Handlingsplan for kunst og kultur er vedtatt

Handlingsplanen er konkrete oppfølgingstiltak og virkemidler for å nå målene i temastrategi for kunst og kultur 2022–2023.

Viken-illustrasjon: Kultur. Fysisk og kulturell aktivitet, mange personer i sving. - Klikk for stort bildeIllustrasjon Melkeveien Designkontor AS

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fylkestinget vedtok handlingsplanen i sitt møte 15. september.

– I Viken skal vi ha en ambisiøs kulturpolitikk og ambisiøse mål. I handlingsplanen er det konkrete tiltak for hvordan vi kan støtte og videreutvikle et sterk, samlet og bærekraftig kunst- og kulturliv i hele Viken, og samtidig som tre nye fylkeskommuner skal utvikles, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

På grunn av vedtak om oppløsning av Viken fylkeskommune, er handlingsplanperioden avgrenset til 2022–2023. På flere områder vil tiltakene bidra til å forberede grunnlaget for ny kulturpolitikk i de nye fylkene, mener fylkesråden.

Bygger videre på temastrategi

Viken fylkeskommune har vedtatt fem langsiktige utviklingsmål for samfunnsutviklingen, basert på FNs bærekraftsmål. Handlingsplan for temastrategi for kunst og kultur er forankret i disse utviklingsmålene.

Kulturpolitiske mål

Viken fylkeskommune skal bidra til et samfunn som preges av et mangfold av kulturuttrykk, der alle innbyggere skal kunne delta gjennom å:

SKAPE - ET VIKEN SOM FREMMER YTRINGSFRIHET, SKAPERKRAFT OG DEMOKRATI

 • At det produseres kunst og kultur av høy kvalitet i Viken,
 • sterke regionale kunst- og kulturinstitusjoner som er innovative og produserer nyskapende kunst og kultur i dialog med publikum, og
 • at Vikens skapende virksomhet representerer et mangfold av uttrykk og stemmer.

UTØVE - ET VIKEN SOM FREMMER KOMPETANSE OG VERDISKAPING

 • At Viken er et godt sted å bo og virke for profesjonelle kunstnere innen alle kunstarter,
 • rekruttering og utvikling av utøvere innen alle kunstuttrykkene, med særlig fokus på tilrettelegging for talenter og talentutvikling, og
 • bærekraftig bransjeutvikling innen kulturell og kreativ næring.

OPPLEVE – ET VIKEN SOM HAR LEVENDE OG ATTRAKTIVE BYER OG DISTRIKTER

 • Gode arenaer og møteplasser for å oppleve et mangfoldig kunst- og kulturtilbud i hele Viken,
 • at Viken blir et sterkt festivalfylke, med flere festivaler med statlig finansiering, og
 • sterke regionale institusjoner som tilbyr store kunst og kulturopplevelser.

DELTA – ET VIKEN SOM FREMMER ØKT LIVSKVALITET, DELTAKELSE OG LIKEVERD

 • At hele befolkningen i Viken har tilgang til arenaene der kunst og kultur formidles,
 • at Viken blir et ledende kunst- og kulturfylke for, av og med barn og unge fra hele bredden i befolkningen, og
 • at befolkningen og tilreisende til Viken opplever kunst i offentlige rom av høy kvalitet.

Frivillighet og bibliotekutvikling har egne temastrategier, og for museene er det også en egen handlingsplan.

En del av Vikens arbeid for å nå FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3
God helse og livskvalitet
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Bærekraftsmål 4
God utdanning
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

 

Bærekraftsmål 5
Likestilling mellom kjønnene
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet
Bærekraftsmål 10
Mindre ulikhet
Redusere ulikhet i og mellom land

 

 

Les mer