Enighet om satsing på kollektivtrafikk og investering i infrastruktur

Fylkestinget slutter seg til handlingsprogrammet for Byvekstavtalen og Oslopakke 3 for perioden 2022-2025. Nesten hele potten på 29 milliarder kroner skal brukes på kollektivtrafikk, gange og sykkel. Hele 96 prosent.
Fornebubanen, illustrasjon, Fornebu Stasjon - Klikk for stort bildeI Handlingsprogrammet settes det av 11,5 mrd. kr. til Fornebubanen, hvorav 2,8 mrd. kr i bompenger. Illustrasjon, Fornebu Stasjon Fornebubanen / Zaha Hadid Archtects og A-lab     

Oslopakke 3 gjelder for Oslo og kommunene i tidligere Akershus fylke. Det aktuelle forslaget til handlingsprogram for perioden 2022-2025 kom til politisk behandling i fylkestinget den 16. juni. De folkevalgte var positive til en omfattende portefølje av samferdselsprosjekter og tiltak til beste for innbyggerne.

Tonje Brenna - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) Tom-Egil Jensen  – Jeg er glad for at Viken fylkesting stiller seg bak denne store satsingen på samferdsel i hovedstadsområdet. Det vil bidra til at flere kan benytte kollektivtransport, sykle eller gå, og dermed sørge for at biltrafikken ikke øker. Dette vil gi bedre luftkvalitet og mindre støy i byområdene og reduserte klimautslipp fra transport, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

Det nye handlingsprogrammet blir finansiert gjennom bompenger, statlige tilskudd og lokale bidrag fra partene gjennom Oslopakke 3. Staten øker nå sine bidrag gjennom den såkalte Tilleggsavtalen. Det er et tillegg til den gjeldende Byvekstavtalen for perioden 2019-2029.

Bompenger, stat og lokale midler

Hele samferdselspakken har en samlet økonomisk ramme på 28,9 mrd. kroner i den kommende fireårsperioden, der bompenger alene utgjør 10,9 mrd. kroner. Det meste av pengene vil gå til kollektivtrafikk, samt nye tiltak for gange- og sykkel, hele 96 prosent.

Vikens andel av disse midlene vil gå til følgende tiltak i tidligere Akershus:

  • Det settes av 11,5 mrd. kr. til Fornebubanen, hvorav 2,8 mrd. kr i bompenger.
  • 1,8 mrd. kr i bompenger brukes til drift av kollektivtrafikk de neste fire årene.
  • 140 mill. kr årlig i belønningsmidler til ulike tiltak for miljøvennlig persontransport.
  • 150 mill. kr. årlig i bompenger til lokale fylkesveitiltak/programområder.

Finansierer Fornebubanen og bane/kollektivløsning til Nedre Romerike

Det nye handlingsprogrammet legger til grunn fullfinansiering av Fornebubanen og nytt signalsystem (CBTC) for T-banen frem til ferdigstillelse i 2027.

Det settes av midler til bane/kollektivløsning til Nedre Romerike, til planlegging av Majorstuen T-baneknutepunkt og ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Videre prioriteres innkjøp av nye trikker, oppgradering og vedlikehold av T-bane- og trikkenettet.

– Vi er utålmodige for å få på plass bane/kollektivløsning til Nedre Romerike, og er glade for at det settes av penger til dette, sier Tonje Brenna.

Drift av kollektivtrafikken prioriteres med bompenger gjennom Oslopakke 3 og i tillegg belønningsmidler i Byvekstavtalen.

Satser på sykkel og tog

Sykkelsatsingen skal fortsette og i Viken prioriteres midler til dette i tråd med gjeldende planer. 

Det pågår en tung satsing på jernbanen, som del av grunnstammen for kollektivtrafikktilbudet i Oslo og Viken. Det største jernbaneprosjektet er Follobanen, som skal åpnes i 2022. 

Ny bro over jernbanen ved Oppegård stasjon, ligger også inne med midler. Et forslag som er i tråd med stasjons- og knutepunktsutvikling i Byvekstavtalen. 

Tilleggsavtalen til Byvekstavtalen

Tilleggsavtalen skal ivareta elementene i regjeringspartienes bompengeavtale fra 2019, og er et eget tillegg til byvekstavtalen.

Målet er å bidra til å redusere bompengebelastningen, gi et bedre kollektivtilbud og tilskudd til lavere kollektivtakster.

Tilleggsavtalen gir også økt fleksibilitet for bruk av statlige midler til kollektiv, gang- og sykkeltiltak på kommunale og fylkeskommunale veier.

Lavere elbil-takst

Den innebærer også forslag om lavere takster for lette nullutslippskjøretøy, med unntak av lette hydrogenkjøretøy og lette elektriske varebiler.

  • I Osloringen og Bygrensesnittet reduseres takstene til 6 kr utenom rush og 11 kr i rush.
  • For Indre ring reduseres takstene til 5 kr utenom rush og 9 kr i rush.

For tunge kjøretøy med dieseldrevet Euro VI-lavutslippsmotor reduseres dessuten taksten til 49 kr utenom rush og 66 kr i rush.

Tilleggsavtalen inngås mellom staten ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Viken fylkeskommune, Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner.

Handlingsprogram og Tilleggsavtalen er nå til lokalpolitisk behandling.

Handlingsprogram 2022-2025 - Byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 (PDF, 10 MB)

Byvekstavtalen og Oslopakke 3

Byvekstavtalen utgjør et samarbeid mellom Staten, Viken fylkeskommune, Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner, og er det formelle grunnlaget for statens økonomiske bidrag til dette samarbeidet.

Oslopakke 3 er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Staten.

Oslopakke 3 inngår i byvekstavtalen for Osloområdet, men har egen styringsstruktur. Oslopakke 3 omfatter et trafikantbetalingssystem (bompengeinnkreving) og en portefølje av prosjekter og tiltak som partene er enige om å gjennomføre. Trafikantbetalingssystemet skal sikre finansiering til prosjektporteføljen samtidig som det også benyttes som trafikkregulerende virkemiddel.

Til toppen