Pressemelding: Rødgrønn budsjettenighet i Viken

Fylkesrådspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige med Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt om budsjettforlik for 2022.

Budsjettenigheten innebærer blant annet økt satsning på omlegging til utslippsfri kollektivtrafikk og forsering av nullutslippshurtigbåter. Økt antall lærlinger i egen virksomhet og styrket satsing på fagfornyelsen. Det settes også av midler til en prøveordning med gratis sanitærprodukter for elever på utvalgte videregående skoler fra skoleåret 2022-2023.

Gruppelederne er godt fornøyd med at det en felles rødgrønn enighet om budsjett og økonomiplan.

Miljøpartiet de Grønnes gruppeleder, Kristin Antun, trekker frem at budsjettforliket drar fylkesrådet og fylkeskommunen i grønnere retning.

– Med denne budsjettenigheten drar vi fylkesrådet i grønnere retning og hevet ambisjonene for et grønnere Viken. Vi har sikret ekstra midler til omlegging til utslippsfri kollektivtrafikk. 10 millioner i 2022, og hvert år i økonomiplanperioden fram til 2025. Også klare styringssignaler om trygging av skolevei, reduksjon av bilkjøring og økning av antallet kollektivreiser er viktig for oss, sier hun.

Sosialistisk Venstrepartis gruppeleder, Balder Alvær Olafsen, er fornøyd med å landet enighet på flere viktige punkter. Han mener budsjettet har fått en tydeligere politisk rød og grønn farge.

– Vi sørger for en dobling av penger til flere viktige klimatiltak. Samtidig gjør vi det enklere å lykkes i skolen selv om foreldrene har dårlig råd og skal rulle ut en prøveordning med gratis sanitærprodukter på utvalgte skoler i 2 år.

Rødts gruppeleder, Hans Petter Thorongil Strøm de Fine, vil spesielt peke på gjennomslag for flere lærlinger i egen virksomhet og mindre bruk av konsulenttjenester.

– Kravet om flere lærlinger i egen virksomhet er helt avgjørende for å nå målene om flere faglærte i Viken. Vi er spesielt fornøyd med at arbeidet med å redusere konsulentbruken i fylkeskommunen fortsetter og at enda flere oppgaver skal løses i egenregi.

Takker for konstruktive forhandlinger

Arbeiderpartiets gruppeleder, Rune Fredriksen, takker for konstruktive og gode forhandlinger om budsjettet som skal sette preg på Viken fylkeskommune.

– Jeg er veldig fornøyd med også i år har landet en bred rødgrønn enighet om budsjettet. Med dette budsjettet bygger vi et mer rettferdig og grønnere Viken gjennom blant annet flere lærlinger i egen virksomhet, seriøsitet i arbeidslivet, Oslofjordsatsing og omlegging til utslippsfri kollektivtransport.

Senterpartiets gruppeleder, Brita Skallerud, mener budsjettforliket sikrer en tydelig politisk kurs for hele fylket.

– For Senterpartiet er en enighet som ser hele fylket veldig viktig. Vi er fornøyd med å ha landet enighet om et budsjett som sikrer tjenester nær folk, god sosial profil og et seriøst arbeidsliv.

Fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap), mener det rødgrønne budsjettforliket er i tråd med og styrker viktige satsinger i fylkesrådets budsjettforslag.

– Budsjettforliket styrker våre satsinger på skole, sosial rettferdighet og arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet. Jeg er glad for flertallet i fylkestinget med dette sikrer en stabil og trygg styring av fylkeskommunen, sier han.

For ytterligere kommentarer:

  • Gruppeleder Miljøpartiet de Grønne, Kristin Antun: 97 11 59 97
  • Gruppeleder Sosialistisk venstreparti, Balder Alvær Olafsen: 47 46 25 20
  • Gruppeleder Rødt, Hans Petter Thorongil Strøm de Fine: 98 60 08 70
  • Gruppeleder Senterpartiet, Brita Skallerud: 92 45 77 80
  • Gruppeleder Arbeiderpartiet, Rune Fredriksen: 90 17 84 74
  • Fylkesråd for finans og administrasjon, Arbeiderpartiet, Edvin Søvik: 90 91 79 57

Se hele budsjettforliket (PDF, 2 MB)

Til toppen