Positiv utvikling på gjennomføringen i videregående opplæring

For alle videregående skoler har gjennomføringen fem år etter påbegynt opplæring i hovedsak hatt en jevn, positiv utvikling. Det viser tilstandsrapporten for videregående opplæring for skoleåret 2018-19, som ble behandlet i fylkestinget 20. mai.
Forside, tilstandsrapporten 2018-2019 - Klikk for stort bildeTilstandsrapporten viser resultatene for de videregående skolene i de tidligere Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner, for skoleåret 2018-2019. Viken fylkeskommune    

Tilstandsrapporten oppsummerer resultater for hver videregående skole for skoleåret 2018-2019. Den inneholder resultater fra de tre tidligere fylkeskommunen på indikatorene gjennomføring, læringsmiljø og læringsresultater. 

Fylkestinget vedtok at rapporten skal gjennomgås systematisk og følges opp med konkrete tiltak for å heve kvaliteten i utdanningstilbudet. 

Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen (Ap), Fylkesråd for utdanning og kompetanse Tom-Egil Jensen   -I utviklingen av Vikenskolen er det viktig å ta vare på og videreutvikle de positive resultatene. Vi skal finne og løfte fram det gode arbeidet, og gjøre dette til Vikenskolens praksis, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for opplæring og kompetanse.

-Samtidig må vi ta tak i de utfordringene vi har med sikte på å løse dem, legger hun til.

Gjennomføring fem år etter påbegynt opplæring

Når det gjelder gjennomføring fem år etter påbegynt videregående opplæring, er bildet at skolene fra de tre tidligere fylkeskommuner i grove trekk har hatt en jevn, positiv utvikling siden 2007-kullet.

Akershus har de beste tallene med 79,1 prosent som har gjennomført og bestått opplæringen i kullet som startet opplæringen i 2013, Buskerud har 74,8 prosent, mens Østfold har 73,6 prosent.

Andelen som fullførte, men ikke besto av 2013-kullet varierer mellom 5,9 og 6,2 prosent i de tre fylkene, Akershus med høyest andel som fullførte uten å bestå.

Oppnådd fagbrev

Når det gjelder andel lærlinger med oppnådd fagbrev 5 år etter påbegynt læretid, ligger Buskerud høyest med 85,8 prosent. Østfold følger med 83,6 prosent, mens Akershus har en andel med oppnådd fagbrev på 80,8. Akershus har også den største andelen lærlinger ute av lære uten å ha fullført (15,2 prosent).

85,1 prosent gjennomførte i Viken

For skoleåret 2018-19 er det en skoleårsgjennomføring på totalt 85,1 prosent i Viken. I Akershus 86,1 prosent av elevene som fullfører og består, i Buskerud 84,3 prosent, og i Østfold 83,5 prosent. I disse tallene telles alle elever på alle trinn det aktuelle skoleåret.

På utdanningsprogramnivå i Viken skoleåret 2018-19, har Idrettsfag høyest andel som fullfører og består (91,4 prosent). Elektrofag følger hakk i hæl med 91,1 prosent som fullfører og består. Påbygg Vg3 har lavest andel som fullfører og består (68,2 prosent), med Design og håndverk rett over (71,8 prosent).

Det var totalt 3,2 prosent av elevene som slutter i Viken i skoleåret 2018-19.

Fravær – nedadgående tendens

Alle tre fylkeskommuner hadde en nedadgående tendens i fraværet mellom 2013-14 og 2015-16.  Når fraværsregelen innføres, går fraværet markant ned i alle fylkeskommunene. Effekten av fraværsgrensen har imidlertid avtatt noe, men alle de tre fylkeskommunene er godt under fraværsnivået fra 2015-16.

Karakter i enkeltfag

Når vi ser på fellesfag med mer enn 100 elever, har Viken høyest snitt i standpunkt i kroppsøving på Vg3 nivå. I fag hvor elevene gjennomfører eksamen, kommer faget engelsk på studieforberedende utdanningsprogram, Vg1-nivå best ut i standpunkt. Det er også relativt godt samsvar mellom standpunkt og eksamen.

I Viken får elevene de dårligste karakterene samlet sett i Matematikk på nivå 2 yrkesfag. Norsk sidemål på nivå Vg3 i påbyggtilbudene representerer også en utfordring. Dette gjelder både standpunkt og eksamen.

-Å finne ut hvordan disse fagene kan arbeides med på måter som gir elevene høyere læringsutbytte, er en sentral utfordring, sier Siv Henriette Jacobsen.

Fagopplæring

I Viken er det i Helse- og oppvekstfag at flest lærlinger består meget godt til fagprøven, med Teknikk og industriell produksjon på plass nummer to, og Elektrofag på plass nummer tre.

Design og håndverk er det utdanningsprogrammet der størst andel ikke består. Her merker Østfold seg ut med gode resultater i det aktuelle året. I Viken har også Elektrofag og Restaurant og matfag en stor andel lærlinger som ikke består fagprøven.

Læringsmiljø

I elevundersøkelsen er det Østfold som får høyest samlet verdi på indikatorene. På indikatoren mobbing er det Buskerud som har det beste resultatet, flest elever opplever å bli mobbet i Akershus.

Lærlingundersøkelsen viser at andelen som mobbes i læretiden er høyest i Akershus, i 2018 var andelen 4,8 prosent, i Østfold 3,8 prosent, i Buskerud 3,5 prosent. Buskerud hadde altså også den laveste andelen lærlinger som oppga å bli mobbet i 2018.

Viken har en mobbeandel på 4,1 prosent i lærlingundersøkelsen 2018. Andelen lærlinger som opplever mobbing har steget siden 2016 i alle de tidligere fylkeskommunene som i dag utgjør Viken.

-Det har vært jobbet intenst med mobbeproblemet i opplæringen de siste årene. Da er det til bekymring at en stadig større andel av lærlingene oppgir å bli mobbet. Dette må vi ta tak i, sier Siv Henriette Jacobsen.

 

Til toppen