Viken om ny E16: - Utnytt ressursene bedre

Fylkesrådet i Viken krever at planleggerne i Nye Veier tar mer hensyn til dyrket mark og gjenbruker dagens veianlegg på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger.Ny E16 fra Kløfta til Kongsvinger, der det allerede er bygd ny firefelts motorvei på strekningene markert med grønt. Partiet mellom Nybakk og Slomarka gjenstår. Statens vegvesen

Dette kommer fram i en høringsuttalelse som fylkesrådet i Viken nå har vedtatt, knyttet til et såkalt anmodningsvedtak som Stortinget fattet i juni.

Dette angår bompengeopplegget for strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka som ble åpnet i 2014, men Fylkesrådet gir samtidig klare meldinger til Staten og Nye Veier AS om den videre planleggingen av ny E16.

- Vi må utnytte ressursene på en bedre måte, gjennom å jobbe videre med veialternativer som skåner dyrket mark, naturverdier og kulturarv, ved fortsatt bruk av velfungerende nye veianlegg, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune.

Går for Korridor F

Fylkesrådslederen forventer derfor at Korridor F alternativet på nordsiden av Glomma, tas med videre i planleggingen og blir utredet som et reelt alternativ for den eldste delen av E16 mellom Nybakk og Slomarka (se kart). Korridor F gjenbruker dagens firefeltsvei mellom E6 og Nybakk, samt mellom Slomarka og Kongsvinger. 

Andre løsninger som Nye Veier AS har presentert i sitt forslag til planprogram, kan medføre bygging av helt ny motorvei fra Kongsvinger i øst til E6 i vest, med endepunkt ved Kløfta eller Jessheim.

Kart fra planprogrammet for ny E16 utarbeidet av Nye Veier, der det er høringsfrist 23. november. Asplan Viak/Nye Veier Før Nye Veier overtok ansvaret for E16 fra Statens vegvesen, var det åpnet to nye veianlegg på samme strekning, først mellom Kløfta og Nybakk i 2007 og deretter på etappen mellom Slomarka og Kongsvinger høsten 2014. Statens vegvesen laget også planer for E16 Nybakk-Slomarka som i stor grad sammenfaller med Korridor F alternativet.

- Utfordringen er nå å utbedre den tre mil lange strekningen som står igjen mellom Nybakk og Slomarka. Det er vanskelig å forstå at løsningen på dette skal være helt ny vei fra Kongsvinger til Jessheim. Vi vil i stedet prioritere den delen som mangler mellom Nybakk og Slomarka, noe som bør være enklere å gjennomføre med mindre økonomisk risiko, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

- Vi frykter at Nye Veier foretrekker å bygge rene transportetapper langt fra folk, noe som ikke vil gi samme positive effekt for lokal og regional utvikling, sier Olav Skinnes.

Denne firefelts motorveien ble åpnet mellom Kløfta og Nybakk i 2007. Georg Ståle Brødholt

Er sterk bekymret

Viken har mottatt brev fra Statens vegvesen, der fylkeskommunen blir bedt om å komme med en høringsuttalelse til Stortingets anmodningsvedtak om E16 Kongsvinger – Slomarka. Fylkesrådet har nå fremmet et forslag som vil bli videresendt til fylkestinget i Viken for videre behandling.

I høringsuttalelsen utrykker Fylkesrådet sterk bekymring over flere forhold knyttet til drift og videre utbygging av E16, fra trasevalg til finansiering, jordvern, naturmangfold og muligheter for regional utvikling.

- Dersom Nye Veier går inn for å bygge helt ny E16-trase, vil trafikken fordele seg mellom dagens veianlegg og de nye strekningene. Det vil gi lavere inntekter og lengre nedbetalingstid enn forutsatt på anlegg der fylkeskommunen frem til nå har vært forpliktet til å stille som garantist for lån, sier fylkesråd Olav Skinnes.

Vil fjerne bompengerabatt

Stortingets anmodningsvedtak gjelder videreføring av ulike bompengerabatter for to sideveier til dagens E16 i Kongsvinger kommune.

- Både Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har anbefalt å avvikle disse rabattordningene, men stortingsflertallet var dessverre av en annen oppfatning. Dersom regjeringen likevel vil videreføre ordningen, ber vi om at Staten selv påtar seg garantiansvaret for nødvendige lån, sier fylkesråd Olav Skinnes.

Det anslås at videreføring av rabattordningene på fv. 198 Kongsvingervegen og fv. 175 Galterudvegen vil redusere bomselskapets inntekter med 15 millioner kroner i året og forlenge nedbetalingstiden for E16 Slomarka-Kongsvinger med tre år. Det aktuelle bomselskapet eies av Viken og Innlandet fylkeskommuner i fellesskap.

I høst har stortingsflertallet imidlertid åpnet for at staten skal kunne overta ansvaret for bompengefinansierte lån, og regjeringen er derfor bedt om å legge frem en egen sak for Stortinget om dette. Fylkesrådet mener dette må være avklart før Viken påføres ytterligere risiko.

Gulli bru over Glomma er en prisbelønt betongbru som ble åpnet for trafikk i 2014. Brua ligger på strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka og er delvis finansiert med bompenger, men det er ikke sikkert at dette fortsatt vil være framtidas hovedfartsåre gjennom Glåmdalen. Georg Ståle Brødholt

Disse punktene ble vedtatt av Fylkesrådet i Viken den 12.november 2020:

  1. Viken fylkeskommune er bekymret for økonomien i prosjektet E16 Kongsvinger -Slomarka og støtter ikke Stortingets anmodningsvedtak nr. 704 av 15. juni 2020. Viken fylkeskommune ber om at vedtak fra tidligere Akershus og Hedmark fylkeskommuner blir hensyntatt.
  2. Viken ber Staten sikre at overføringen av utbyggingen av E16 til Nye Veier AS ikke påfører Viken økt risiko eller kostnader.
  3. Viken fylkeskommune ber om at Staten overtar garantiansvaret for E16 Kongsvingervegen AS dersom regjeringen legger til grunn prinsippene i anmodningsvedtaket.
  4. Fylkesrådet mener korridor F mellom Nybakk og Slomarka er et alternativ som må vurderes videre. Korridor F gjenbruker eksisterende vei mellom E6 og Nybakk, samt mellom Slomarka og Kongsvinger. I det videre utredningsarbeidet forutsetter fylkesrådet at de tidligere planene for ny veg mellom Nybakk og Slomarka blir videre optimalisert og utredet som et reelt alternativ. Disse planene gir minst inngrep og utnytter allerede gjennomførte investeringer.
Til toppen