Deler ny kunnskap om arbeid med sosial og emosjonell læring i skolen

EU-prosjektet BOOST etterlyser mer systematikk i arbeidet med å fremme mestring og trivsel hos barn i skolen.

Klikk for stort bildeViken fylkeskommune vil BOOSTe arbeidet med sosial og emosjonell læring i skolen. Siri Guldteig Larssen  

Sosial og emosjonell læring (SEL) bør være en viktig del av utdanningssystemet, men i dag er det for liten systematikk i hvordan dette løses praktisk på skolene. Det slår EU-prosjektet BOOST fast i en fersk «policy brief» som oppsummerer noen av de foreløpige funnene og erfaringene fra prosjektets arbeid og forskning så langt.  

Les hele policy-briefen her (PDF, 113 kB)

Viken fylkeskommune er partner i forsknings- og innovasjonsprosjektet BOOST som jobber med å fremme sosial og emosjonell læring i grunnskolen. Les mer om prosjektet nederst i saken. 

Nå lanserer BOOST-prosjektet en fersk «policy brief» hvor de gir en statusrapport på arbeidet med sosial og emosjonell læring i grunnskolen og kommer med 13 anbefalinger til hvordan vi best kan jobbe for å fremme sosial og emosjonell læring i skolen. 

Sosial og emosjonell læring er løftet frem både i overordnet del i nye fagplaner og gjennom de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring i skolen. Åse Marit Hovden er spesialrådgiver i folkehelseavdelingen i Viken og leder arbeidet med hvordan vi kan nyttiggjøre oss kunnskapen fra BOOST-prosjektet i skoleutvikling og politikkutforming.

Ønsker mer systematikk i arbeidet med sosial og emosjonell læring

- Vi ser at det er liten systematikk og sammenheng mellom formuleringer i sentrale styringsdokumenter og læreplan, og hvordan dette kommer til syne i skolenes praksis. Det fører til at det prioriteres for lite tid, ressurser og kompetanse til å fremme sosial og emosjonell læring i skolene, sier Åse Marit Hovden. 

Les mer om anbefalingene og hva BOOST-prosjektet har funnet ut gjennom sin forskning her (PDF, 113 kB)

Her er Hovden og BOOST-prosjektets 13 anbefalinger for hvordan nasjonale myndigheter, skoleeiere og skoleledere kan legge til rette for et systematisk arbeid med sosial og emosjonell læring: 
 

BOOST-prosjektets 13 anbefalinger 

Klikk for stort bilde

SEL er en forkortelse for sosial og emosjonell læring

 

Anbefaling 1: SEL-rammeverket må utarbeides på en systematisk måte på alle nivåer.

Anbefaling 2: Det er behov for forpliktende planer og definerte mål, med målbare indikatorer i den nasjonale skolepolitikken.

Anbefaling 3: SEL-ferdigheter bør vektlegges i lærerutdanningen og prioriteres på lik linje med andre kjerneferdigheter i utdanningsforløpet.

Anbefaling 4: EU-land bør hente inspirasjon fra EUs åtte kjerneferdigheter for livslang læring.

Anbefaling 5: Skoleeiere må sørge for kontinuitet og samsvar mellom sitt eget SEL-rammeverk og SEL-rammeverket i skolen.

Anbefaling 6: Rammeverk på skoleeier-nivå må også utvikles med tydelige planer og målbare indikatorer.

Anbefaling 7: Skoleeiere må gi handlingsrom til skolene i å utvikle en praksis i SEL-arbeidet som er i tråd med skoleeiers rammeverk.

Anbefaling 8: Skoleeiere må innføre ubyråkratiske systemer for rapportering i henhold til definerte mål.

Anbefaling 9: Skoleeiere må sørge for at det er tilgjengelige ressurser for arbeid med SEL på skolenivå.

Anbefaling 10: SEL må inngå i alle skolens strategier og praksis.

Anbefaling 11: Skolestrategiene må omfatte tid til kompetansebygging hos skolens ansatte.

Anbefaling 12: Skolestrategiene må legge vekt på SEL-arbeid for å forebygge og fremme sosial læring.

Anbefaling 13: Skolestrategiene bør ta utgangspunkt i tidligere strategier som har vist seg å fungere.

Her kan du lese mer om anbefalingene (PDF, 113 kB) 

- Sosial og emosjonell læring i skolen viktigere enn noen gang

Klikk for stort bildeAnne Beathe K. Tvinnereim (Sp), Fylkesråd for klima og miljø Tom-Egil Jensen  

Anne Beathe Tvinnereim er fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune og har ansvar for folkehelsearbeidet i Viken. Hun tar godt imot den ferske kunnskapen fra BOOST-prosjektet.  

- Viken fylkeskommune er opptatt av hvordan vi kan fremme mestring og trivsel hos barn og unge. Etter et drøyt år med pandemi hvor mange barn og unge har kjent på ensomhet og isolasjon er arbeidet med sosial og emosjonell læring i skolen viktigere enn noen gang, sier Tvinnereim. 

Strategi for helsefremmende skoler i Viken

- Relasjonsarbeid og et godt læringsmiljø er viktig på alle skoletrinn og har vært jobbet mye med, både i Viken og i de tidligere fylkene som nå er Viken. For videregående skole har Viken akkurat vedtatt en strategi for helsefremmende skoler som tar opp i seg mye av dette. 

Les om Vikens strategi for helsefremme skoler her

- Jeg skal dele kunnskapen og anbefalingene fra BOOST sin policy brief med mine kollegaer i Viken for å se hvordan vi kan bruke dette inn i vår skoleutvikling og så er vi veldig spente på å følge BOOST-prosjektets arbeid videre, sier Tvinnereim. 

Om BOOST-prosjektet

BOOST-prosjektet (2018–2021) er et forsknings- og innovasjonsprosjekt med støtte fra Europakommisjonens rammeprogram H2020. Viken fylkeskommune er partner i prosjektet som utvikler, gjennomfører og tester en helhetlig tilnærming for arbeid med sosial og emosjonell læring (SEL) i grunnskolen. Tilnærmingen er rettet mot å utvikle skoleansattes kompetanse for å styrke elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse. I tillegg er organisasjonsutvikling i skolen en viktig del av tilnærmingen for å lykkes i arbeidet. Det overordnede målet er å fremme SEL-kompetanse, og dermed bidra til økt trivsel og god mental helse hos skolebarn.

Skoleansatte skal prøve ut BOOST-tilnærmingen i vanlige skolemiljøer i tre de tre europeiske landene Spania, Polen og Norge.

Les mer om BOOST-prosjektet her eller på prosjektets egne nettsider

Klikk for stort bilde  

Til toppen