Glad for avklaring om Viken-oppdeling

Fylkestinget vedtok 23. februar å sende søknad til Stortinget om å dele opp Viken. - Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med ansatte, og så langt som mulig unngå at det går på bekostning av tjenestene, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen etter fylkestingets vedtak.

Siv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bilde Andre Strand/Viken fylkeskommune

- Jeg er glad for at fylkestinget fulgte fylkesrådets anbefaling. Vedtaket i fylkestinget er startskuddet. Det er nå jobben begynner for å forberede de tre nye fylkeskommunene, sier Jacobsen.

23. februar vedtok Viken fylkesting, med et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Fremskrittspartiet og uavhengig representant Tor Petter Ekroll å sende søknad til Stortinget om å dele opp Viken.

Fylkestingets vedtak er i tråd med innstillingen finanskomiteen fremmet 9. februar.

Konsekvensen av vedtaket er opprettelsen av tre nye fylkeskommuner, Akershus, Buskerud og Østfold som vil virke fra og med 1. januar 2024.

Selv om det er knapt med tid for etableringen av nye fylker, er fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen klar på at både ansatte og tjenestene til innbyggere skal ivaretas.

- Vi skal ta vare på våre dyktig ansatte, og sørge for god involvering for en best mulig omorganiseringsprosess. Og vi skal sørge for fortsatt gode tjenester til innbyggerne. For meg blir det viktig at vi tar vare på, og bygger videre på, det beste fra Viken, sier Jacobsen.

Les også: Fylkesrådet anbefaler at Viken deles opp

Arbeidet videre

Det er fylkestinget som nå sender søknad til Stortinget om oppdeling av Viken. Søknadsfristen er 8. mars. Søknaden skal så utredes av Kommunal- og distriktsdepartementet. Den videre prosessen avhenger av saksgangen i Stortinget. Det er ventet at Stortinget vil fatte vedtak i saken i juni.

- Når fylkestinget i dag har vedtatt å sende søknad til Stortinget om å dele opp Viken, så skal vi i fylkesrådet gjøre vårt for at prosessen videre blir så god og ryddig som mulig. Fylkestinget vil være byggeplassen og det utøvende organ.  Alle prinsipielle vedtak i denne saken vil bli fattet i fylkestinget. Vår rolle vil være å legge til rette for fylkestingets arbeid på en så god måte som overhodet mulig, understreker Jacobsen.

Oppretter tre regionale utvalg

23. februar vedtok fylkestinget også at det i videre arbeid opprettes tre regionale utvalg, et for hver fylkeskommune. Regionutvalgene skal fungere som samordningsgruppe for bygging av de nye fylkeskommunene sammen med fylkesordfører og fylkesvaraordfører, og tiltredes av fylkesrådet.

Forventer at staten sikrer sunn økonomi

Nylig offentliggjorde regjeringen at tvangssammenslåtte fylkeskommuner og kommuner som ønsker deling, kan søke om å få dekket kostnader som er direkte knyttet til delingen.

- Det er et godt utgangspunkt. Vi deler regjeringens syn på at oppdelingsarbeidet må gjøres så nøkternt som mulig. Samtidig kan vi ikke fire på kvalitetskravene. Det må være et felles mål at fylkeskommunene er godt rustet til å løse framtidige oppgaver til innbyggernes beste. En vellykket delingsprosess vil avhenge av at de nye fylkeskommunene får en sunn økonomi. Det forventer vi at staten sikrer, sier Jacobsen.

Til toppen