Nå kan bedrifter søke om støtte til kompetanseheving av ansatte.

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte. Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Halfpoint Images/Getty Images  

– Pandemien gjør mye vanskelig for næringslivet i Viken. Vi håper BIO-midlene vi nå lyser ut kan være et bidrag for å lette hverdagen noe. I fjor så vi at det helt konkret førte til at ansatte kunne ta kurs og få opplæring i stedet for å bli permittert. Det er bra både på kort og lang sikt. Midlene bidro både til færre permitteringer, og at bedriftsledere kunne tenke langsiktig om hva slags kompetanse de ansatte behøver for fremtiden, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna Morten Brakestad  Innen 1. mars kan Vikens bedrifter igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte.

Totalt i 2020 tildelte Viken fylkeskommune nærmere 60 millioner kroner fra denne tilskuddsordningen. Midlene, som var både egne og statlige, ble fordelt på 137 bedrifter over hele fylket. Ordningen ble innrettet på noe ulikt vis gjennom året, både for å dekke umiddelbare behov da korona inntraff, og for å gi større bedrifter muligheter for å tenke langsiktig.

Les også: Formidabel respons – fordeler 24 millioner kroner til opplæring for Vikens bedrifter

Nye retningslinjer

For 2021 har det imidlertid ikke kommet inn ekstra statlige midler foreløpig, og retningslinjene og Viken fylkeskommunes innretning for ordningen har derfor blitt gjennomgått på nytt.

Denne gangen kan alle bedrifter, uansett størrelse søke, og det kan søkes om maksimalt 700 000 kroner per bedrift. Videre er det ønskelig at bedriftene kan vise til gjennomført kompetansekartlegging og en opplæringsplan.

Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad – Rammene vi nå har er svært mye mindre enn det vi vet er behovet. Derfor gjør vi disse grepene for å kunne støtte flest mulig bedrifter, samtidig som virkemiddelet kan bidra til et kompetanseløft også i bedrifter med større behov, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad.

– Ordning som treffer

Både fylkesråd Grimstad og fylkesrådsleder Tonje Brenna har imidlertid klare forventninger om at det kommer flere statlige midler til ordningen i løpet av året.

Stortinget har nylig bedt regjeringen fremme et forslag til en pakke på 1 milliard kroner som skal brukes på flere arbeidsrettede tiltak og kompetansetiltak, inkludert bedriftsintern opplæring. Viken fylkeskommune forventer at regjeringen prioriterer bedriftsintern opplæring høyt når midlene skal fordeles på de ulike tiltakene i pakken, og at det bevilges ekstra midler til fylkene til denne støtteordningen.

– Tilbakemeldinger fra bedriftene og næringslivet selv viser at ordningen har truffet godt. Den har vært med på å dempe det økonomiske tilbakeslaget og gitt trygghet til mange mennesker. Ordningen er et godt eksempel på fylkeskommunenes viktige rolle som regional samfunnsutvikler. Fylkeskommunene har god oversikt over regionale utfordringer og lokale bedrifters særskilte behov. Dette håper vi Regjeringen bevilger mer midler til, sier Brenna.

Støtteordningen lyses ut med søknadsfrist 1. mars 2021.

Les også: