Mangler avklaringer om infrastruktur på Værste-tomta

Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune har avtale om å kjøpe tomter på Værste i Fredrikstad for å bygge ny videregående skole, interkommunal hall og ishall/multifunksjonsarena. En forutsetning for tomtekjøpet er at planer for - og forskuttert finansiering av - vei, vann og avløp skal være på plass før fylkeskommunen overtar tomtene. Denne forutsetningen er etter fylkeskommunens vurdering så langt ikke innfridd.

- Fylkeskommunen er opptatt av å innfri våre forpliktelser knyttet til avtalen om tomtekjøpet.  Men vi kan ikke kjøpe en tomt som ikke er sikret atkomst til offentlig vei og ikke er byggeklar. Disse forholdene trenger vi en avklaring på, og vi har nå dialog med våre avtaleparter om dette, sier Vegar Arndal, direktør for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune.

I fjor ble partene enige om å forlenge avtalen om overdragelse av tomteareal på Værste i Fredrikstad med ett år, til 31. desember 2023.

I henhold til kjøpekontrakten mellom Viken fylkeskommune og Værste Utvikling AS er det forutsatt at tomtene er lovlig fradelt ved innløsning av kjøpesummen. Det betyr blant annet at Værste Utvikling AS og Fredrikstad kommune må finne avklaring på forholdene rundt utbygging av infrastruktur i tilknytning til tomtene.

Mener fradelingsvedtak er ugyldig 

Vegar Arndal viser til at Fredrikstad kommune 12. oktober innvilget delingssøknaden om fradeling av Værste-tomtene, til tross for at flere krav i plan- og bygningsloven ikke er oppfylt eller vurdert. 

I henhold til kjøpekontrakter med Værste Utvikling AS og Askot AS (heleid av Værste AS) skal Viken erverve to av de tomtene som inngår i delingsvedtaket av 12. oktober. Viken er etter kjøpekontraktene forpliktet til å betale avtalt kjøpesum kort etter at de to tomtene er fradelt. I henhold til kjøpekontraktene skal Viken få overlevert to byggeklare tomter. 

Konsekvensen av kommunens delingsvedtak er imidlertid at Viken risikerer å måtte overta tomter som ikke er sikret atkomst til offentlig vei og ikke er byggeklare, påpeker Arndal. - Et slikt vedtak om fradeling forutsetter at planer for utbygging av infrastruktur er på plass. Når dette ikke er tilfelle mener, fylkeskommunen at dette fradelingsvedtaket er ugyldig. 

Fylkesadvokaten i Viken har derfor sendt brev til Fredrikstad kommune om dette, og ber om at vedtaket gjøres om.

Haster med avklaring om delingsvedtaket 

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommunes forretningsministerium vektlegger viktigheten av klargjøring av disse forholdene så raskt som mulig.  
- Vi har hele tiden vært opptatt av å oppfylle våre forpliktelser i avtalen. Så er det viktig at ting skjer i riktig rekkefølge. Det vi i Viken fylkeskommune er opptatt av nå, er å få på plass avklaringene rundt planene for infrastruktur og fradelingsvedtakets gyldighet, påpeker hun. 
- Viken fylkeskommunes administrasjon har hele tiden prioritert deltakelse i grunneier- og forhandlingsmøter. Når fylkeskommunen har opplevd ting som uklart, er dette fulgt opp skriftlig og muntlig i etterkant, fordi vi er opptatt av å ha en ryddig og god dialog med våre forhandlingsparter. Et forutsigbart og godt samarbeid er også svært viktig når Østfold fylkeskommune fra 1. januar 2024 overtar de fylkeskommunale forpliktelsene.