Mossingenes forslag for bedre trafikkflyt over Kanalbrua

Oktober 2022 med ny oppmerking Viken fylkeskommune

I forbindelse med innsnevring av Kanalbrua i juni, ba Viken fylkeskommune om innspill til tiltak for å bedre trafikkflyten. Vi har mottatt hele 96 forslag til tiltak.

-Det er svært positivt at så mange har engasjert seg i denne saken og Viken fylkeskommune er takknemlig for alle innspill. Det har kommet inn mange gode og kreative forslag og hvert forslag har blitt vurdert, sier Nina Merethe Hanssen, seksjonsleder i avdeling for samferdselsplanlegging og forvaltning.

Det er god kapasitet på bussen til og fra Jeløya. Dersom flere av de som kjører bil i dag heller velger bussen, vil det gi bedre trafikkflyt og forutsigbarhet.

-Det mest effektive for å unngå kø på kort sikt er at flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt. Det vil bidra til at de som trenger bilen til sine reiser og næringslivets transporter kommer raskere frem, legger Nina Merethe Hanssen til.

Slik har vi sortert forslagene

Samtlige forslag er vurdert for mulig gjennomføring. Flere av tiltakene omhandler det samme og vi har derfor sortert tiltakene i seks underkategorier:

- Innspillsrunden har gitt oss flere nyttige forslag, og vi har brukt materialet aktivt når vi har sett på hva vi kan gjøre for å lette situasjonen for beboere og næringslivet på Jeløya. Vi har vurdert hvorvidt tiltakene kan bidra til å redusere antall biler over brua og hva som skal til for å bedre trafikkflyten, slik at vi sikrer at tiltakene faktisk har effekt. Vi har også vurdert hva som kan gjennomføres raskt, og hvilke tiltak som er mer relevant på lenger sikt. Vi følger situasjonen ved Kanalbrua, og vurderer kontinuerlig hvilke tiltak som kan bedre trafikkflyten i området, sier Nina Merethe Hanssen, og takker alle mossinger for engasjementet.

Enkelte tiltak faller utenfor fylkeskommunens ansvarsområde, eller utenfor prosjektområdets geografiske avgrensing av Kanalbru-området. Dette er forslag som kan være aktuelle i andre prosjekter.

Tiltak for bedre flyt i trafikken

Mange av forslagene gjaldt bedre flyt i trafikken og omhandlet:

 • Tiltak i lyskryss – f.eks gjøre om Gimlekrysset til rundkjøring
 • Tiltak i rundkjøringer – f. eks forbedre flyten i rundkjøringen ved kanalen ved å lede alle fra Jeløya i venstre felt østover over Rådhusbrua
 • Enveisregulering av veier
 • Færre ferjeavganger i rushtiden for å bedre kapasiteten på vegnettet

Oppfølging av tiltak for bedre flyt i trafikken

Vi har gjort endringer i innkjøringen fra Longs plass mot Helgerødgata og innført vikepliktsregulering. Ved å prioritere trafikken i Helgerødgata, bidrar dette til å få frem bussene.

Tiltak for å bedre kollektivtilbudet

Enkelte ønsket bedre kollektivtilbud i form av:

 • Lavere billettpriser
 • Endring av trasé for bussene
 • Flere bussavganger
 • Oppgradering av bussholdeplasser
 • Kanalbåter
 • Tavler med sanntidsinformasjon på holdeplasser
 • Shuttlebuss/småbusser over Kanalbroa

Oppfølging av tiltak for å bedre kollektivtilbudet

Vi ønsker å tilrettelegge for at flere velger bussen, og skal i samarbeid med Moss kommune se på muligheten for å bedre frekvens, flere ruter og redusert pris.

Vi har også utarbeidet en oversikt over holdeplasser som kan være aktuelle for oppgradering. Dette vil vi se nærmere på når det er endelig avklart hvilke traséer bussene skal kjøre i.

Tiltak for forsterkning av Kanalbrua

Flere av forslagene omhandler muligheten til å forsterke/reparere nåværende bru. For eksempel:

 • Forsterke broen med stålbjelker
 • Bedre vedlikehold på broen
 • Sveise H-bjelker som forsterkning under brua og støttestag inn mot land
 • Kontakte flere entreprenører for utbedring av brua

En ekstern bæreevneklassifisering av Kanalbrua, utarbeidet av rådgiverselskapet Aas-Jacobsen AS, har konkludert med at forsterking av brua ikke er å anbefale. Faren for utmattelse og bruas utforming, ligger til grunn for Veidirektoratets beslutning om at belastningen på brua må begrenses.

Viken fylkeskommune har bestemt at det skal innhentes en ny vurdering av muligheten for en midlertidig forsterkning av dagens bru og kostnader knyttet til dette.

Tiltak for gående og syklende

Mange av forlagene er om forbedring av forholdene for gående og syklende i området. Noen innspill er mer generelle, mens andre er forslag til konkrete løsninger.

Forslagene som har kommet inn er blant annet:

 • Bygge en egen gang- og sykkelbru
 • Pendlerparkering på Jeløya-siden av kanalen (slik at man kan gå over)
 • Bedre vedlikehold av gang – og sykkelveinettet
 • Sykkelhotell på Moss stasjon
 • Økonomisk støtte ved innkjøp av elsykler
 • Bedre belysing
 • Utbedre sykkelfelt i området
 • Fleksibel arbeidsstart /endre arbeidstider for arbeidsplasser, især på Jeløya
 • Hjem-jobb-hjem (et prosjekt rettet mot arbeidsplasser for å gjøre det lettere å sykle/gå til jobb)
 • Sykkelfelt på Kanalbroa
 • Flytting av gangfelt
 • Fjerning av alle gangfelt
 • Ønske om flere gangfelt
Nye rødmalte sykkelfelt ved Hoppern skole på Jeløya Viken fylkeskommune

Oppfølging av tiltak for gående og syklende

Dagens sykkelhotell ved stasjonen er fullt, og det er behov for flere sykkelparkeringsplasser. Viken fylkeskommune jobber derfor med å få etablert et nytt parkeringsanlegg på vestsiden av stasjonen.

Videre har vi flyttet et gangfelt og merket brua slik at det er bedre plass syklister på det området som er avstengt for biler og tyngre kjøretøy.

Vi har gjennomført oppmerking av rødt sykkelfelt ved Hoppern skole, og håper det vil gi en bedre trygghetsfølelse for syklister i området.

Moss kommune har åpnet for gratis pendlerparkering ved Fiske.

Viken fylkeskommune har også oppfordret Moss kommune og andre store arbeidsgivere til å delta i «Hjem-jobb-hjem»-prosjektet, som fylkeskommunen finansierer og gjennomfører i samarbeid med Inspiria.

Det er ferdigstilt et bredere fortau for gående i Longs plass.

Større tiltak på og ved Kanalbrua

Flere av forslagene vurderes som innspill til planlegging av ny bru, eller for omfattende til å være avbøtende tiltak i sammenheng med innsnevringen av antall kjørefelt på brua.

Forslagene er:

 • Bygge høybru
 • Bygge klaffebru
 • Bygge midlertidig bru

Oppfølging av tiltak på og ved Kanalbrua

Fylkeskommunen arbeider for å få på plass en beredskapsbru.

Mindre aktuelle som fylkeskommunale tiltak

En rekke av de innkomne tiltakene går ut over fylkeskommunens ansvar og prosjektets geografiske område. Disse har derfor ikke blitt vurdert som aktuelle i denne sammenheng.  Noen av forslagene er:

 • Gjøre Hortenferja tilgjengelig kun for lokale gående og syklende
 • Flytte ferjeleiet
 • Gratis varelevering fra lokale butikker
 • Gratis hjemlevering av polvarer til beboere på Jeløya
 • Endre syklisters adferd i trafikken
 • Bygge bru fra Gimlekrysset til Rådhuset
 • Bygge bru fra Kjellandsvik til Kambo
 • Bygge bru over Mossesundet (Rosnes-Mosseskogen)
 • Legge trafikken under bakken ved å bygge tunell under Kanalen
 • Fjerne gangfelt på Flemminghjørnet /Kransen
 • Føre mer biltrafikk opp Fjordveien
 • Utsette stenging av Fjordveien
 • Tiltak på E6-rampene
 • Stenge Kongensgate for utkjøring i lyskrysset  

Les mer om konsekvenser av innsnevring på Kanalbrua