En landbruksstrategi for bærekraft og utvikling

Viken fylkeskommunes landbruksstrategi skal legge til rette for primærnæringenes rolle i et grønt skifte og hvordan sjølforsyningsgraden på norske ressurser i regionen kan økes.
Illustrasjon med grønn kornåker og grønnsaker over - Klikk for stort bilde GettyImages / Torbjørn Tandberg / Camilla Winterseth     

Landbruksstrategien  ble vedtatt i fylkestinget 24. november. (PDF, 2 MB)

Strategien legger vekt på økt selvforsyning basert på norske ressurser, med tiltak innen blant annet bærekraftig matproduksjon, lokalmat, fôrressurser og beitebruk.

Strategiens andre hovedmål er å styrke og utvikle primærnæringene slik at Viken kan bli en foregangsregion i det grønne skiftet, basert på biologiske ressurser.

Johan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannehelse - Klikk for stort bildeJohan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannehelse Tom-Egil Jensen Forutsetningene for strategien er at landbruket må ha økonomisk lønnsomhet til å klare omlegging og investeringer i det grønne skiftet.

Vi vil bidra til at landbruket kan oppfylle sin avtale med staten og det norske samfunn - et klimasmart landbruk.

– Landbruksstrategien trekker opp mål og ambisjoner for landbruket i Viken, og viser både hva fylkeskommunen selv vil gjøre og hvordan vi kan påvirke andre aktører til å bidra til utviklingen vi ønsker., sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse.

Godt engasjement

Det ble gjennomført en innspillsrunde i innledende arbeider og en høring om strategien.

Kompetanseheving knyttet til det grønne skiftet, effekter av digitalisering og teknologisk utvikling, større fokus på jordhelse og på sirkulærøkonomi, større satsing på lokalmat-reiseliv, større vekt på økologisk landbruk og på urbant landbruk var noe det som kom fram i høringssvarene.

Kulturlandskap og beiting sett i sammenheng med reiseliv er poengtert i flere av uttalelsene, likeledes landbrukets betydning for en god vannforvaltning. Bruksstrukturen «familiebruk» og betydningen for levende bygder blir trukket fram.

For skogbrukets del er det særlig skogens potensiale som karbonbinder som trekkes fram i høringsuttalelsene. Innspillene er enten innarbeidet i strategien eller allerede dekket av strategien på et mer overordnet nivå.

- En del av klimaløsningen

I likhet med Grimstad er også fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil glad for at landbruksstrategien får bred støtte i fylkestinget. 

Annette  Lindahl Raakil - Klikk for stort bildeFylkesråd Annette Lindahl Raakil Morten Brakstad

– Landbruksstrategien er et viktig verktøy i videreutviklingen av et klimasmart landbruk. Det handler om å være en del av klimaløsningene, både gjennom karbonlagring og satsing på innovasjon i landbruket, for å nevne noe. I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold, friluftsområder eller karbonlagring.

Videre sier hun:

– Vi har en nullvisjon for nedbygging av matjord og har en tydelig forventning til at kommunene og staten selv følger dette i sine arealplaner.

Bygger opp under FNs bærekraftsmål

Landbruksstrategien bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål ved å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk (mål 2), og til mer ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12).

Strategiens andre hovedmål om å styrke og utvikle primærnæringene slik at Viken kan bli en foregangsregion i det grønne skiftet, basert på biologiske ressurser, bygger godt opp under anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8) og målet om å stoppe klimaendringene (mål 13).

En betydelig andel av tiltakene er direkte knyttet til lavere klimautslipp fra landbruket og strategien i seg selv oppfyller delmål 13.2 som handler om å innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging.

Til toppen