Slik skal Viken bygge nytt og oppgradere det gamle

Fylkestinget i Viken har vedtatt en eiendomsstrategi for hvordan fylkeskommunen både kan bygge nytt og oppgradere bygningsmassen på en bærekraftig måte.flyfoto fra Fredrikstad med Glemmen videregående skole i midten - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Glemmen vgs (midten) Viken fylkeskommune  

– Fylkesrådet vil forsterke satsningen på bærekraftige investeringer i nybygg og bærekraftig vedlikehold av bygningsmassen, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Halvard Ingebrigtsen (Ap).

Fylkestinget vedtok 23. september en eiendomsstrategi, som skal sikre nødvendig utvikling og ivaretakelse av Viken fylkeskommunes eiendommer – fra anskaffelse, drift, vedlikehold og utvikling, til avhending.

Skal sikre gode og funksjonelle bygg

Hovedformålet med eiendomsstrategien er å sikre gode og funksjonelle bygg til fylkeskommunens tjenesteproduksjon.

Eiendomsstrategien omfatter alle Viken fylkeskommunes eiendommer, i hovedsak videregående skoler, tannklinikker, kulturbygg, administrasjonsbygg, tomter og landbruksareal.

Fylkesveier og eiendommer som tilhører Viken kollektivterminaler FKF er ikke omfattet av strategien.

God økonomi er nøkkelen

Halvard Ingebrigtsen - Klikk for stort bildeHalvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon Morten Brakestad Økonomisk bærekraft er viktig, skal vi også lykkes med de andre bærekraftsmålene, sier Halvard Ingebrigtsen.   

 – Å bygge nytt i nødvendige mengder, og rehabilitere fornuftig, er en forutsetning for at vi også skal lykkes med de andre bærekraftsmålene, knyttet til klima og miljø, og den sosiale bærekraften, for trivselen til brukerne. Det er viktig at vi ser alt dette i en sammenheng, sier fylkesråden. 

Bærekraft i nybygg

For nybyggsprosjekter innebærer bærekraft at:

  • Det skal bygges med høy grad av fleksibilitet, generalitet og elastisitet for å kunne imøtekomme fremtidige endringer i behov,
  • bygningene skal ivareta brukers behov på en god og arealeffektiv måte,
  • det skal benyttes robuste materialer og løsninger med lang levetid, og
  • det skal bygges etter kostnadseffektive prinsipper som gir lave drifts- og vedlikeholdsutgifter i et livsløpsperspektiv.

Klimatiltak, som for eksempel bruk av tre, grønne tak, solenergi, med mer, vil bli vurdert i alle nybyggsprosjekter.

Bærekraft i eksisterende bygg

For eksisterende bygninger innebærer bærekraftig forvaltning:

  • Et verdibevarende vedlikehold, som ivaretar den økonomiske verdien og funksjonen av bygningene gjennom et livsløp, og
  • planer og investeringsmidler til utvikling og oppgradering av bygningsmassen etter nyere krav og forventninger til sikkerhet, helse, miljø/klima og energibruk.

Vedlikeholdsetterslep

Det er et vedlikeholdsetterslep på en del av bygningsmassen, og behov for å utvikle og oppgradere bygningene til nyere krav. Fylkesrådet går derfor inn for at det etableres et investerings- og rehabiliteringsprogram (IRP).

Vikens bygninger

  • Viken fylkeskommune eier og forvalter en bygningsmasse på om lag 967 700 kvadratmeter, hvorav 878 000 kvadratmeter er videregående skoler.
  • Gjenanskaffelsesverdien på eiendomsmassen er estimert til mellom 40 og 50 milliarder kroner.
  • Gjennomsnittlig alder på bygningsmassen er 43 år.

Last ned

Les også

Til toppen