Skuffet over kutt for Østfoldbanen

Vei, Tog og sykkel Knut Opeide, Statens vegvesen - Vi er skuffet over at utbygging av Østfoldbanen sør for Moss er kuttet hardt, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). Hun er likevel er glad for at mange prosjekter som er viktige for Viken er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP).

På en pressekonferanse 19. mars presenterte samferdselsministeren og partilederne fra Høyre, Venstre og KrF forslaget til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033. 

Fylkesrådsleder Tonje Brenna - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tonje Brenna Tilnærmet Lik / Morten Q. Hommersand Manglende jernbanesatsing  

Regjeringens forslag til ny transportplan følger ikke opp Stortingets føringer om full InterCity-utbygging. I det framlagte forslaget er ambisjonene for Østlandet kraftig nedjustert.  

– Spesielt for byene Sarpsborg og Halden er framdriften for jernbanen nå enda mer uklar, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune.  

Hun er overrasket over at regjeringen ikke har lyttet til de tydelige signalene om å prioritere jernbanen sterkere.   

Mer vekt på klima og miljø  

– Dersom store deler av Østfoldbanen skal forbli en 150 år gammel enkeltsporet jernbane, er det ikke rom for to tog i timen til Halden og vi kan heller ikke tilfredsstille europeiske standarder for godstransport, sier Brenna. 

Det vil skape økt press på veinettet og bidra til at enda flere vogntog krysser grensen ved Svinesund.

- Skal vi oppnå klimaresultater i transportsektoren må vi bygge en jernbane for framtida. Når regjeringa senker ambisjonene for InterCity, stemmer ikke ord og handling overens, verken i klima- eller samferdselspolitikken, sier Brenna.

Olav Skinnes - Klikk for stort bildeOlav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel Tom-Egil Jensen  Viktige prosjekter er på plass  

– Viken er godt fornøyd med det samlede innholdet i NTP. Vi har fått gjennomslag for de fleste av våre innspill, selv om den manglende satsingen på InterCity sør for Moss er skuffende, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken.   

I positiv retning trekker fylkesråden særlig frem satsingen på Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, noe som også omfatter ny firefelts E16 fra Høgkastet nær Sundvollen til Hønefoss.

Skaper bedre forbindelser

I tillegg prioriteres ny firefelts E134 fra Dagslett i nye Asker kommune til E18 i Lier, noe som i praksis blir en forlengelse av Oslofjordforbindelsen fram til Drammen.

Viktig er også planene om ny riksvei 19 i Moss, for å få en bedre veiforbindelse mellom E6 og landets travleste ferjeleie, noe som er avgjørende for byutviklingen.

Ved bygging av ny firefelts bru over Glomma på rv. 22 ved Fetsund, vil dessuten en flaskehals bli løst opp sør for Lillestrøm.

– Vi har imidlertid ikke nådd fram når det gjelder utbygging av ny E16 Nymoen-Eggemoen ved Hønefoss, sier Olav Skinnes.  

Fylkesveier og trafikksikkerhet  

Skinnes er tilfreds med forlaget om en ny tilskuddsordning for fylkesveier, noe han vurderer som et godt verktøy for å ta igjen etterslep på vedlikeholdet, samt vektleggingen av trafikksikkerhet med et klart mål om null drepte i trafikken  innen 2050.  

Åpner for byvekstavtaler  

I NTP åpnes det for å inngå byvekstavtaler med Buskerudbyen og Bypakke Nedre Glomma, der målet blant annet er å utvikle tilbudet til gående og syklende og lage bedre kollektivløsninger.  

Rammen for støtte til slike byvekstavtaler er nå forlenget fra 2029 frem til 2033, der det samlede beløpet til fordeling er på 80 milliarder kroner for perioden 2022-2033.  

Regjeringen legger dessuten opp til en ny fireårig tilskuddordning for å styrke satsingen på kollektiv, gange og sykkel i mindre byområder som ikke er aktuelle for byvekstavtaler. Dessverre er ingen steder i Viken blant de fem områdene som er pekt ut.    

Savner statlig lånegaranti

– Fylkeskommunene må i dag ta et betydelig økonomisk ansvar ved å gi lånegarantier for bompengeprosjekter, også når det gjelder riksveier som staten har ansvar for. Her mener vi at staten selv må stille lånegarantier, sier Tonje Brenna. 

I framlegget til NTP foreslås nå en ny løsning som delvis kommer fylkeskommunene i møte, der staten vil overta deler av det økonomiske ansvaret for slike låneopptak. Dette vil bli nærmere beskrevet i det kommende statsbudsjettet for 2022. 

Les også pressemelding fra Østlandssamarbeidet - Brutte løfter og puslete ambisjoner. 

Fv. 118 Skjebergveien i Sarpsborg kommune sto ferdig etter en runde med utbedring og vedlikehold i 2020. Georg Ståle Brødholt