Milliardplan for Bypakke Nedre Glomma vedtatt av Stortinget

Illustrasjon av ny veiløsning med firefelts vei og bru for biler over elva. I tillegg en egen bru for syklister og gående - Klikk for stort bildeNy bruløsning for fylkesvei 109 ved Rolvsøysund Viken fylkeskommune

En samferdselspakke på 9 155 millioner kroner ble torsdag vedtatt av Stortinget. Dermed er alt klart for fase to av Bypakke Nedre Glomma, noe som i stor grad vil bli finansiert gjennom innkreving av bompenger.

Bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad sa våren 2013 ja til planene om en felles bypakke for å finansiere samferdselsprosjekter, og fylkeskommunen har som veieier vært en aktiv del av dette samarbeidet.

Olav Skinnes - Klikk for stort bildeOlav Skinnes, fylkesråd for samferdsel Morten Brakestad

Stortinget vedtok finansiering av bypakkens fase en i 2015 og nå kommer fase to med en rekke nye prosjekter.

- Dette vil bidra til å utvikle et effektivt, miljøvennlig og robust transportsystem i Nedre Glomma-regionen, sier samferdselsråd Olav Skinnes i Viken.

  • Målet er å gjøre hverdagen enklere for alle veifarende i Nedre Glomma.
  • Veksten i persontrafikken skal skje med gange, sykkel og kollektiv.
  • Klimagassutslipp, luftforurensning og støy i byområdene skal reduseres.
  • Det skal arbeides for å nå målene om færre drepte og skadde i trafikken, i tråd med nullvisjonen.

Åpner for byvekstavtale

Når bypakke fase 2 er vedtatt, er det også mulig å starte forhandlinger med staten om en byvekstavtale for Nedre Glomma. En slik avtale kan blant annet bidra med statlige midler til et bedre kollektivtilbud.

- En kombinasjon av bypakke fase 2 og en påfølgende byvekstavtale, vil være en god løsning. Det vil bidra til at vi når de politiske målsetningene innenfor næringsutvikling, byutvikling, folkehelse, klima og miljø, sier Olav Skinnes.

Store prosjekter på vei

Fase to av Bypakke Nedre Glomma vil i stor grad bli finansiert med bompenger, der det åpnes for å kreve inn til sammen 6.806 millioner kroner over en periode på 15 år. 

Det aller første prosjektet som startes opp blir bygging av nye bomstasjoner, der man venter å kunne starte innkreving fra årsskiftet 2023–24.

- Det planlegges flere store prosjekter med fylkeskommunen som byggherre. Det gjelder både nye bruer over Glomma og tiltak for å gi folk gode alternativer til bruk av bil, gjennom bygging av kollektivfelt og gang- og sykkelveier, sier Skinnes.

Bussholdeplass samt sykkelvei med fortau - Klikk for stort bildeSykkelvei med fortau langs Skjebergveien Georg Ståle Brødholt

​Kollektivfelt og sykkelvei

Det største fylkeskommunale prosjektet er fv. 109 Råbekken - Torsbekkdalen som har en kostnadsramme på 3.482 millioner kroner. 

Fv. 109 er den viktigste ferdselsåren mellom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg, og den mest trafikkerte kollektivstrekningen i Nedre Glomma.

Se video av planen for fv. 109

Her blir det både bygging av nye kollektivfelt og sykkelvei med fortau.

Prioriterer nye bruer

En særlig utfordring er broforbindelsene, og to av de store prosjektene er knyttet til nye bruer over Glomma.

Det første gjelder fv. 118 over Sarpsfossen som det er tidskritisk å erstatte, da det kan bli innført vektbegrensninger på dagens bru fra 2027. Det er her anslått en byggesum på 2.509 millioner kroner.

Forslag til løsning for ny bru over Sarpsfossen på fv. 118, med tilhørende veisystem. Ny jernbanebru skal senere bygges på oversiden av veibrua.

Området der det planlegges ny fylkesveibru over Glomma i Sarpsborg. Bane NOR

Det andre prosjektet gjelder ny fylkesveibru over Glomma mellom fv. 109 og rv. 22 i Fredrikstad, fra Torp til Omberg,

Dette skal avlaste den klassiske Fredrikstadbrua på rv. 110 som er byens mest kjente landemerke. Anslått byggesum er her 1.383 millioner kroner.

Egen pott til gang og sykkel​

I tillegg kommer en egen portefølje for tiltak knyttet til gange, sykkel og kollektiv på 1.064 millioner kroner. Dette omfatter et tyvetalls mindre prosjekter, fordelt på kommunale, fylkeskommunale og statlige veier.

Det er et mål at byggingen av enkelte av disse mindre prosjektene skal startes opp samtidig med at bompengeinnkrevingen begynner ved årsskiftet 2023–24.

Her kan du laste ned proposisjon 41S om «Utbygging og finansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2 i Viken»

Sammendrag av innstillingen til Stortinget