Menon-rapport: Slik påvirkes næringslivet i Viken etter korona

Pandemien og de store samfunnstrendene vi står i vil få avgjørende betydning for samfunns- og næringsliv i tiårene som kommer. Grønn omstilling vil gi nye muligheter, og er en av de viktigste fremtidstrendene for næringslivet i Viken. 

Menon har på oppdrag fra Viken fylkeskommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet i Viken. Basert på spørreundersøkelsen til bedrifter lokalisert i Viken, dybdeintervjuer og tilgjengelig statistikk har Menon utarbeidet en rapport som viser hvordan det står til i næringslivet og anbefalinger for Viken som helhet, men også for de 12 ulike kommuneregionene.

6 av 10 bedrifter har innovasjonsaktiviteter og 7 av 10 bedrifter ser på grønn omstilling som en mulighet til vekst - Klikk for stort bilde Illustrasjon: Jorid Marie Kruse/ Viken fylkeskommune

Noen utvalgte hovedfunn:

  • Seks av ti bedrifter i Viken sier de har innovasjonsaktiviteter  
  • Syv av ti bedrifter har utfordringer med å få relevant arbeidskraft 
  • 80 % av respondentene i spørreundersøkelsen oppgir at deres bedrift vil påvirkes av den grønne omstillingen. Syv av ti ser på det som en mulighet for vekst.
  • Vikens økonomi har vokst raskere enn resten av fastlandsøkonomien de siste ti årene.
  • Viken har et sammensatt næringsliv betydelig aktivitet innen mange næringer. Det er stor variasjon mellom regionene innad i fylket. 
  • I mange deler av Viken er arbeidsintensive næringer som leverer lokale tjenester svært viktige, for eksempel handel og bygg og anlegg. Disse næringene er gjerne svært viktige for lokalsamfunnene fordi mange finner sine arbeidsplasser i disse næringene.

Rapporten skisserer seks mulighetsrom som kan bidra til videreutvikling av et robust Viken-næringsliv med økt verdiskapning og økt eksport: 

Fokuset på de positive mulighetsrommene i denne undersøkelsen er unikt blant lignende undersøkelser i korona-sammenheng, mener fylkesråd for næring og tannhelse, Johan Edvard Grimstad:

 Med denne rapporten ønsker Viken fylkeskommune å gi et positivt bidrag gjennom å identifisere mulighetsrommene for næringslivet i Viken etter en lang pandemi. Vi håper kommunene, utviklingsaktørene og vi som fylkeskommune sammen kan jobbe for å utvikle næringslivet i Viken best mulig.


Fylkesrådsleder Siv H. Jacobsen er opptatt av næringsutvikling og bærekraftig utvikling: 
 

Det er trukket fram svært spennende muligheter for næringslivet i Viken som har en tett kobling til FN17s bærekraftsmål. Vi er blant annet opptatt av at det utvikles teknologi og nye løsninger som reduserer, lagrer og utnytter klimagasser og fremmer energiomlegging. Totalt sett er dette viktig innsikt og tydelige anbefalinger for Viken som helhet og de 12 kommuneregionene, men Jacobsen.

Fylkeskommunens ansvar som samfunnsutvikler

For å styrke en effektiv næringsutvikling i Viken har Menon kommet med konkrete anbefalinger til hvordan fylkeskommunens kan bidra til effektiv næringsutvikling i årene som kommer.

Det innebærer blant annet at fylkeskommunen, i samarbeid med næringsaktører i kommuneregionene er i kontinuerlig dialog om strategisk næringsutvikling, samt smartere samarbeid. Videre skal fylkeskommunen tilrettelegge for fremtidens arbeidsmarked, pilotering og testing, og arbeide med et forbedret finansieringsmiljø.

- Vi er inspirert av de tydelige anbefalingene som er gitt oss som samfunnsutvikler og en del av virkemiddelapparatet, men også til kommuneregionene. Vi ønsker et enda større fokus på lønnsom næringsutvikling og mulighetene vi har i Viken. Nå skal vi ta tak i de gode anbefalingene og jobbe videre sammen med de dyktige samarbeidspartnerne våre ute i kommuneregionene, sier Sissel Kleven, spesialrådgiver i Viken fylkeskommune.

Robust næringsliv på tross av pandemien

Verdiskaping, sysselsetting og investeringer har holdt seg oppe gjennom pandemien og plasserer fylket godt mot videre vekst. Det er i tillegg en økning i nyopprettede selskaper. 

Kleven fortsetter: 

Pandemien har påvirket innovasjonsaktiviteten, men ikke så negativt som først fryktet. En av fem bedrifter sier de har satt i gang nye innovasjonsaktiviteter som følge av koronapandemien.

Vikens næringsliv - nøkkeltall:

Samlet var det i overkant av 600 000 sysselsatte i Viken i 2020.  

Den samlede verdiskapingen i Viken var 362 milliarder kroner i 2020. 

Viken eksporterte i 2020 varer og tjenester for i underkant av 100 milliarder kroner. Dette gjør fylket til et av Norges største eksportfylke, selv om eksport per sysselsatt er blant de lavere. 

Handel og bygg og anlegg er de to næringene med flest ansatte i fylket. 

 

Til toppen