Dette er Vikens forventninger til de nye tiltakspakkene

Viken fylkeskommune ber sentrale myndigheter iverksette flere tiltak og støtteordninger som hjelper Viken-samfunnet i koronakrisen. Samtlige partier i fylkestinget stiller seg bak forventningslista som nå sendes til regjeringen og Stortinget. 

Klikk for stort bilde André Strand, Kollasj: Ann Kristin Thorstensen

- Vi ser alvorlige konsekvenser i Viken-samfunnet. Statlige myndigheter har gjort mye og Vikens tiltakspakke gjennomføres nå, men vi ser at vi må gjøre mer. Derfor legger vi fram våre forventninger som alle partiene i Viken fylkesting står bak. Vi har verktøyene til å få hjulene i gang og et godt samarbeid med LO og NHO. Jeg håper regjeringen og Stortinget lytter til de forventninger vi har, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune. 

 29. april presenterte samtlige partier i Viken fylkesting sine forventninger til regjeringens nye tiltakspakker tilknyttet koronakrisen. Det er tverrpolitisk enighet om en kravliste på 17 punkter (PDF, 94 kB)

Regjeringen har varslet at den vil komme tilbake til nye statlige tiltakspakker til kommuner og fylkeskommuner i revidert nasjonalbudsjett for 2020 og kommuneproposisjonen for 2021.  

Klikk for stort bildeFylkesordfører Roger Ryberg ledet pressekonferansen 29. april. André Strand (Alle bilder)   - Viken fylkeskommune er i begrenset grad omfattet av statlige tiltakspakker som har kommet til nå. Fylkeskommunens tap av inntekter i forbindelse med korona-epidemien er derfor så langt ikke kompensert, og det er behov for større bevilgninger til Viken i nye tiltakspakker for fylkeskommunene. Jeg er stolt over at samlet fylkesting nå stiller seg bak denne forventningslista, sier fylkesordfører Roger Ryberg.  

 Politikerne understreker samtidig at Viken ønsker et godt samarbeid med staten om videre tiltak og gjennomføring av dem. 

- Vi regner med at regjeringen og Stortinget har god oversikt. Men det er riktig at vi spiller inn hvilke utfordringer Viken står overfor. Vi ønsker å være statlige myndigheters beste medspiller i å dempe de negative konsekvensene av koronakrisen, sier Viken Høyres nestgruppeleder Tore Opdal Hansen. Klikk for stort bildeTore Opdal Hansen 

I tillegg til denne listen, vil det være behov for ytterligere tiltak og samarbeid for å hjelpe Viken-samfunnet generelt og kommunene i Viken.  

Forventingslisten er forankra i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO, og omhandler kun områder hvor Viken fylkeskommune har og kan spille en rolle.  

Viken fylkeskommune la i mars fram sin første tiltakspakke for nærings- og samfunnslivet i Viken

Trenger kompensasjon for sterkt reduserte inntekter 

Billettinntektene til Vikens kollektivselskaper er anslagsvis redusert med inntil 90 prosent fra 12. mars. Det samlede inntektstapet til Ruter er beregnet 330-370 millioner kroner for de kommende månedene, Brakar 13-17 millioner kroner per måned og Østfold Kollektivtrafikk 8 millioner kroner per måned.  

-Bortfallet at inntekter vil, dersom det ikke kompenseres, få store konsekvenser for kollektivtilbudet. Vi ber derfor om full kompensasjon for bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken, sier Halvard Ingebrigtsen. 

Les også: Viken forskutterer 240 millioner kroner til Ruter og Brakar

Klikk for stort bildeHalvard Ingebrigtsen Fylkestinget ber om full kompensasjon for reduserte skatteinntekter og bompengeinntekter og inntekter fra betalende pasienter i tannhelsetjenesten. I tillegg har Viken fylkeskommune hatt økte utgifter som følge av smittevernhensyn blant annet innen tannhelse, videregående skole, administrasjonsbygg og kollektivtrafikken, som nå bør kompenseres, mener fylkestingets partier. 

En prioritering av midler til økt vedlikehold av fylkesveier vil gi umiddelbar effekt i økonomien, og langsiktig effekt for regionen. Viken fylkeskommune ber om økte midler til nyanlegg, vedlikehold og rehabiliteringstiltak for våre fylkesveier. Det samme gjelder skolebygg.  

Klikk for stort bildeLavrans Kierulf  - For å holde hjulene i gang i lokalt næringsliv- og bygge og anleggsbransjen, ber Viken fylkeskommune staten om økte midler til vedlikehold fylkesveier og skolebygg, og til å gjennomføre og forsere planlagte skoleinvesteringer, sier Fremskrittspartiets gruppeleder Lavrans Kierulf.  

De politiske fylkespartiene peker også på at midler til å sette i stand og vedlikeholde fredete og verneverdige bygninger, anlegg og fartøyer, i privat eie og i kommunene og museene, vil skape aktivitet for håndverkere, rådgivnings- og byggebransjen og verftene. Mange av slike prosjekter kan komme raskt i gang.  

Støtte til bedrifter, reiseliv og landbruk 

Viken fylkeskommune har til nå fått tildelt 69,3 millioner kroner fra staten til bedriftsintern opplæring og andre kompetansehevende tiltak, som ser ut til å treffe næringslivets behov på en god måte. Her er det behov for mer midler, spesielt for ordninger egnet for store virksomheter. Viken ber også staten ta initiativ for å øke maksbeløpet på 200.000 euro til «bagatellmessig støtte» i EUs regler om statsstøtte, samt øke omfanget på Vikens eksisterende støtteordninger til næringsliv, reiseliv og landbruk. 

Tiltak for lærlinger og arbeidsliv 

Det er behov for å sikre lærlingeplasser og å gi flere elever og lærlinger mulighet til å fullføre opplæringsløpet. Aktuelle virkemidler er økt lærlingtilskudd fra staten og midler til å styrke fylkeskommunens arbeid med videregående opplæring i bedrift. 

Klikk for stort bildeBalder Olafsen -Det er særlig i kriser vi ser hvor viktig felleskapet og velferden er. Nå må vi styrke felleskapet gjennom blant annet å sikre at alle får lærlingeplasser og får fullført utdanningen, sier Sosialistisk Venstrepartis gruppeleder Balder Olafsen

Kristelig Folkepartis gruppeleder Britt H. Gulbrandsen er enig. 

- Å investere i utdanning er å investere i fremtiden. Vi er heldig som har et velfungerende demokrati, og Norge har penger på bok. De bør brukes nå, sier hun. 

Klikk for stort bildeBritt H. Gulbrandsen Staten bør komme med særskilte tiltak overfor kommuner som har spesielt stor arbeidsledighet og vil ha behov for omstilling, mener de politiske partiene på fylkestinget. De peker også på at en styrking av regionalt forskningsfond vil kunne fremme innovasjonskraften i privat og offentlig sektor og bidra til et mer konkurransedyktig næringsliv.  

Mer til bredbåndsutbygging og drosjenæringen 

Koronaepidemien, med stor bruk av digitale løsninger og hjemmekontor, har synliggjort behovet for økte statlige bevilgninger til bredbåndsutbygging i alle deler av fylket, mener partiene i Viken fylkesting.  
 
Videre ber Viken-politikerne staten komme med tiltak for å støtte drosjenæringen, som i dag faller utenom de fleste støttetiltak i næringslivet.  

Midler til kultur og frivillighet 

Viken fylkeskommune ber om midler til tiltakspakker, som fylkeskommunene selv kan utforme for å hjelpe kulturarrangører og -utøvere som faller utenfor de statlige tiltakspakkene. Museene trenger også kompensasjon for tapte publikumsinntekter.  

Viken fylkeskommune ber om at den planlagte overføringen av oppgaver fra 2021 på kunst- og kulturfeltet som skal fremmes i kommuneproposisjonen 12. mai, utsettes. 

Grønn omstilling 

Koronasituasjonen bør utnyttes til grønn omstilling og bærekraftige utbygginger og investeringer, mener fylkespolitikerne. Viken ber derfor om økte tilskuddsmidler til klima og miljø som kan bidra til å forsere en utvikling med fossilfrie byggeplasser, ladeinfrastruktur, energieffektiviseringstiltak og andre omstillingstiltak. 

I tillegg ber fylkestingets partier om midler til folkehelsearbeidet, psykisk helse og utjevning av sosiale forskjeller.

Dette er forventingslista  (PDF, 94 kB)

Til toppen