Ny forskningsrapport om gjennomføring i videregående opplæring

Sluttrapporten fra et forskningsprosjekt om gjennomføring i videregående opplæring i Østfold ble 17. juni overlevert til fylkesråd Siv Henriette Jacobsen. – Jeg er glad over å se at mange av utfordringene som er avdekket i rapporten allerede har høy prioritet fra fylkesrådets side, sier Jacobsen.
Klikk for stort bilde Christian Berset

Prosjektet er gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), med tittelen «Gjennom tre år i videregående» - Gjennomføring i videregående opplæring i Østfold 2016 – 2019

Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen (Ap), Fylkesråd for utdanning og kompetanse Tom-Egil Jensen  Rapporten forsterker begrunnelsen for fylkesrådets prioriteringer for å få flest mulig til å gjennomføre videregående opplæring, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Siv Henriette Jacobsen.

Forskningsprosjektet blir en viktig del av grunnlaget for fylkeskommunens systematiske kvalitetsutvikling.

Viken fylkeskommune er opptatt av kunnskapsbasert utvikling av videregående opplæring, sier Jacobsen, som takker NIFU og alle bidragsyterne for forskningsarbeidet.

Rapporten viser at det er langt flere på yrkesfag enn på studiespesialiserende som dropper ut av skolen før de har fullført opplæringen, og jenter har større sannsynlighet for å oppnå studie- eller yrkeskompetanse enn gutter.

Rapporten viser videre at ungdomsskoleelevenes kunnskapsgrunnlag fra 10. klasse har den desidert største betydningen for kompetanseoppnåelse i videregående opplæring, og at det er klar sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og hvilke resultater elevene oppnår på ungdomskolen.

Av andre forhold som påvirker gjennomføring av videregående opplæring, påpeker rapporten bl.a.:

  • Fravær er viktig faktor for å forklare avbrudd. Rapporten viser at høyt fravær i 10. klasse predikerer høyt fravær i videregående opplæring.
  • Mange av ungdommene som avbryter er belastet med psykiske vansker og/eller andre personlige belastninger.
  • Innenfor yrkesopplæringen er manglende tilbud i overgangen mellom videregående skole og lærebedrift en viktig forklaring på avbrudd.
  • Om lag halvparten av yrkesfagelevene som avbrøt i løpet av tre år, gjorde det i overgangen mellom andre- og tredjeåret.

Fakta fra rapporten

Studien fulgte 3570 ungdommer som gikk ut av 10. klasse på ungdomsskolene i Østfold våren 2016 og deres karriereveier gjennom de tre første årene og høsten på fjerdeåret.

Rapporten viser relativt store forskjeller i beståttandelen mellom studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram. Her fremgår det bl.a. at:

  • 83 % av elevene på studieforberedende utdanningsprogram hadde bestått etter tre år.
  • På yrkesfag hadde 53 % lykkes ved at de hadde bestått eller var lærling eller lærekandidat.
  • På slutten av det tredje året hadde 8.3 % sluttet i videregående.

På studieforberedende gjaldt dette 48 av 2248 elever, eller 2,1 prosent.

På yrkesfag var tallene 244 av 1272, eller 19,2 prosent.

Kompetanseoppnåelsen for kullet ser ut til å være på linje med (og kanskje noe over) tidligere årskull og forbedringen i kompetanseoppnåelse Østfold har hatt over tid, ser ut til å vedvare.

Karakterforskjellene mellom jenter og gutter (jenter har bedre karakterer enn guttene) skapes eller forsterkes ikke i videregående skole. De er skapt i grunnskolen og opprettholdes gjennom videregående. Gutter og jenter oppnår samme karakterer i videregående opplæring når man sammenligner like elevers karaktergrunnlag fra grunnskolen.

Resultatene fra forskningen er tidligere publisert i to delrapporter. Disse rapportene har vært fulgt opp i form av saksfremstillinger og ulike former for kvalitetsarbeid.

Rapporten avsluttes med forslag til tiltak som kan bidra til forbedring av de hovedutfordringene som er dokumentert gjennom forskningsarbeidet.

Bakgrunn for studien

Østfold fylkeskommune inngikk I 2016 et samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) om forskningsprosjektet «Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold» (GVØ). Prosjektet ledes av Eifred Markussen, forsker 1 ved NIFU. Bakgrunnen var at fylkeskommunen ønsket mer forskningsbasert kunnskap om hva som kan forklare forskjellene i kompetanseoppnåelse i videregående opplæring.

Kontaktpersoner

Solveig Olsen, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Viken fylkeskommune, tlf. 920 42 562.
Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse, Viken fylkeskommune, tlf. 482 67 061.

Til toppen