Dialogmøte om Nasjonal Transportplan

Fylkesrådene inviterte 2. desember politisk og administrativ ledelse i kommunene til dialog om prioriteringer til Nasjonal Transportplan 2022 - 2033.

 

Illustrasjonsfoto vei, bane og sykkel - Klikk for stort bildeNasjonal transportplan Knut Opeide, Statens vegvesen  

Samferdselsdepartementet har invitert fylkene til å komme med innspill til prioriteringer til Nasjonal Transportplan 2022-2033.

Fylkesrådene i Viken fylkeskommune ønsker dialog med kommunene og få innspill på prioriteringer i Nasjonal transportplan. Over 40 av fylkets nye kommuner møtte til dialogmøtet 2. desember.

Innen utgangen av desember 2019 blir det sendt ut brev til kommunene med informasjon om videre prosess for innspill på prioriteringer.

Les mer om arbeidet med ny NTP i Viken

Innspill om prioriteringer

Samferdselsdepartementet går nå inn i  en fase der oppmerksomheten vil bli rettet mot løsningene som skal håndtere de sentrale utfordringene på transportområdet. Løsningene kan være prioriterte satsingsområder, prosjekter eller konkrete tiltak.

Samferdselsdepartementet legger vekt på å få forslag til prioriterte løsninger som mest mulig effektivt svarer ut de viktigeste utfordringene. Innspillene vil bli gjort tilgjengelige på departementets hjemmeside.  

Departementet ber om at følgende vektlegges i arbeidet med innspillene:

  • Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge.
  • Løsningene må være egnede til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er viktig at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet.
  • Fylkeskommunene og storbykommunene bes om å gjøre rede for i hvilken utstrekning de prioriterer å gjennomføre løsningene på områder hvor de selv har et ansvar.

Frist og videre arbeid

Samferdselsdepartementet inviterer til å sende skriftlige innspill med prioriterte tiltak innen 14. mai 2020.

Samferdselsdepartementet legger opp til å gjennomføre regionale møter i den politiske kontaktgruppen våren/tidlig høst 2020, der det blir gitt anledning til å presentere forslag og å drøfte disse med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.

Les mer om arbeidet med Nasjonal transportplan på regjeringen.no.

Til toppen