Disse næringsklyngene fikk støtte 

Det har vært stor interesse for Viken fylkeskommunes nye støtteordning for næringsklynger. Tre klynger tildeles nå nærmere 8 millioner kroner. Tre og emballasje, kunstig intelligens og helseteknologi er stikkordene for prosjektene som støttes.
Viken fylkeskommune  
 
 

Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad. Morten Brakestad   – Det har vært tøff konkurranse mellom søkerne. Det er flere prosjekter med gode intensjoner og spennende målsetninger. Etter grundig vurdering av søknadene er det gitt tilsagn til tre prosjekter med inntil 8 millioner kroner i samlet beløp, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse.

 Klyngesatsingen ble lyst ut for første gang i 2021. Totalt kom det inn 10 søknader til en verdi av 43 millioner kroner.

Disse fikk støtte

 • Circular Packaging Cluster (Emballasjeforeningen) skal etablere samarbeide om løsninger for bedre ressursutnyttelse av tre til bygg og bidra til effektiv, sirkulær emballering.
 • Kongsbergklyngen AS skal gjennom et samarbeid med flere legge til rette for utviklingen av et kompetansesenter innen digitalisering og kunstig intelligens knyttet til produksjonsmetoder.
 • Norway Health Tech etablerer et samarbeidsprosjekt som skal fremme internasjonalisering av helsebedrifter.

Har store forventninger

– En næringsklynge er en konsentrasjon av små og store bedrifter som samhandler og innoverer gjennom samarbeid og kunnskapsdeling, og som jobber tett med både forskningsmiljøer og gjerne det offentlige. Målet med ordningen er å stimulere næringsklynger til å samarbeide om utviklingsprosjekter som fremmer grønn omstilling, digitalisering og eller internasjonalisering av næringslivet. Her treffer de tre valgte prosjektene planken, mener fylkesråd Grimstad.

De tre prosjektene skiller seg positivt ut med hensyn til gode prosjektbeskrivelser, og viser store ambisjoner når det gjelder grønn næringsutvikling, kompetanseheving og omstilling.

– Jeg vil gratulere klyngene som har fått tildelt midler, og har store forventninger til resultatene. Dette er satsinger helt i tråd med fylkesrådets ambisjoner, sier Johan Edvard Grimstad.

Om prosjektene

Emballasje og bygg – sirkulær ressursutnyttelse og emballering av trematerialer i bygg, søker er Circular Packaging Cluster (Emballasjeforeningen).

 • Emballasje- og treindustri er sterke næringer i Viken som skal samarbeide om løsninger for bedre ressursutnyttelse av tre til bygg og bidra til effektiv, sirkulær emballering. Circular Packaging Cluster og Norwegian Wood Cluster skal styrke bedriftenes utvikling, og bidra til kunnskapsoverføring og innovasjon. Klyngene representerer treindustrien og emballasjeindustrien som ikke har noe tradisjon på samarbeid fra før. Overføringsverdi av systemisk tankegang til ny bransje.  Det skal gi grunnlag for nye utviklingsprosjekter og erfaringene vil være overførbare til andre bransjer i regionen. De har tunge og solide aktører med seg i prosjektet. Begge klyngene vurderes å ha god gjennomføringsevne.
   

AI -Lab Viken, søker er Kongsbergklyngen AS

 • Norsk industri har et klart behov for å digitalisere sine prosesser og produksjonsmetoder for å øke sin konkurranse- og bærekraft internasjonalt. Gjennom dette prosjektet vil Kongsberg Klyngen i samarbeid med Cluster for Applied AI, NCE Smart Energy Markets og Digital Norway legge til rette for utviklingen av et kompetansesenter innen digitalisering og AI knyttet til Industri 4.0 . Prosjektet skal koble regionens bedrifter for utvikling av ny kompetanse i skjæringspunktet mellom digital teknologi og industri. Prosjektet svarer opp et behov for omstilling av industrien.  Klyngene skal sammen drive kompetanseutvikling og løfte dette inn i en AI testlab. Det at de skal samarbeide for å få til industrielle løft vurderes å være svært positivt. Tett kobling til Industripiloten på Kongsberg der Viken fylkeskommune er delfinansiør. 

USA neste! Veikart til internasjonalisering for helsebedrifter, søker er Norway Health Tech

 • Helsenæring har stort potensiale for omstilling til grønne næringer og en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. For å få et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv, må bedriftene tenke globalt fra første dag. Det trengs helhetlig samarbeid og et strukturert løp for norske bedrifter. Dette prosjektet er et klynge – til klyngesamarbeid mellom klyngene Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster og Norway Smart Care Cluster. Samarbeid mellom de fire helseklyngene utløser synergieffekter slik at flere bedrifter kan lykkes.
 • Prosjektet treffer godt på kriteriene i utlysningen og svarer opp ordningen med et klynge- til klyngeprosjekt med fire helseklynger der hovedmålet er å lage et veikart for bedrifter som ønsker å nå markedet i USA. Prosjektet svarer på den måten opp satsing på internasjonalisering av næringslivet. Det vurderes som svært positivt at de fire klyngene går sammen og koordinerer innsatsen mot internasjonale mål.

Flere tildelinger

I tillegg til tildeling av midler til tre hovedprosjekt er det tildelt midler til ytterligere tre klynge- til klyngeprosjekter som vurderes som spennende initiativer med potensial. Disse er:

Bærekraftige næringsutvikling i transportsektoren, søker er Smart Energi Markets

 • Prosjektet er klynge- til klyngeprosjekt mellom NCE Smart Energy Markets (SMEM), ITS Norway, Kongsberg Klyngen, Sams Norway og Cluster for Applied AI og er en videreføring av det Viken finansierte prosjektet "Avkarbonisering av nyttetransporten" som avsluttes høsten 2021 i regi av SMEM.  Prosjektet tildeles midler som kan bidra til kartlegging og spissing av et hovedprosjektet. 

Klyngesamarbeid i Viken - The Ocean Of Tomorrow, søker er Viken Teknologiklynge

 • Prosjektet er et samarbeid mellom Viken Teknologiklynge, Energy Valley og SAMS Norway der utgangspunktet for samarbeidet er det innvilgende EU-prosjektet H2020Green OffshoreTech (GOT), rettet mot SMBer. Prosjektet skal mobilisere SMBer til deltagelse i et pågående EU-prosjekter. Dette er positivt og svarer opp mål om grønn omstilling og internasjonalisering. Prosjektet tildeles midler for å forsterke mobilisering til EU-prosjektet H2020Green OffshoreTech (GOT).

Energiproduserende infrastruktur – nye verdikjeder basert på solenergi, søker er Solenergiklyngen

 • Prosjektet er et klynge- til klyngeprosjekt som skal bidra til å utvikle en systematisk kunnskapsoverføring og et tverrfaglig samarbeid mellom Arena Pro klyngene Solenergiklyngen (SEK), VIA-klyngen Vital infrastruktur Arena (VIA) og WoodWorks! Norwegian Forrest and Wood Cluster (WWC!). Det å koble tre næringer kan gi mulighet for å etablere systematisk kunnskapsoverføring på tvers av bransjer som gir grunnlag for nye verdikjeder, produkter og forretningsmodeller med internasjonalt potensial basert på solenergi. Prosjektet tildeles midler til gjennomføring av fase 1: Explore i prosjektet. 
Til toppen