Økt yrkeskompetanse til de ansatte

Smådahl AS og Hallingplast AS er bedrifter lokalisert i Viken, og med midler fra Viken fylkeskommune har de kunnet gi sine ansatte teoriforberedende kurs for fag- og svennebrev. Gjennom tilskuddsordningen «bedriftsintern opplæring» stimulerer Viken fylkeskommune bedrifter til å investere i kompetanseløft av egne ansatte for å gjennomføre en ønsket omstilling.

 

Hallingplast og Smadahl mottar støtte fra bedriftsintern opplæring.png - Klikk for stort bilde Hallingplast AS og Smadahl AS

Anita Østro, leder for HR og organisasjon i Hallingplast AS er opptatt av de ansatte:

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og det er like viktig å «vedlikeholde» og utvikle denne ressursen som det er å vedlikeholde for eksempel bedriftens maskiner og utstyr.

Hallingplast i Hol produserer rørprodukter, og satser blant annet sterkt på gjenbruk og sirkulærøkonomi. For kompetansehevingsprosjektet sitt har Hallingplast mottatt over 600 000 kroner i støtte gjennom tilskuddsordningen i 2022.

Østro presiser at kompetanseheving og opplæring generelt er helt avgjørende for Hallingplast, som er en industribedrift i utvikling, og i konkurranse med andre dyktige bedrifter både nasjonalt og internasjonalt.  

Smådahl AS er en bedrift som blant annet tilbyr malerarbeid, tapetsering, gulvlegging og flis- og murerarbeid. Tidligere i år fikk Smådahl innvilget søknaden sin på 700 000 kroner gjennom tilskuddsordningen «bedriftsintern opplæring:

- Kvalitet og miljø er viktige bæresøyler for vårt firma i og med at offentlig og private innkjøp setter klare krav til dette. Vi har jobbet aktivt med dette i flere år for å være i førersete i vår bransje og vårt marked, sier Øystein J. Eduardsen, daglig leder i Smådahl AS.

Et virkemiddel for å stimulere til lønnsom næringsutvikling

Tilskuddsordninger er et eksempel på overordnede virkemidler som Viken fylkeskommune benytter for å nå fastsatte mål og styre samfunnsutviklingen i ønsket retning. Det er altså vår verktøykasse for å ivareta samfunnsutviklerrollen

 – Å støtte bedrifter slik at de kan gi sine ansatte nødvendig kompetanseheving er et eksempel på et næringspolitisk virkemiddel som Viken fylkeskommune som samfunnsutvikler besitter. Gjennom tilskuddsordninger stimulerer vi til lønnsom næringsutvikling og sørger for at bedrifter kan få til nødvendig omstilling inn i, for eksempel, det grønne skiftet. I enkelte tilfeller bidrar støtte også til at det skapes flere arbeidsplasser, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Økt kompetanse viktig for bedriften

Begge bedriftene er opptatt av at de ansatte får dokumentert yrkeskompetansen:

- I tillegg til internopplæring er Hallingplast AS opptatt av formell yrkeskompetanse. Et fagbrev gir både breddekompetanse og dybdeforståelse, og er et godt grunnlag for videreutvikling. Gjennom et opplæringsløp mot fagbrev blir også operatørene mer selvstendige, tar bedre beslutninger, får mer eierskap til arbeidssituasjonen, ser løsninger på en bedre måte og generelt mer motiverte. Det er altså mange gevinster i tillegg til de rent faglige. Å gi ansatte et tilbud om fagbrevutdanning og annen etterutdanning er viktig for oss også med tanke på rekruttering, da det gjør oss attraktive som arbeidsgiver, fortsetter Østro i Hallingplast.

Det er et mål for Smådahl at 70 prosent av de ansatte skal ha svennebrev eller annen høyskoleutdannelse, og resten skal være i en opplæringsfase mot dokumentert yrkeskompetanse.

- Tilskuddet har først og fremst blitt brukt på voksne kandidater med lang yrkeserfaring som ikke faller inn i det ordinære løpet mot svennebrev. I vår gruppe bestående av 10 medarbeidere er det fire forskjellige morsmål og at vi har tilrettelagt for gruppearbeid og felles kurs har bidratt til at de ikke har måttet ta privatisteksamen alene. Vi så raskt i gruppearbeidet at kandidatene ble sterkere engasjert i faget sitt og dyrket kulturen for ny kunnskap, sier Øystein J. Eduardsen, daglig leder i Smådahl AS.

Det er et mål for Viken fylkeskommune at flere tar fag- og svennebrev:

- At flere arbeidstakere får økt og formalisert sin kompetanse, for eksempel ved å ta fag- og svennebrev, er en verdi for den enkelte, bedriften og samfunnet, sier Roger André Tosbotn, rådgiver i avdeling for entreprenørskap og næringsrettet kompetanse på rådsområde næring.

Løft for de ansatte

Vi har snakket med ansatte i Smådahl og Hallingplast om betydningen av å ta et fag- og svennebrev:

Arash, Hallingplast AS: Jeg var så heldig å bli ansatt i Hallingplast som ufaglært for ca. 3 år siden. Det er mye nytt å sette seg inn i og mye å lære når man starter i en ny bedrift, og spesielt med så mye tekniske prosesser og utstyr som her. Det å få muligheten til å formalisere sin opplæring med et fagbrev er veldig bra. Da føler jeg, både at jeg kan gjøre en enda bedre jobb på Hallingplast, og vil stille sterkere dersom jeg en gang i fremtiden skal ut i arbeidsmarkedet.

Pierre, Smådahl AS: Jeg har lyst til å bli bedre innen mitt fag, bli tryggere i rollen som håndverker og jobbe for å ta et mesterbrev.

Elina, Smådahl AS: Det er viktig å ha et mål. Som faglært maler kan jeg bidra med min kompetanse og forståelse for refleksjon og kritisk tenkning i mitt arbeid.

Arash, Hallingplast: å øke kompetansen er hovedmotivasjonen min for å ta fagbrev. I tillegg har jeg da mulighet til å ta videreutdanning på teknisk fagskole senere. Jeg føler jeg har en sikker jobb her på Hallingplast, men jeg vet at man kan få muligheter internt i bedriften dersom man står på og ønsker å lære og å utvikle seg. Det er selvfølgelig bra å få fagbrevtillegg, og gå opp i lønn også.

Pierre, Smådahl AS: Å øke kompetansen har alltid vært viktig for meg, man blir aldri utlært som håndverker. Et fagbrev gir selvsagt økt jobbsikkerhet, men det er ikke den viktigste grunnen for meg. Lønn er også en viktig faktor, og er en stor gulerot for meg for å ønske å bli bedre.

Elina, Smådahl AS: Økt kompetanse gir meg kunnskap og forståelse i mitt yrke. Jobbsikkerhet er fast inntekt. Fagbrev betyr også økt lønn og lønn betyr sikkerhet for meg.

Fortsatt mulig å søke støtte til kompetanseheving

Viken fylkeskommune lyser ut inntil 60 millioner kroner til kompetanseheving i 2022. Det er ingen søknadsfrist i 2022, og støtte tildeles så lenge det er midler igjen. Tidligere i år økte Viken fylkeskommunen støtteandelen for små og mellomstore bedrifter.

I de nye retningslinjene er støtten differensiert:

  • Små bedrifter med mindre enn 50 ansatte kan få dekket inntil 70 % av opplæringskostnadene.
  • Mellomstorebedrifter med 50-250 ansatte kan få dekket inntil 60 % av opplæringskostnadene.
  • Store bedrifter med mer enn 250 ansatte kan få dekket inntil 50 % av opplæringskostnadene.

Fakta om BIO-ordningen:

  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling, som endringer i bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak blant ansatte i bedrifter lokalisert i Viken.
  • Det kan søkes om inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.
  • BIO-ordningen er en lavterskel støtteordning for alle type bedrifter i Viken, uansett størrelse og bransje.
  • I 2022 er det 60 millioner kroner i potten og søknadsfristen er løpende.
  • Siden 2020 har Viken fylkeskommune støttet 250 bedrifter med totalt 100 millioner kroner.

Les mer om BIO-ordningen på viken.no

 

Til toppen