Flyktningsituasjonen: Hva gjør Viken?

Flyktningsituasjonen genererer mange spørsmål, både om hvilke tilbud som gis og hvem som har ansvar for hva. 
 

I det følgende er det primært tiltak og tilbud rettet mot ungdom som omhandles.

Flyktninger fra Ukraina får kollektiv, midlertidig oppholdstillatelse. Det gir ungdommer i aktuell aldersgruppe rett til å søke videregående opplæring eller kombinasjonsprogrammet. For at de skal få veiledning må ungdommer som ønsker å være elev ta kontakt med inntak og dimensjonering. De som vil søke som deltaker i kombinasjonsprogrammet ta kontakt med oppfølgingstjenesten. Søknadsfristen for disse ungdommene er utvidet, men det er viktig at vi så raskt som mulig får en oversikt over omfang og søkermønster.

Opplæringstilbud

16 – 24 år

Aktuelle opplæringstilbud for ungdom, avhengig av skolebakgrunn:

  • Videregående opplæring for ungdom: Yrkes – eller studiekompetanse.

Dersom ungdommene har gjennomført 9-årig grunnskole fra utlandet eller har blitt skrevet ut med vitnemål fra norsk grunnskole, har de rett til videregående opplæring (vgo) etter søknad. De kan søke om plass i vgo for ungdom selv om fristen, som var 1. mars, er utgått.

Ungdommene får plass så langt det er kapasitet. De er derfor ikke garantert skoleplass fra høsten av. Engelskkunnskaper vil da være en stor fordel så de kan kommunisere med lærere og medelever.  Hvis de ikke kan norsk, vil de ha rett til særskilt språkopplæring, se https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/minoritetsspraklige/

Kontakt eventuelt seksjon inntak og dimensjonering for nærmere informasjon Tlf. 32 30 00 00 eller e-post inntak@viken.no

Etter 1. september kontaktes den enkelte videregående skole for mulighet til inntak til videregående opplæring eventuelt hospitering.

  • Videregående opplæring for voksne: Yrkes – eller studiekompetanse.

Hvis noen av ungdommene har gjennomført videregående opplæring i et annet land der den videregående opplæringen ikke godkjennes som yrkes – eller studiekompetanse i Norge, har de også mulighet til å søke videregående opplæring for voksne. Mer informasjon finner du her https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-som-voksen/videregaende-opplaring-for-voksne/

Dersom de tas inn til voksenopplæring, men mangler norskkompetanse, vil de få tilbud om et år ekstra med tilpasset språkopplæring i norsk og engelsk.

  • Kombinasjonsprogram.

Dette er grunnskoleopplæring som gjennomføres på en videregående skole. I kombinasjonsprogrammet jobber elevene med fag – og språkinnlæring parallelt. Nærmere informasjon om opplæringstilbudet og søknadsskjema til kombinasjonsprogrammet finner du her https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/minoritetsspraklige/

Ungdom kan søke dette tilbudet uavhengig av søknadsfrist da det er løpende inntak. Antall plasser kan sette begrensninger.

Kontakt seksjon voksenopplæring og karriereveiledning for nærmere informasjon Tlf. 32 30 00 00

Se også: Lager sommerskole for flyktning-ungdommer - Viken fylkeskommune

Voksne

Videregående opplæring: Yrkes – eller studiekompetanse.

Retten til videregående opplæring for voksne gjelder for personer fra og med det året de fyller 25 år. Krav til inntak er fullført grunnskole fra Norge eller utlandet (med engelsk). Personer som har fullført videregående opplæring i utlandet som ikke kan godkjennes som studie – og yrkeskompetanse i Norge, kan søke videregående opplæring for voksne etter § 4A -3 uavhengig av alder.

I videregående opplæring for voksne søker personen på sluttkompetanse, det vil si at kandidatene tas inn til et fullt opplæringsløp. Videregående opplæring for voksne kan ha annen fag- og timefordeling enn videregående opplæring for ungdom, blant annet innebærer studiekompetanse opplæring i seks fag. Opplæringen for voksne skal tilpasset behovene den voksne har. Dette innebærer at kursene kan ha ulikt omfang av timer per uke, varighet og foregå enten på kveld eller dag.

Mangler kandidaten norsk språkkompetanse, tilbys ett år ekstra med opplæring. Personer med rett til opplæring etter § 4A-3 har rett til å få vurdert sin realkompetanse.

Søknad registreres i vigo.no /Søknad for voksne /realkompetanse. Det er ingen søknadsfrist og det tas inn deltakere fortløpende. Det er vanlig med oppstart i august og januar, med hovedvekt på august.

Mer info her: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-som-voksen/videregaende-opplaring-for-voksne/

Kontakt seksjon voksenopplæring og karriereveiledning for nærmere informasjon Tlf. 32 30 00 00 eller e-post: voksen@viken.no

Fagskole

Voksne med godkjent videregående opplæring, kan også søke Fagskole, det vil si høyere yrkesfaglig utdanning. Mer info her: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-som-voksen/fagskole/

Kontakt seksjon regional kompetanseutvikling for nærmere informasjon tlf 32 30 00 00.

Spørsmål og svar

Til toppen