Ja til mer samhandling og medvirkning

24. september ble det holdt et felles ledermøte mellom medvirkningsorganene i Viken fylkeskommune og fylkesordfører Roger Ryberg for å drøfte samhandling og løfte viktige saker.  

Fra venstre: Kathy Lie, vara fylkesordfører, Antonio Serri, nestleder Ungdomsrådet, Bijan Gharahkhani, leder Flerkulturelt råd, Honoratte Muhanzi, nestleder Flerkulturelt råd, Rune Persson, leder Eldrerådet, Reidar Lauritsen, medlem av RFF og fylkesordfører Roger Ryberg. Med på teams er fra venstre Solbjørg Lervik, nestleder Eldrerådet, Gøril Tennes Krogh, rådgiver og Ingvild Søreide, leder Ungdomsrådet - Klikk for stort bildeFra venstre: Kathy Lie, vara fylkesordfører, Antonio Serri, nestleder Ungdomsrådet, Bijan Gharahkhani, leder Flerkulturelt råd, Honoratte Muhanzi, nestleder Flerkulturelt råd, Rune Persson, leder Eldrerådet, Reidar Lauritsen, medlem av RFF og fylkesordfører Roger Ryberg. Med på teams er fra venstre Solbjørg Lervik, nestleder Eldrerådet, Gøril Tennes Krogh, rådgiver og Ingvild Søreide, leder Ungdomsrådet Ragnhild Enstad. Viken fylkeskommune   

Tidlig involvering må ligge til grunn

Fylkesordfører la vekt på at møtet var viktig for å bli kjent, bygge fellesskap og komme ordentlig i gang etter en lang periode med nedstengning. Det flerkulturelle rådet er konstituert. Alle de fire medvirkningsorganene har valgt ledere og nestledere. Og reglementet for medvirkningsorganene ble vedtatt av fylkestinget 23. september 2021.

Det ble uttrykt et felles ønske om å holde et høyt aktivitetsnivå fremover. Og viktigheten av tidlig involvering ble særskilt trukket frem. Uten det begrenses muligheten til reell medvirkning.

  • Eldrerådet stilte med leder Rune Persson og nestleder Solbjørg Lervik.
  • For Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse (RFF) møtte medlem Reidar Lauritsen, for leder Sverre Bergenholdt.
  • Flerkulturelt råd stilte med leder Bijan Gharahkhani, og nestleder Honoratte Muhanzi.
  • Fra Ungdomsrådet stilte Ingvild Søreide, leder, og Antonio Sterri, nestleder.

Lederne presenterte kort rådene og deres viktigste saker.

Eldrerådet

Eldrerådet fortalte at de har kommet godt i gang med sitt arbeid, men nedstengningen har naturlig nok forsinket arbeidet og fremdriften. Rådet har et mål om å være en tydelig samfunnsaktør på vegne av eldre og uføre, og gjøre de eldre livssituasjon bedre. 

Leder trakk frem at kurs og opplæring bidrar til å overkomme digitale hindre, men det bør også være analoge løsninger tilgjengelig når det lar seg gjøre. Av andre konkrete saker ble TT ordningen trukket frem, og gode løsninger for transport og felles billettavtaler. Den kulturelle spaserstokken fremheves også som et godt tilbud til de eldre.

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

RFF trakk frem bred og åpen medvirkning som en grunnpilar. Universell utforming på alle plan ligger til grunn for alt arbeid som gjøres i rådet. Rådet ba om at deres kompetanse brukes. Videre er tidlig involvering i alt planarbeid viktig da rådet kan bidra med mange konkrete innspill. 

Vinterleker for funksjonshemmede var blant forslagene som ble lagt frem.

Rådet mottar mange henvendelser fra innbyggere, og har en viktig ombudsrolle.

Flerkulturelt råd

Flerkulturelt råd viste til at de jobber for fellesskapet og et godt samfunn for alle. Rådet skal være en brobygger, og jobbe på tvers av politiske interesser og organisasjoner.

Et godt arbeidsliv med arbeidsplasser til alle trekkes frem som viktigste sak. Videre legges det vekt på å få på plass flere lærlingplasser. Å ta psykisk helse på alvor. Og sist, men ikke minst en sosial boligpolitikk var blant de mange sakene som ble løftet frem.

Ungdomsrådet

De videregående skolene i fylket er høy prioritet, da det er der de fleste medlemmene tilbringer sin hverdag. Et best mulig kollektivtilbud, da veldig mange ungdommer er helt avhengige av dette for å komme seg rundt. Søreide viste til at de har delt Viken inn i 12 «distrikter», og fordelt 1 ansvarlig for hvert distrikt.

Det viktigste på agendaen i høst er å vedta en ungdomspolitisk plattform på Ungdommens fylkesting.  

Veien videre

Minimum to ganger i året skal det avholdes fellesmøter mellom fylkesordfører og leder og nestleder i rådene. Fylkesordfører takket alle for innspillene og oppmøtet og ønsket vel møtt til neste samling.  

Les mer om rådene

Til toppen