Økte i fjor, men har planen klar for betydelige utslippskutt framover

Viken fylkeskommunes klimaregnskap for 2022 er nå klart.

Tre biler kjører forbi en buss på trafikkert vei - Klikk for stort bildeKUTT: Utskiftingsplaner hos kollektivselskapene gjør at fylkesrådet forventer utslippskutt i fylket i årene som kommer. Trude Rebecha Levare/Viken fylkeskommune

- Selv om vi dessverre ser en økning i klimautslippene i fjor, har vi god grunn til å forvente bedre resultater de kommende årene. Blant annet er kollektivselskapene våre godt i gang med å innfase nye busser og båter som vil gi betydelig reduksjon i utslippene framover, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.

Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan en virksomhet eller et geografisk avgrenset område påvirker klimaet, det vil si virksomhetens eller områdets klimafotavtrykk.

Årets klimaregnskap for Viken fylkeskommune viser at både indirekte og direkte utslipp økte i 2022 sammenlignet med året før.

Se Viken fylkeskommunes klimaregnskap for 2022

I klimaregnskapet for direkte utslipp inngår kjøretøy og maskiner, kollektivtransport, tjenestereiser og oppvarming av bygg. Samlet utgjorde direkte utslipp for fylkeskommunens egen virksomhet 59 400 tonn CO2-ekvivalenter, som er enheten som brukes i klimagassregnskap, i 2022. Sammenlignet med 2021 er dette en økning på 38 020 tonn CO2- ekvivalenter.

Utskiftningsplaner hos kollektivselskapene

Økningen i 2022 skyldes i hovedsak overgang fra biodiesel til fossil diesel i deler av kollektivtransporten, på grunn av økte avgifter og endrede omsetningskrav for biodiesel. Dette medførte en utslippsøkning på rundt 37 560 tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer rundt 98,8 prosent av den totale økningen. Selv om det har vært store utslippsøkninger i 2022 er kollektivselskapenes utskiftningsplaner i tråd med tiltaksanalysen for kollektivtransporten. Biodiesel har imidlertid kun vært en mellomløsning for kollektivselskapene.

Fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes viser til at fylkets tre kollektivselskaper har flere utskiftningsplaner for innfasingen av busser på el, hydrogen og biogass, som vil bidra til store utslippskutt.

- Summen av alle disse tiltakene vil vi se stor effekt av i årene som kommer. Jeg er glad for at alle våre kollektivselskaper jobber godt og systematisk med å få ned klimagassutslippene, sier Skinnes, og viser blant annet til følgende:

  • I 2023 arbeider Ruter med bussanbudene i Follo som utløper i juli 2025, samt å sikre lade og fylleanlegg for overgangen til fossilfrie busser. Videre vil Ruters hurtigbåter på Oslofjorden bli elektrifisert med batterier fra juli 2024.
  • Brakar planlegger at kontrakten om busser i Kongsberg, Numedal, Midtfylke, Øvre Eiker skal bli tilnærmet 100 prosent elektrisk fra og med juli 2023. Videre arbeides det mot at kontrakten om busser i Drammen, Lier, Nedre Eiker skal bli utslippsfri sommeren 2024.
  • Østfold kollektivtrafikk (ØKT) har i 2022 inngått ny kontrakt i Nedre Glomma med oppstart sommeren 2023, med 105 busser på elektrisitet og 45 busser på biogass. Det er også inngått ny fergeavtale med elektrifisering av Hvalersambandet i 2023. Etter dette er det forventet at nærmere 80 prosent av ØKTs kollektivtrafikk vil være fossilfri, hovedsakelig elektrisitet og biogass.

Forventer utslippskutt i 2023

Virkningene av pandemien har ført til at man ikke har et normalår å sammenligne endringene i utslipp med. Utslippsnivåene i 2020 og 2021 har vært unormalt lave på grunn av lavt aktivitetsnivå.

Og selv om Lindahl Raakil helst skulle sett bedre resultater allerede i årets regnskap, mener hun at flere øvrige tiltak som ble iverksatt i fjor på sikt også vil gi ønsket effekt.

- For eksempel vil store utslippskutt som følge av egne gjennomførte anskaffelser i 2022, først vises på klimaregnskapet i 2023. Da har blant annet de bestilte el-varebilene kommet i drift. Det er også lagt fram en utskiftingsplan for 2023 med nye anskaffelser av fossilfrie tjenestekjøretøy og maskiner som forventes å gi ytterligere utslippskutt i 2023, sier hun. 

Kategorier som er inkludert i klimaregnskap for indirekte utslipp er matsvinn, avfall, kildesortering, innkjøp, vannforbruk, infrastrukturprosjekter og energiproduksjon – og forbruk. I kategorien innkjøp har utslippene økt. I energiforbruket har det vært store besparelser fra utskiftning til LED på gatelys og veianlegg. 

Klimaregnskap

  • I 2021 var første gang det ble laget og lagt frem et klimaregnskap for Viken fylkeskommunes direkte utslipp i egen virksomhet.
  • Regnskapet var basert på innrapporterte tall fra avdelingene og virksomhetene. I klimaregnskap for direkte utslipp inngår kjøretøy og maskiner, kollektivtransport, tjenestereiser og oppvarming av bygg.
  • I 2022 ble det også startet på det første trinnet med å utvikle et klimaregnskap for indirekte utslipp. I de indirekte utslippene inngår blant annet kategoriene innkjøp av varer og tjenester, forbruk, avfall, investeringer i skole og samferdsel, og innkjøpt energi. 
  • Mer om Viken fylkeskommunes arbeid med klimabudsjett og klimaregnskap