InterCity og veiutbygging på NTP-høring 

– Ambisjonene for InterCity må opprettholdes, og utbyggingen av Østfoldbanen og InterCityutbyggingen sør for Moss må videreføres, sa fylkesråd Olav Skinnes (Sp) i komitéhøring om Nasjonal transportplan.  
Bilde fra togstasjon med tog langs perrong - Klikk for stort bilde Vy/Tore Bjørback Amblie.   

I tillegg var gjennomføringen av riksveiprosjekter i Viken, vedlikehold av fylkesveier og behovet for byvekstavtaler blant temaene fylkesrådet tok opp i høringen 13. april i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033.

NTP er statens sentrale prioriteringsliste for samferdselsprosjekter, og gjelder for ti år av gangen. Planen sier noe om hvilke prosjekter som kan forventes å få statlige midler, og dermed bli gjennomført.

Manglende jernbaneplaner sør for Moss 

I gjeldende Nasjonal transportplan var det lagt opp til å gjennomføre utbyggingen på strekningen Haug- Onsøy – Seut i første seksårsperiode, med ferdigstillelse i 2024. I meldingen om ny NTP er ingen større prosjekter/strekninger sør for Moss prioritert. 

 – Utbyggingen på strekningen Haug – Onsøy - Seut vil gi dobbeltspor nesten helt fram til Fredrikstad stasjon, og dermed også et langt bedre tilbud til Norges femte største byområde.

Viken ber om at dette prosjektet tas inn i første seksårsperiode i ny NTP, sa Skinnes til komiteen.  

Skinnes trakk fram at det er bra at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen er prioritert i første seksårsperiode. 

– Det er likevel uheldig at anleggsstart skal skje senere enn det regjeringen tidligere har lagt opp til, sa han.  

Østlandssamarbeidet, som er et samarbeidsorgan for fylkene på Østlandet, la også vekt på de nedjusterte ambisjonene for intercityutbyggingen på Østlandet i sitt innspill. Les om Østlandssamarbeidets høringsinnspill her.  

Tilskudd til fylkesveiene og riksveiprosjekter i Viken 

NTP-forslaget legger opp til økte statlige tilskudd til fylkesveiene, med en ny tilskuddsordning for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.  

– Dette er en god start, men ut fra størrelsen på vedlikeholdsetterslepet i de ulike fylkeskommunene bør de økonomiske rammene for ordningen i første seksårsperiode økes, sa Olav Skinnes.  

Fylkesråden trakk også fram viktige riksveiprosjekter i Viken. Det gjelder E16 Nymoen – Eggemoen i Ringerike kommune, kryss på rv. 350 med avkjøring til fv. 287 i Modum kommune, mellom Hokksund og Hønefoss, og ny Holmen bru på rv. 282 i Drammen kommune.  

Byvekstavtaler viktig 

– Det er svært viktig å få utarbeidet forslag til byvekstavtale for Buskerudbyen og Nedre Glomma. Belønningsavtalen for Buskerudbyen utløper i 2021, sa Skinne. Han tok også opp behovet for bane-/kollektivløsning på Nedre Romerike.  

Skinnes framhevet også behovene for byene i Viken, og fremmet at byområder som Moss og Hønefoss bør inkluderes i den nye tilskuddsordning for mindre byområder.  

 Les også 

Til toppen