Enighet om Viken-budsjettet

Fylkesrådspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige med Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt om et budsjettforlik for 2021. Budsjettforliket innebærer blant annet økt satsing på klima, utdanning, kollektivtrafikk og kultur samlet på 27 millioner kroner.

Mynter i glass - Klikk for stort bilde Michael Longmire/Unsplash  

Av spesifikke ekstra bevilgninger kan det nevnes 10 millioner til omlegging til fossilfrie kjøretøy, og maskiner og ladeinfrastruktur, 5 millioner til fagfornyelsen og 2,4 millioner til Østfold kollektivtrafikk for å reversere forslaget om å prisøkning for enkeltbilletter kjøpt i app. Det blir også inntak av flere lærlinger i fylkeskommunen.

Se hele budsjettenigheten ved å trykke her (PDF, 205 kB)

Her finner du det opprinnelige budsjettforslaget

Fornøyde gruppeledere

Gruppelederne for alle de fem partiene er fornøyd med at det er et samlet flertall for et felles rødgrønt Viken-budsjett og økonomiplan.

Miljøpartiet De Grønnes gruppeleder Kristin Antun trekker fram at budsjettforliket forplikter fylkesrådet og fylkeskommunen til å gjennomføre nødvendige tiltak for å nå fylkeskommunens klimamål i 2030.

– Ambisjonene blir forsterket og det skal komme en egen tiltakspakke for at fylkeskommunen skal bli fossilfri i 2028. Vi er også enige om at neste handlingsplan for samferdsel skal inneholde en ekstraordinær satsning på gang- og sykkelveier, og at vannveiene skal tas i bruk for mer utslippsfri transport. Samtidig øker satsningen på ladeinfrastruktur, solceller på fylkeskommunale bygg, og Viken skal bli et mer insektsvennlig fylke, sier hun.

Sosialistisk Venstrepartis gruppeleder Camilla Eidsvold er fornøyd med gjennomslag for tiltak som skal bidra til mindre forskjeller og mer klimahandling:

– Vi har fått gjennomslag for betydelig mer penger til klimatiltak og setter søkelys på hvordan vi finansierer våre videregående skoler. Skolen må bli mer sosial og vi må gi lærerne tillit. SV mener dette budsjettet er godt for Vikens innbyggere, sier hun.

Hans Petter de Fine, gruppeleder for Rødt, legger til at det er spesielt tre ting partiet er fornøyd med:

– Det er en ytterligere satsing på lærlinger i Vikens egen virksomhet og at vi skal få en kartlegging av behovet for utstyr og læremidler i videregående skole. Dette er viktig for å styrke utdanning i Viken, spesielt yrkesutdanningen. I tillegg vil vi trekke frem støtten til Fair Play Bygg. Dette er viktig for å støtte opp under arbeidet mot arbeidslivskriminalitet som vi vet skjer der ute, sier han.

Takker for konstruktive forhandlinger

Arbeiderpartiets gruppeleder Rune Fredriksen takker samarbeidspartnere for gode konstruktive forhandlinger om veien videre for Viken fylkeskommune, og legger til:

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har samlet flertall for et budsjett som sørger for trygg økonomisk styring, mer rettferdighet og legger til rette for klimahandling for et grønnere Viken.

Senterpartiets gruppeleder Brita Skallerud mener budsjettforliket sikrer en tydelig og fremtidsretta politisk kurs, til tross for stramme økonomiske rammer fra regjeringen.

– Senterpartiet er godt fornøyd med et budsjett som sikrer utvikling i hele fylket. Vi legger opp til å ta igjen vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene, gir gode rammer for læring på skolene våre og sikrer tjenester nært folk i hele fylket, sier hun.

- I tråd med fylkesrådets budsjett

Fylkesråd for finans og administrasjon Halvard Ingebrigtsen er godt fornøyd med at det nå har kommet fram til enighet om budsjettet.

– Endringene er i tråd med hovedretningen i fylkesrådets budsjett.  De forsterker viktige områder som blant annet klima og kompetanse. Det gir stabil styring og bidrar til trygghet for både våre innbyggere og ansatte, avslutter han.

Se opptak av den digitale presentasjonen 20. november av budsjettforliket. 

Til toppen