Fylkesråd ønsker integrering velkommen som nytt ansvarsområde for Viken fylkeskommune

Fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla S. Eidsvoll, gleder seg til arbeidet med fylkeskommunens nye integreringsoppgaver

Camilla Sørensen Eidsvold - Klikk for stort bilde

1. januar 2020 overtok fylkeskommunene ansvaret for Integrerings- og mangfoldsdirektoratets regionale oppgaver. 
Fylkesråden for kultur og mangfold er glad for overføringen av integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til Viken fylkeskommune.

 - Integrering er hverdagen for Vikens befolkning. Et godt integreringsarbeid utføres av innbyggerne, både de som har bodd her lenge og de som har bodd her litt kortere. Næringsliv, frivillighet, skole og utdanning er arenaer for samhandling og utvikling av ny kunnskap.  Sammen med kommunene vil vi bidra til å utvikle integreringsarbeidet i Viken fylkeskommune, sier Camilla Sørensen Eidsvold.

Oppgavene som er overført til fylkeskommunene er sortert under seks punkter:

  • Bosetting (anbefaling om antall bosatte i Vikens kommuner)
  • Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
  • Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres bosettings- og kvalifiseringsarbeid.
  • Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse.
  • Samarbeid med regionale sektormyndigheter.
  • Tilskuddordningene Jobbsjansen del B (mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom), Mentor- og traineeordningen og Etablererveiledning for innvandrere.

Les mer om de nye oppgavene her.

Godt inntrykk

Klikk for stort bildeEllen Bruun Torvik, fagkoordinator for integrering i Viken fylkeskommune. Morten Brunslid  Ellen Bruun Torvik kommer fra IMDis regionkontor Indre Øst. Hun er fra nyttår ansatt i Viken som fagkoordinator for integrering. I fagteamet for integrering er det i tillegg opprettet syv stillinger på alle de overførte oppgavene i rådsområdene Kultur og mangfold, Utdanning og kompetanse samt Næring og tannhelse. Integrering er tverrfaglig og ved en slik organisering vil fylkeskommunen bidra til utvikling av den tverrfaglige kompetansen. 

- Når det gjelder Viken fylkeskommune så har jeg fått et veldig godt inntrykk av at organisasjonen er godt forberedt på endringsarbeidet reformen fordrer. Jeg opplever at fylkeskommunens nye fagfelt integrering har blitt tatt godt imot både av organisasjonen og den enkelte ansatte, sier Ellen Bruun Torvik.

Godt utviklingsarbeid

I Viken er det mange kommuner som jobber konstruktivt med både flyktninger og innvandrere, med gode resultat.
- Vi går inn i et arbeid som er i veldig god driv med kompetente medarbeidere i kommunene. Kommunene har mange gode eksempler fra sitt integreringsarbeid som er et godt grunnlag for erfaringsbasert metodeutvikling, forteller Ellen Bruun Torvik.

Potensiale

Fylkeskommunen kan bistå slik at fagfeltet utvikler seg videre utover de gode eksemplene. Potensialet ligger i økt kvalitet på introduksjonsprogrammet i flere kommuner og et bredere og mer systematisert samarbeid mellom kommuner, med næringslivet og regionale samarbeidspartnere.

Utvikling krever betydelig vilje til samarbeid ved å strekke seg litt utover sin faglige komfortsone. Det krever personlig mot og raushet ovenfor andres ståsted.

- Jeg ser et potensiale for en bredere deltagelse i samfunn- og arbeidsliv. Det vil øke livskvaliteten for flere innbyggere enn de som er direkte berørt, sier Ellen Bruun Torvik.

Prioritert

Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse er et viktig område når det gjelder integrering.
- Du kan jobbe mye med integrering på arbeidsplasser, skole og i utdanning, men hvis folk ikke opplever å bli en del av de lokalsamfunnene hvor de bor, er det vanskelig å få tilhørighet og få et godt liv. Det gjelder både tilflyttede nordmenn og innvandrere. Jeg er glad for at arbeidet med frivilligheten er prioritert av fylkeskommunen, og jeg føler meg trygg på at arbeidet i foreninger og lokale lag vil bidra aktivt til økt integrering, poengterer Ellen Bruun Torvik.

Paradigmeskifte

Samarbeide med regionale sektormyndigheter vil være svært viktig.
 - Vi ser nå et paradigmeskifte for en samarbeidsdrevet fagutvikling. Om man forblir i sin «fag-silo» kan man fort erfare faglig stagnasjon, sier Ellen Bruun Torvik.

Det er mange regionale sektormyndigheter og aktører det er viktig å samarbeide med.
- Jeg vil løfte frem samarbeidet med NAV som viktig i den fasen integreringsarbeidet nå er i. Kvalifisering av grupper som sliter med å komme seg gjennom en utdanning og få et varig arbeid, er et felles mål, sier Ellen Bruun Torvik.

Faglig samarbeid

- Slik jeg leser den politiske plattformen, så ønsker den politiske ledelsen i Viken fylkeskommune at integrering skal være en del av helheten. Med et godt faglig arbeid som grunnlag, både i kommunene og i fylkeskommunen, så skal vi sammen øke deltagelsen i utdanning, velferd og samfunnsliv, oppsummerer Ellen Bruun Torvik.

Til toppen