Har gitt innspill til klimautvalget

Hvordan skal Norge nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050? Det spørsmålet skal Klimautvalget 2050 utrede. Viken fylkeskommune har gitt sine innspill i arbeidet.

Annette  Lindahl Raakil - Klikk for stort bildeHAR GITT INNSPILL: Annette Lindahl Raakil (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø. Morten Brakstad

– Klimautvalget har levert et viktig og godt innspillsunderlag som reiser utfordrende problemstillinger og spørsmål som er nødvendige for at Norge skal kunne bli et lavutslippssamfunn. Vi er også glade for at utvalget har åpnet opp for innspill tidlig i utredningsprosessen for alle samfunnsaktører, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.

Godt samspill

Klimautvalget 2050 er utnevnt av regjeringen. Utvalget skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I dette arbeidet har utvalget bedt om innspill på ti spørsmål som skal gi grunnlag for en effektiv klimapolitikk.

I sine innspill etterlyser Viken fylkeskommune blant annet en klarere visjon for hva et lavutslippssamfunn faktisk er.

–  Et lavutslippssamfunn er avhengig av et godt samspill mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Ett viktig moment som bør få større oppmerksomhet er den sosiale bærekraften. Viken fylkeskommune mener at lavutslippssamfunnet skal sikre gode levekår og et best mulig livsgrunnlag for dagens innbyggere og for fremtidige generasjoner, sier Lindahl Raakil.

Se alle Viken fylkeskommunes innspill her (PDF, 184 kB)

Fylkeskommunens viktige samfunnsutviklerrolle

Videre peker Viken fylkeskommune også på rollen kommuner og fylkeskommuner kan spille i omstillingsarbeidet.

– Regional planlegging er en bærebjelke i fylkeskommunens utøvelse av samfunnsutviklerrollen. Gjennom regionale planer legger fylkeskommunen føringer som kan redusere naturbeslag og klimagassutslipp i kommunene, sier fylkesråd Annette Lindahl Raakil.

Hun peker videre på viktigheten av at klimapolitikk ikke ses separat fra annen samfunnsutvikling.

– I for eksempel bygdemiljøpakkene i Viken sees klimatiltak i sammenheng både med næringsutvikling og mobilitet. Videre ser vi på muligheten for å ha ulik klimapolitikk for bygd og by i utarbeidelsen av Vikens nye regionale planer. Dette for å redusere byrden som oppleves av generelle klimatiltak i rurale strøk.

Klimautvalget skal levere en NOU-rapport (Norges offentlige utredninger) innen 1. november 2023.

Til toppen