Enerett for drosjer, felles billettsystem, elevdemokrati og tilskudd til bedrifter

Dette var noen av de viktigste sakene som ble behandlet på fylkestingets møte 21. og 22. oktober.  

   Klikk for stort bildeMEDVIRKNING: Elevdemokrati er blant sakene fylkestinget har diskutert ide siste dagene. Skynesher/Gettyimages  

Det digitale møtet ble gjennomført over to dager, og på sakskartet stod en rekke tema med stor betydning for Vikens innbyggere. Også spørretimen - hvor fylkestingets medlemmer kan stille spørsmål til fylkesrådet - er som vanlig en programpost. Her er en oppsummering av sakene fra møtet.  

Vedtok eneretter for drosjetransport i 30 kommuner 

Fylkestinget vedtok eneretter for drosjetransport i 30 av kommunene i Viken. Målet er å sørge for et godt drosjetilbud til alle, i hele Viken.  

Enerett innebærer en skjerming mot konkurranse fra andre drosjer, slik at det blir mer attraktivt å tilby drosjetjenester der det er få kunder. 

-Innføring av eneretter vil sikre drosjetilbudet i distriktskommuner og sørge for at drosjenæringa får gode og forutsigbare arbeidsforhold, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel.  

Bakgrunnen for eneretter er at Stortinget har vedtatt endringer i yrkestransportloven om drosjer, blant annet å oppheve antallsreguleringen av løyver og tilhørende driveplikt. Særlig i områder med et fåtall innbyggere og spredt befolkning vil opphevingen av behovsprøvingen og driveplikten føre til mer usikkerhet om markedet vil opprettholde et tilfredsstillende drosjetilbud.  Disse områdene har så langt vært betjent som følge av driveplikten. 

Lokale eneretter gir enerettshaveren en eksklusiv driftsrettighet i et bestemt område.  

Følgende kommuner utgjør enerettsområder for drosjetransport i Viken fylke:  

Halden, Aremark, Marker, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Våler, Vestby, Nesodden, Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Flå, Nesbyen kommune, Gol kommune, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Jevnaker og Lunner. 

Fremskrittspartiets tilleggsforslag om at kontraktskjøringsavtaler endres og forlenges til å etterstrebe minst 3 år, ble vedtatt. 

Felles pris- og betalingsmodell i kollektivtrafikken 

Høyres Sandra Bruflot fremmet et representantforslag der hun ber fylkesrådet om en sak med felles sone– og billettsystem for hele Viken og Oslo. Systemet må kunne brukes på alle fylkets kollektive transportmidler, og inneholde en løsning for å kunne benytte én billett gjennom hele Viken og Oslo. Bruflot etterlyste raskere framdrift i dette arbeidet.  

I sitt svar til forslaget påpekte Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel, at Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk er i gang med å utrede løsninger for å etablere felles pris- og betalingsmodell i kollektivtrafikken i hele Viken og Oslo. Utredningen skal legges fram innen utgangen av 2021.  

– Det er viktig at kollektivselskapene får jobbe fritt med en grundig og bred utredning. Da får vi et godt kunnskapsgrunnlag for en politisk behandling av saken i Viken fylkeskommune og Oslo kommune, sa Olav Skinnes. 

– Dette er et krevende og komplekst arbeid som tar tid og som det må jobbes grundig med. Vi vil komme tilbake til fylkestinget i løpet av første halvår 2021 om status i arbeidet med å utrede ulike alternativer.  

I utredning av ny pris- og betalingsmodell legges det til grunn at togreiser skal inkluderes i valgt modell. På oppdrag fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune arbeider Ruter, Brakar og ØKT parallelt med å fremforhandle en avtale om rute-, pris- og billettsamarbeid med Jernbanedirektoratet som skal sikre sømløse kollektivreiser i Oslo og Viken. 

– Det er bra at fylkestinget og fylkesrådet er ivrige med å få dette på plass. Det er riktig å etterlyse hva som skjer i dette arbeidet, og det er viktig med framdrift og handling. Det er bestillingen fra fylkestinget til fylkesrådet, sier Sandra Bruflot.  

Forslaget fra Sandra Bruflot ble enstemmig bifalt av fylkestinget.  

Se representantforslaget fra Sandra Bruflot (H)  

Vil sikre elevers medvirkning i egen skolehverdag 

Arbeiderpartiets Hoda Imad fremmet et såkalt representantforslag hvor målet er å sikre elever i Viken-skolen mer medvirkning i skolehverdagen. I forslaget heter det blant annet at “det er helt essensielt at elever i Viken-skolen skal få anledning til reell innflytelse rundt arbeidet med blant annet ordensreglement, handlingsplaner, budsjett for den enkelte skole, det psykososiale skolemiljøet i og utenfor undervisning i skoletiden og utformingen av skolehverdagen sin.”  

Konkret bes det blant annet om at det opprettes en dialog med Elevorganisasjonen i Viken, og at det ses på muligheten for å inngå en hovedavtale som sikrer elevers medvirkningsrett.  

Innstillingen i representantforslaget ble godt mottatt av fylkestinget. Også fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen er glad for forslaget fra Hoda Imad. 

- Dette er noe vi i fylkesrådet er svært positive til, og skal jobbe videre med entusiasme og glede. Dette forslaget setter mye av den uformelle kontakten i en mer formell kontekst, og det tror vi er veldig bra, sier Jacobsen.  

Se forslaget i sin helhet i denne saken fra fylkestinget 

Fordeler midler til bedrifters internopplæring 

Viken fylkeskommune skal fordele 15,5 millioner kroner til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Bedrifter med mer enn 25 ansatte kan søke om støtte og motta inntil to millioner kroner i støtte. Fra oktober blir søknader vurdert fortløpende. 

Totalt har Viken fylkeskommune satt av 57 millioner kroner til bedriftsintern opplæring, og det er resterende midler fra den andre utlysningsrunden i vår, bedrifter nå kan søke på.  

- Ordningen er søkbar nå. Når vi ventet med utlysning av de resterende midlene var det for å ta en fot i bakken og se hva som fungerte med de to utlysningsrundene vi hadde gjennomført, styrker og svakheter. Og for å innhente synspunkter og forankring blant annet hos partene i arbeidslivet og fylkestingets næringskomité, sier fylkesrådsleder for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad.  

Dette var også en tilbakemelding som ble gitt til Høyres Roar Lund i fylkestinget. Lund hadde gjennom et såkalt representantforslag foreslått at de resterende midlene til bedriftsinternopplæring uten opphold skulle videreformidles til Vikens næringsliv. Videre foreslo han at eventuelle nye midler fra Regjeringen skulle finne veien til Vikens bedrifter raskere enn hva tilfellet var i forrige runde. 

Dette forslaget falt.  

Fylkestingets flertall stilte seg isteden bak et alternativt forslag fra Miljøpartiet De Grønnes Benedicte Lund. Her ble fylkesrådet bedt om fortsatt å arbeide aktivt for å videreformidle krisemidler som blant annet bedriftsinterne opplæringsmidler, til næringslivet på en rask og ansvarlig måte.      

Mange tema i spørretimen 

Foruten ordinær saksbehandling, utgjorde som vanlig spørretimen en post på fylkestingets møte. Spørretimen er en anledning for fylkestingsrepresentantene til å stille spørsmål til fylkesrådet, om tema som ikke står på sakskartet.  

I spørretimen 22. oktober stilte blant annet Miljøpartiet De Grønnes Øyvind Solum spørsmål om distriktssatsing i Viken, Venstres Tove Hofstad om arbeidsledighet i Gardermoregionen og Pensjonistpartiets Ragnar Dahl om beredskap. Også E18 og fylkesblomst var blant temaene som ble tatt opp. Totalt ble det stilt 17 spørsmål til de seks medlemmene av fylkesrådet.    

Protokollen fra fylkestingsmøtet 21. og 22. oktober vil bli tilgjengelig her. 

Her kan du se fylkestingsmøtene i opptak.   

 

 

 

 

Til toppen