Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Viken fylkeskommune og Skatteetaten inngår samarbeidsavtale som skal gi Viken et bedre beslutningsgrunnlag for å velge seriøse leverandører og underleverandører.
Signerte avtale om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Fra venstre: Erik Nilsen, avdelingsdirektør for skattekriminalitet i Skatteetaten og Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon. Jan Ivar Bøe

Samarbeidsavtalen ble signert 6. oktober av Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon, og Erik Nilsen, avdelingsdirektør for skattekriminalitet i Skatteetaten. 

– Avtalen setter Viken i større grad i stand til å avdekke hvilke tilbydere som er useriøse og utestenge disse fra å inngå kontrakter med fylkeskommunen. Det bidrar til mer rettferdige konkurransevilkår og støtter opp om seriøse tilbydere, sier Halvard Ingebrigtsen.

Alle anskaffelser

Gjennom avtalen får Viken fylkeskommune tilgang til skatte- og avgiftsinformasjon om leverandører fylkeskommunen er i posisjon til å inngå kontrakt med.

Viken har til sammen 1,2 millioner innbyggere, nær en fjerdedel av Norges befolkning. Fylkeskommunen bruker flere milliarder kroner på anskaffelser årlig, innenfor store tjenesteområder som bygg- og anleggsvirksomhet, utdanning, kollektivtransport, fylkesveier og tannhelsetjenester.

Samarbeidsavtalen med Skatteetaten gjelder alle anskaffelser, men vil hovedsakelig være relevant innenfor bygg- og anlegg.   

– En trussel

Viken har satt som mål å være en foregangsregion i kampen mot sosial dumping, svart økonomi og annen arbeidslivskriminalitet. Som offentlig innkjøper har fylkeskommunen et stort ansvar og mulighet til å ta valg som påvirker leverandørmarkedet i positiv retning. 

– Useriøse aktører og dårlige arbeidsforhold er en trussel mot folks frihet, trygghet og trivsel. I tillegg gir det dårligere kvalitet på våre anskaffelser av varer og tjenester. Viken skal jobbe systematisk mot svekkelser av norske lønns- og arbeidsvilkår, sier Halvard Ingebrigtsen.

Utestenge de useriøse

Avtalen innebærer at leverandører som vil inngå kontrakt med Viken, må signere en fullmakt som gir tilgang til taushetsbelagte opplysninger hos Skatteetaten.

Viken får da sanntidsinformasjon som forteller om virksomhetene betaler skatter og avgifter som de skal, og om de står oppført i nødvendige registre. Den oppdaterte informasjonen gir Viken et enda bedre beslutningsgrunnlag ved valg av leverandører.

– Målet er å utveksle opplysninger som setter utbyggere i bedre stand til å ta informerte valg og velge seriøse leverandører, og stenge useriøse ute fra anbudskonkurransene og kontraktskjedene, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør for skattekriminalitet i Skatteetaten.

Følger opp med kontroller

Avtalen legger opp til at Skatteetaten også kan bistå Viken fylkeskommune med å kontrollere om det er de registrerte mannskapene som faktisk utfører jobben. Men det viktigste arbeidet gjøres før kontraktene inngås.

– Offentlige anskaffelser av varer og tjenester utgjør over 500 milliarder hvert år. Det offentlige har både et stort samfunnsansvar og en stor påvirkningsmulighet for at disse pengene ikke skal havne hos useriøse aktører, sier Nilsen.  

Skatteetaten har på landsbasis inngått 15 samarbeidsavtaler med store oppdragsgivere som Avinor, BaneNOR, Statsbygg, Skanska, Veidekke, Forsvarsbygg og Oslo kommune.

Som en del av samarbeidet følger Skatteetaten opp byggeprosjekter til en samlet kontraktsum på vel 120 milliarder over hele landet.

Fakta om samarbeidsavtalen mellom Skatteetaten og Viken:

  • Leverandører som vil inngå kontrakter med innkjøpere som har signert en slik samarbeidsavtale, må signere et fullmaktsskjema som gir innkjøperne tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden.
  • Innkjøperne sender informasjon i kryptert versjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og at de har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser.
  • Oppdages avvik, blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette. Leverandøren må kvittere ut påpekte avvik hvis de ønsker å legge inn anbud.
  • Leverandører som ikke innretter seg, blir gjort kjent med at de kan avvises fra fremtidige oppdrag.
  • Målet med samarbeidsavtalene som Skatteetaten inngår med ulike offentlige innkjøpere og private entreprenører er å utveksle opplysninger som er med på å bidrar til at store innkjøpere gir kontrakter til hoved- og underentreprenører som oppfyller sine lovmessige plikter.
  • Pliktene omfattes av arbeidsmiljøloven, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og skatte- og avgiftslovgivningen.
Til toppen