montert nytt veilys langs hele strekningen. Totalt ca. 64 lysmaster med led
 • Bygd om og tilpasset eksisterende avkjørsler til den nye gangveien
 • Bygd drensanlegg for gang- og sykkelveien
 • Etablert kabelgrøfter langs hele strekningen
 • Sprengt ut ca. 1200 m3 med fjell
 • Utført enkelte utbedringer av vann- og avløpsanlegg for kommunen

Underveis i anleggsfasen har det vært tatt særlig hensyn til forekomstene av kvikkleire ved Lognselva og bekken ved Vestvoll.
Den største milepælen i prosjektet fant sted i juni 2022, da Skattum gangbru ble heist på plass. Anleggsarbeidet startet i april 2020, og ble ferdigstilt i henhold til kontrakt 2. september 2022.

Godt samarbeid

Det har vært entreprenør Åge Haverstad AS som har utført arbeidet på vegne av Viken fylkeskommune som er byggherre. 

-  Det har vært et godt samarbeid med kommunen og entreprenøren. Entreprenøren har vært løsningsorientert og hatt fokus på HMS hele veien, sier Stine Ingvill Thonhaugen, byggeleder i Viken fylkeskommune.

Godt innenfor kostnadsrammen

Totalt er det investert omtrent 75 millioner kroner i dette området. Det inkluderer ny gang- og sykkelvei med belysning, ny bru, drenering og kabelgrøfter, samt byggherrekostnader. Det er godt innenfor den vedtatte kostnadsrammen på 89 millioner kroner.

Fakta om prosjektet:

 • 2,4 km gang- og sykkelvei (3,5 m bred inkl. skuldre)
 • 400 meter fortau (3 meter bredt)
 • 30 meter lang bru
 • ÅDT: 2049 (2019-tall)
 • Entreprenør: Åge Haverstad AS
 • Kostnadsramme: Prognose på ca. 75 mill. kr. (vedtatt ramme er 89 mill. kr.)
 • Prosjektering: Viken fylkeskommune i egen regi, samt Asplan Viak på bru, elektro og vann- og avløp
 • Anleggsstart: April 2021
 • Ferdigstilt: September 2022

Les mer om prosjektet på viken.no/fv169momoenloken

Viken fylkeskommune har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 5498 kilometer fylkesveier i Viken. Statens vegvesen har ansvaret for riks- og europaveiene, mens kommunene har ansvaret for de kommunale veiene.