Fylkesvei 120 i Gjerdrum er gjenåpnet for trafikk etter leirskredet

Torsdag 9. september klokken 13.00 ble fylkesvei 120 Byvegen sør for Ask sentrum gjenåpnet for trafikk. Det var Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune og Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken som fjernet sperringene, og slapp fram de første bilene.

Brenna og Østensen fjerner sperringen på fv. 120 Byvegen - Klikk for stort bildeGjerdrum-ordfører Anders Østensen og fylkesrådsleder Tonje Brenna fjerner sperringene etter gjenoppbyggingen av fylkesvei 120 sør for Ask sentrum. Viken fylkeskommune

Vi vet nord- og sørbygda har vært avstengt fra hverandre, og at beboere og trafikanter i lokalsamfunnet har hatt en lang omkjøringsvei til jobb og fritidsaktiviteter i perioden mens Byvegen har vært stengt. Vi er derfor glade for at ombyggingen av fylkesveien er ferdig, slik at vi kan åpne den for trafikk igjen, sier Tonje Brenna (Ap), fylkesrådsleder i Viken.
 

 

Fylkesrådsleder Tonje Brenna - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tonje Brenna. Morten Brakestad

   - Jeg vil takke lokalbefolkningen for tålmodigheten dere har vist oss under byggearbeidene, og jeg er glad at vi har klart å få gjennomført arbeidene så raskt og fått på plass en trygg og god vei som igjen kan tas i bruk, sier Brenna.

 

Siden leirraset i Ask 30. desember 2020 har Byvegen vært stengt. Fylkesvei 1542 Gjerdrumsvegen har vært omkjøringsvei i perioden.

 

Gjenåpningen av fv 120 er en milepæl i arbeidet med å bringe Gjerdrumsamfunnet tilbake til en mer normal og etterlengtet hverdag. Bygda forenes og mye blir enklere for oss alle. Samtidig vil vi bli minnet om tragedien som traff oss når vi ferdes gjennom området, og våre tanker vil gå til de som ble hardest rammet. Vi vil takke Viken fylkeskommune for vel gjennomført arbeid, sier Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune.

Gjenoppbygging av fylkesveien

500 meter fylkesvei og 500 meter gang- og sykkelvei har blitt bygd opp igjen etter skredet. En del av skredmassene har blitt brukt som motfylling på østsiden av fylkesveien, der Tistelbekken rant. I området ved Brådalsveien er det bygget nytt erosjonssikret bekkeløp for Tistilbekken parallelt med fylkesvei 120. Denne tilpasningen fører til at fylkesveien er hevet 1,2 meter langs en strekning på ca. 200 meter, for å få tilstrekkelig høydeforskjell mellom bekkeløpet og veien.

Det har vært et omfattende og krevende arbeid som driftsentreprenør Hadeland Maskindrift AS og Nordby Maskin AS har utført. Vi benytter anledning til å takke for det nære og gode samarbeidet vi har hatt, spesielt med NVE og Gjerdrum kommune. Det har vært helt avgjørende, sier Halvard Nyland, byggeleder i Viken fylkeskommune.
 

Parallelt med gjenoppbyggingen av fylkesveien har Viken fylkeskommune utført arbeid for NVE og kommunen ved å gjenoppbygge 100 meter kommunal vei med belysning og drenering, bistått NVE i arbeidet med å legge om 200 meter bekkeløp, og støpt en 15 meter lang kulvert for å lede Tistilbekken under kommunalvei.

 

De første trafikantene ruller ut på gjenåpnede fv. 120 - Klikk for stort bildeDe første trafikantene ruller ut på Byvegen som nå er ferdig gjenoppbygget. Viken fylkeskommune

 

Geoteknisk vurderingsrapport ligger til grunn

Geoteknikere fra Viken fylkeskommune har foretatt grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i forbindelse med ombyggingen av fylkesvei 120. I tillegg har NGI gjennomført en geoteknisk vurdering av stabilitetsforholdene i forbindelse med at det ble etablert nytt bekkeløp og påfølgende sikringstiltak. Basert på resultatene av undersøkelsene er det konkludert med at det er trygt å åpne veien for trafikk.

Viken fylkeskommune fikk tillatelse fra politiet til å starte oppryddings- og gjenoppbyggingsarbeidet av fylkesvei 120 den 4. mai 2021. Totalt har arbeidet kostet om lag 20 millioner kroner.

Fakta om gjenoppbyggingen av fylkesveien

 • Totalt utgjorde skredmassene 1,1 millioner kubikk.
 • 25–30 000 kubikk med skredmasser dekket veiarealet.
 • 15 000 kubikk er lastet ut.
 • Bygd 500 meter ny fylkesvei, som er hevet 1,2 meter.
 • Bygd 500 meter ny gang- og sykkelvei.
 • Det er lagt 6000 m2 asfalt.
 • Dreneringen er åpnet og byttet.
 • Sideterreng, grøfter, grøntareal, rekkverk, skilt, belysning er satt i stand.
 • Det er gjennomført både felt- og lab grunnundersøker av 23 totalsonderinger.

  Det ble kun påvist kvikkleire i ett borhull, ca. 80 meter fra veitraséen. Kvikkleirelaget i borhullet ligger på 10-13 meter dypt. Det er ikke registrert store sammenhengende forekomster av sprøbruddmateriale i området. Det er generelt funnet leire og siltig leire med varierende humusinnhold med en fasthet av middels til fast styrke. Samlet sett påvirker ikke disse funnene stabiliteten til veien.

Viken fylkeskommune har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 5498 kilometer fylkesveier i Viken. Statens vegvesen har ansvaret for riks- og europaveiene, mens kommunene har ansvaret for de kommunale veiene.