Felles betalingsløsning for kollektivselskapene i 2022

– I løpet av 2022 vil vi innføre en felles betalingsløsning for kollektivselskapene i Viken. Med dette vil for eksempel Brakar-kunder bruke Brakar-app for å kjøpe Ruter- eller ØKT-billett, og slippe å veksle mellom flere apper for dette formålet, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Ove Tøpfer  

Fylkesrådet la mandag 16. mai fram sitt forslag til fylkestinget med flere tiltak for å legge til rette for mer sømløse kollektivreiser i hele Viken, blant annet at det innføres felles betalingsløsninger for kollektivselskapene i Viken.

Saken skal behandles i samferdselskomiteen og til slutt i fylkestinget 22. juni.

Sømløse reiser

  Målet er å innføre en felles betalingsløsning i løpet av 2022, slik at reisende kan kjøpe billetter som ett samlet kjøp i digital salgskanal hos både Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk (ØKT), sier Olav Skinnes.

Det foreslås videre å innføre overgangsordning for reisende med fylkeskommunale busslinjer på tvers av ØKT, Ruter og Brakars områder. I dag har både Brakar og ØKT busslinjer som kjører inn i Ruters område, og hvor den reisende må kjøpe en overgangsbillett eller en ny billett for å kunne kjøre videre i Ruters område.

For å sikre sømløse reiser med disse busslinjene på tvers av administrative grenser, er det ønskelig at de reisende skal få reise på samme billett i den sonen de reiser til. For eksempel vil en reisende med busslinje 200 fra Hønefoss få gratis overgang og reisehjemmel i sone 2V dersom den reisende går av i Sandvika. Reisende med fylkeskommunale busslinjer fra et av disse selskapenes område til et annet, kan dermed forholde seg til én billett for hele reisestrekningen. Tiltaket vil bidra til større grad av sømløshet for fylkeskryssende reiser.

Lunner kommune ble del av Viken i 2020, men er foreløpig er ikke inkludert i Ruters prisområde og Ruterbillett er derfor ikke gyldig for reiser i kommunen. Det er ønskelig å gi de reisende mulighet til å reise med Ruterbillett på togene langs Gjøvikbanen hvor hoveddelen av reisene fra Lunner i Viken skjer, og med overgang til annet kollektivtilbud i Ruters område.

Disse forslagene vil være viktige skritt for å legge til rette for sømløse reiser i regionen.

Tog må inkluderes i felles billettsystem

Det er i hovedsak togtilbudet som binder regionen sammen på tvers av tidligere og kommende fylkesgrenser. En samordning med toget er derfor en vesentlig del av et samordnet billettsystem.

– Et noe mer langsiktig arbeid om en utvidelse av det helintegrerte pris- og billettsamarbeidet med fylkeskommunal prissetting av persontogtransporten for Viken er kommet et godt stykke på vei sier Skinnes.

Det vil si et rute, pris- og billettsamarbeidet samarbeid også skal inkludere lokal- og regiontogene i Viken utover det samarbeidet som eksisterer i dag i Ruters område. Dette vil tidligst kunne iverksettes fra 2024 siden en slik samarbeidsavtale er knyttet opp til Jernbanedirektoratets inngåelser av nye langsiktige avtaler for lokal og regiontogene på Østlandet. 

Et slikt samarbeid kan gi økte kollektivreiser til både toget og det fylkeskommunale kollektivtilbudet, som igjen vil gi god utnyttelse av kapasitet i både vognmateriell og infrastruktur, samt reduserte bilreiser. Både staten og fylkeskommunen vil kunne få gevinster av økt samordning. Fylkesrådet jobber nå med å avklare finansiering av avtalene, og mener det er naturlig at også staten bidrar økonomisk for å få dette på plass.

Prismodellen vurdert

Som del av arbeidet med å gjøre det enklere for innbyggere å reise på tvers av administrative og geografiske grenser og med ulike kollektivselskap har fylkesrådet har sammen med Oslo kommune fått utredet behovet for ny prismodell for kollektivtransport- og mobilitet i Oslo og Viken. Det var også andre formål ved å vurdere pris- og betalingsmodell, blant annet

  • håndtere nye mobilitetsformer
  • bedre utnyttelse av eksisterende materiell og infrastruktur
  • legge til rette for ulike politiske prioriteringer i Oslo og Viken.
  • sikre inntekter til kollektivtransporten

Utredningen, som er utført av Brakar, ØKT og Ruter i fellesskap, konkluderer med at dagens modell er den beste løsningen, og at videreutvikling av denne samlet sett best kan imøtekomme formålene ved en pris- og betalingsmodell slik Viken og Oslo beskrev i bestillingen. Dette selv om modellen har svakheter, for eksempel randsoneproblematikk.

Fylkesrådet anbefaler i sin innstilling til fylkestinget å videreføre og videreutvikle dagens sonemodell for Ruter, Brakar og ØKT.

Olav Skinnes - Klikk for stort bildeOlav Skinnes Morten Brakstad  – Men randsoneproblematikken er en utfordring, og dette vil fylkesrådet forfølge videre,  i første omgang i kommuner som etter endringene i kommunestrukturen fikk uheldige soner som påvirker lokale reisestrømmer sier Skinnes.

Erfaringer fra andre byer og områder

I oppdraget som kollektivselskapene fikk fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune, ble det lagt til grunn en kunnskapsbasert og bred tilnærming, der også erfaringer fra andre byer og områder, relevant forskning, teknologiske muligheter og begrensninger skulle belyses. 

Ifølge erfaringene fra UITP (The International Association of Public Transport) er Norden der det har foregått størst innovasjon innenfor pris og betaling de siste årene. Skånetrafiken, Storstockholms Lokaltrafik, Västtrafik og HSL Helsingfors, har også til felles at de i løpet av de siste årene har gjennomført endringer i sine pris- og betalingsmodeller. Disse byene/regionene har relativt lik demografi, samfunnsstruktur og digital modenhet som Oslo og Viken, samt at utbredelse og bruk av smarttelefoner er omtrent som i Oslo/Viken. Disse fire selskapene har også landet på nye, forenklede sonebaserte prismodeller, og billettløsninger basert på digitale tjenester.

Til toppen