Nå kan du søke om tilskudd til kunstgressbaner

Men bare dersom kunstgressbanen ikke inneholder plastholdig innfyll.
Illustrasjon: Hønefoss idrettspark Espen Andersen, Viken fylkeskommune

Fylkesrådet vedtok i oktober i fjor at fylkeskommunen ikke ønsker å prioritere kunstgressbaner med plastholdig fyll i fordelingen av spillemidler fra 2023.

– Det er en kjent sak at gummigranulat ikke er bra for miljøet, og vi som ansvarlige politikere må gjøre det vi kan for å redusere de negative konsekvensene plast på avveie har for naturen og miljøet. Derfor er det nødvendig med tydelige prioriteringer, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

– Det har også vært viktig for oss å bidra i overgangen for å sikre at barn og unge også i fremtiden har gode baner å spille på, sier fylkesråden. 

Oppretter tilskuddsordning

Da vedtaket ble fattet, bestemte også fylkesrådet at det skulle opprettes en tilskuddsordning for å hjelpe kommuner og idrettslag med investeringskostnadene som følger av overgangen til kunstgressbaner uten plastholdig, løst fyllmateriale.

Jeg er stolt over å kunne informere at støtteordning nå er klar. Vi er opptatt av å bidra i overgangen fra gummigranulat og håper at denne ordningen vil bidra til det.

– Ordningen er utarbeidet i dialog med Viken idrettskrets, sier fylkesråden.

Fylkesrådet setter av 3 millioner kroner til ordningen.

Kriterier

Alle idrettslag og kommuner i Viken fylke kan søke – også anleggseiere som allerede har kunstgressbaner uten innfyll av plast. De kan søke om tilskudd til nødvendige utbedringer.

Viken fylkeskommune definerer «plastholdig løst fyllmateriale» på samme måte som Miljødirektoratet: «Alt fyllmateriale som helt eller delvis består av plast er å regne som plastholdig løst fyllmateriale. Dette omfatter blant annet: gummigranulat, andre plastholdige partikler, korn eller revet plast, og sand og mineraler som er kledd med polymerer/plast».

Viken med i forskningsprosjekt

Viken fylkeskommune er også involvert i kunstgressprosjektet (Kunstgress 2021), sammen med andre fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, industrielle aktører og forskningsmiljøer. Hensikten er å finne gode løsninger for fremtidens kunstgressbaner, og som balanserer behovet spillerne har for spillekomfort med våre felles forpliktelser til å forhindre plastforurensning.

 

Slik søker du:

Søknaden sendes til post@viken.no, og må inneholde følgende informasjon/dokumentasjon:

  1. Hvem som søker og eventuelle samarbeidsaktører
  2. Beskrivelse av tiltaket, hva skal gjennomføres, hvor skal det gjennomføres.
  3. Fremdriftsplan for hvordan tiltaket skal gjennomføres med dato for ferdigstillelse.
  4. Budsjett og dokumentert finansiering

Søknadsfrist er 15. april 2022.

 

Les mer

 

En del av Vikens arbeid for å nå FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmål 14
Livet i havet
Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
Bærekraftsmål 15
Livet på land
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

 

Mer om bærekraft

Til toppen