Fylkesrådets 50 tilleggsforslag til årsbudsjett og økonomiplan

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og fylkesrådene i Viken la fredag 22. november fram sine tilleggsforslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna la fredag 22.11 fram fylkesrådets tilleggsforslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tonje Brenna la fredag 22.11 fram fylkesrådets tilleggsforslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Jan Ivar Bøe

– Fylkesrådet har store ambisjoner på vegne av Viken og vil invitere fylkestinget til et bredt samarbeid. Tilleggsdokumentet sier noe om tiltak fylkesrådet vil sette i gang i løpet av 2020 og i perioden, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

– Vi skal gjøre Viken til et rettferdig og klimavennlig fylke og et bra sted å bo for alle. Vi vil bygge på demokrati og deltakelse, FNs bærekraftsmål og jobbe hver eneste dag for at Viken-samfunnet skal kunne redusere sine klimagassutslipp. Fylkesrådets 50 punkter er tiltak som skal bidra til å oppnå dette, sier Brenna.

– Fra 2021 er økonomien strammere. I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått nullvekst i fylkeskommunenes frie inntekter. Forslaget innebærer også at nye oppgaver fra staten mangler finansiering. Viken har behov for store investeringer i løpet av perioden, og underfinansieringen fra staten gir en økonomisk utfordring for Viken, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon. 

Ingebrigtsen understreker at det er en rekke gode tiltak i budsjettforslaget fra hovedprosjektleder som har blitt videreført fra de tre fylkeskommunene, som for eksempel lærekontrakter, utvikling av kollektivtrafikken og bygging av gang- og sykkelveier.

– Fylkesrådets 50 forslag er en konkretisering av plattformen og sier noe om hva vi skal gjøre det neste året og de kommende årene, sier Halvard Ingebrigtsen.

Fylkesveier og bygdemiljøpakker

– Vi vil utarbeide en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Fylkesrådet vil gjennomgå planlagte veiprosjekter for å vurdere om enkelte prosjekter kan nedskaleres slik at vi kan omdisponere midler og raskere redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Vi vil også starte arbeidet med å utvikle bygdemiljøpakker for å sikre et kollektivtilbud også i distriktene, sier fylkesråd for distrikt og fylkesveier Olav Skinnes (Sp).

Bærekraft og grønt næringsliv

– FNs bærekraftsmål og planetens tåleevne skal være grunnlaget for samfunnsutviklingen i Viken. Det vil fylkesrådet bidra til gjennom den regionale planstrategien vi er ansvarlig for. Vi skal utvikle en energistrategi for Viken, og målrette virkemidlene våre mot grønt næringsliv. Vi skal også bidra til at primærnæringenes rolle i det grønne skiftet styrkes. Fylket vårt skal være en spydspiss i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn, sier fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe K. Tvinnereim (Sp).

Satsing på videregående opplæring

– Vår ambisjon er at Viken skal ha Norges beste videregående utdanning. Flere må fullføre og bestå videregående opplæring. Uansett bakgrunn og bosted skal elevene ha et godt tilbud, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Jacobsen trekker fram gode, motiverte lærere, et sterkt støtteapparat, et sunt, enkelt og gratis skolemåltid, fysisk aktivitet, oppdatert utstyr og et rettferdig system for formidling av skoleplasser som ikke gir elevene lengre reisevei, blant fylkesrådets tiltak.

– Gjennom et trepartssamarbeid vil fylkesrådet ta initiativ til et tillitsløft i skolen, der blant annet rapportering og byråkrati reduseres, sier Jacobsen.

Klimakutt og bærekraftig arealbruk

– Fylkesrådet skjerper ambisjonene om å skape et klimasmart og bærekraftig samfunn. Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og planetens tålegrenser vil vi arbeide for at Viken blir et nullutslippssamfunn, og med minst 80 prosent klimakutt innen 2030. Vi vil arbeide for et mer robust Viken-samfunn i møte med klimaendringene som kommer, og sette klimatilpasning og økt matsikkerhet høyere på dagsorden, sier Øyvind Solum (MDG), fylkesråd for planlegging og analyse.

– Vi vil utrede mulighetene for bygdemiljøpakker for styrking av distriktene og skape attraktive lokalsamfunn. Viken fylkeskommune skal utvikle et arealregnskap for en bærekraftig bruk av arealer og vern av viktige naturressurser, og lage strategier for å sikre biologisk mangfold, sier Solum.

Kultur og frivillighet

– På kulturområdet blir et viktig tiltak i 2020 å etablere en dialogarena for utvikling av scenekunstfeltet der vi kan belyse aktørenes utfordringer og muligheter. Jeg ser også fram til at vi skal utrede mulighetene for å videreutvikle gode kulturtilbud som eventappen Bizzy, Den kulturelle spaserstokken og Kulturdråpen til å gjelde for hele Viken, på samme måte som vi også skal se store satsinger som Den kulturelle skolesekken og Ungdommens kulturmønstring i et helhetlig Viken-perspektiv. Fylkesrådet vil også utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk i denne budsjettperioden og se på konkrete modeller for større medvirkning, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold (SV). Sørensen er for øvrig glad for at man i 2020 skal starte arbeidet med en læreplassgaranti for hele Viken.

Styrke kollektivtilbudet

– Vi har som mål at Viken skal bli et nullutslippssamfunn, og at klimautslippene skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. Det krever klimahandling. Vi skal legge til rette for at en større del av transporten kan tas med kollektiv, sykkel og gange. Vi skal styrke kollektivtilbudet og utvikle et felles billettsystem for hele Oslo og Viken. Vi ønsker flere utslippsfrie fergeruter, og økt utbygging av ladeinfrastruktur i hele Viken, sier Kristoffer Robin Haug (MDG), fylkesråd for kollektivtrafikk.

Næringsutvikling i Viken

– Vi vil samarbeide med næringslivet, fagbevegelsen, kommunene, frivilligheten og andre gode krefter som ønsker å drive utviklingen fremover. Vi vil legge til rette for flere grønne arbeidsplasser ved å innrette de næringsrettede virkemidlene mot det grønne skiftet, digitalisering og utvikling i hele Viken, sier fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad (Sp).

– Gjennom arbeidet med regional planstrategi vil fylkesrådet utarbeide en regional plan for næring, vi vil utvikle en internasjonal strategi, landbruksstrategi og starte arbeidet med å utarbeide en ny helhetlig tannhelseplan for Viken, sier Johan Edvard Grimstad.

Dokumenter og mer informasjon

Til toppen