Orienterte om Viken-prosessen 

Etter at valget 2021 ga nytt flertall i Stortinget, vil fylkesrådet i tråd med plattformen gå i gang med å forberede en sak for fylkestinget med anmodning om oppløsning av Viken. 
ORIENTERTE FYLKESTINGET: Fylkesrådsleder Tonje Brenna. Morten Brakestad

22. september orienterte fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) fylkestinget om hvordan denne prosessen vil foregå framover. Dette er det hun sa til fylkestinget: 

Gode fylkesordfører og gode fylkesting  

I fylkesrådets politiske plattform står det:  
«Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.»  

Jeg er glad for at stortingsvalget 2021 ga et nytt flertall for landet. Det gjør også at fylkesrådet, i tråd med vår plattform, vil gå i gang med å forberede en slik sak. 

Fylkesordfører, det er loven om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser - også kalt Inndelingsloven – som styrer prosessen om endring av fylkesgrenser.  

Inndelingslovens paragraf 5 fastslår at det er Stortinget som gjør vedtak om endringer av fylkesgrenser.  

Etter paragraf 8 i den samme loven, har imidlertid fylkestinget selv en initiativrett til å fremme en søknad om endring av fylkesgrenser. Det er denne retten, fylkesordfører, fylkesrådet vil legge opp til å benytte, ved å fremme en sak til fylkestinget om søknad om oppløsning. 

Søknaden må etter loven være skriftlig, begrunnet og inneholde forslag til nye grenser.  

Kommuneloven og forvaltningsloven gir sterke føringer om at saker som legges fram for politisk behandling skal være forsvarlig utredet. I en parlamentarisk styringsform er det fylkesrådets ansvar å sørge for dette. 

Fylkesordfører, en fylkesoppløsning er en komplisert og arbeidskrevende prosess. Derfor er det viktig at fylkestingssaken er grundig belyst og utredet. 

En oppløsning vil også få store konsekvenser for organisasjonen vår og våre ansatte. Saken må derfor også vurderes opp mot arbeidsmiljøloven, og det må sørges for god medvirkning og dialog med fagforeninger og de ansattes representanter. 

Fylkesordfører, som fylkesrådsleder vil jeg sørge for at fylkesrådet får på plass en grundig utredning av konsekvensene ved en oppløsning, så raskt som mulig. 

En slik utredning må ta for seg forslag til prosess, nye grenser, konsekvenser for blant annet økonomi, ansattes trygghet, bærekraft, lokaldemokrati, oppgaveløsning og at man sikrer fremdeles gode tjenester til våre innbyggere. 

Den skal også inneholde et overordnet forslag til organisering av arbeidet.  

Jeg vil understreke fylkesordfører, viktigheten av at dette gjøres på en god og grundig måte. For selv om en del sikkert er utålmodige og kanskje vil levere inn forslag om å endre grensene allerede i dag, så må jeg insistere på at dette gjøres på en skikkelig måte.   

Både fordi det er vår jobb som folkevalgte. Men også fordi dette er store og kompliserte prosesser for organisasjonen vår, og for alle som forholder seg til fylkeskommunen og våre tjenester. 

Ingen av oss er tjent med at prosessen trekkes i tvil. Jeg håper vi kan være enige om å gjøre dette på en skikkelig måte, slik at vi slipper å diskutere fylkesgrenser og organisering hver gang et nytt storting trer sammen.  

Fylkesordfører, i disse dager foregår det også samtaler om dannelse av en ny regjering for landet vårt. Plattformen til en ny regjering kan komme til å inneholde formuleringer som vil legge føringer for fylkesdeling. Dette vil i så fall være en del av rammeverket for den prosessen vi går i gang med.    

Som fylkesrådsleder planlegger jeg, avhengig av regjeringsplattformens formulering, følgende framdrift:  

  • Fylkesrådet forbereder en sak om oppløsning med en god og grundig faglig analyse av konsekvenser og muligheter ved en oppløsning. Det sørges for god medvirkning og tett dialog med de ansatte og deres organisasjoner. 
  • Når det faglige saksgrunnlaget er klart fylkesordfører, vil fylkesrådet gjøre sin vurdering og innstille i saken.  
  • Saken sendes deretter til behandling i fylkestinget og dets komiteer. Dette vil trolig skje tidlig i januar neste år. 
  • Parallelt med behandlingen av saken i fylkestingets komiteer kan det gjennomføres en høringsrunde med kommunene i Viken, og andre relevante samarbeidspartnere.  
  • Med denne fremdriften, forventes saken å kunne behandles tidligst i fylkestinget i februar 2022. 
  • Dersom fylkestinget velger å sende en søknad om oppløsning, vil fylkesrådet sette i gang eget utredningsarbeid for å bidra inn i departementets utredning, og lage en hensiktsmessig organisering av arbeidet med oppløsning.  
  • Videre prosess etter dette vil avhenge av saksgang i Stortinget. 

Fylkesordfører, vi må sikre en ryddig, legitim og god prosess. Vi må sørge for at vi har all nødvendig kunnskap på bordet, slik at vi våre demokratiske organer fatter gode og velbegrunnede avgjørelser.  

Fylkesrådet vil følge opp vår politiske plattform, slik vi har sagt hele veien. Vi skal fremme en grundig sak om anmodning om oppløsning, så raskt vi kan. 

Samtidig skal vi ivareta de lovmessige pliktene vi har til en forsvarlig utredning av saker som legges fram til politisk behandling.  

Takk fylkesordfører, for at jeg fikk anledning til å orientere om de foreløpige planene for dette arbeidet.

Til toppen