Fikk medhold i klagenemnd

Viken fylkeskommune har fått medhold etter å ha blitt klaget inn for KOFA i forbindelse med inngåelse av rammeavtaler for enerett og skoleskyss i tidligere Østfold-kommuner.
Jan Ivar Bøe

Avtalene skjermer enerettshaverne for konkurranse fra andre drosjer i et begrenset område, for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i områder med lite og spredt befolkning.

Viken fylkesting har vedtatt eneretter for drosjetransport i 30 Viken-kommuner, og 18. mai ble de første avtalene signert for kommunene: Våler, Marker, Indre Østfold, Rakkestad og Skiptvet. 

Klaget inn for KOFA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og drosjeaktører som vil etablere seg i disse kommunen er kritiske til etablering av eneretter. Ett av drosjeselskapene klaget Viken fylkeskommune inn for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) med påstand om at avtalen er i strid med anskaffelsesregelverket og EØS-avtalen.

Denne klagen er nå ferdigbehandlet i KOFA, og klagenemnda har konkludert med at det ikke er funnet brudd på anskaffelsesregelverket.

Morten Brakestad   – Vi er godt fornøyde med kjennelsen. Innføring av eneretter vil sikre drosjetilbudet i distriktskommuner og sørge for at drosjenæringa får gode og forutsigbare arbeidsforhold, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp).

Stortingsvedtak

Bakgrunnen for eneretter er at Stortinget har vedtatt endringer i yrkestransportloven om drosjer, blant annet å oppheve antallsreguleringen av løyver og tilhørende driveplikt.

Særlig i områder med et fåtall innbyggere og spredt befolkning vil opphevingen av behovsprøvingen og driveplikten føre til mer usikkerhet om markedet klarer å opprettholde et tilfredsstillende drosjetilbud. Derfor har fylkestinget vedtatt eneretter for drosjetransport i 30 Viken-kommuner, hvor utfordringen er størst.

Til toppen